ระบบฐานข้อมูล : พัสดุอุปกรณ์งานประชาสัมพันธ์

พัฒนาขึ้นตามข้อกำหนดใน

โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของนิทรรศการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสำนักงาน กปร.

กลุ่มพัสดุ ชื่อพัสดุ รหัสพัสดุ #
23หลักการทรงงาน บอร์ด หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 23principle_01/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 23principle_02/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด ระเบิดจากข้างใน 23principle_03/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด แก้ปัญาหาที่จุดเล็ก 23principle_04/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด ทำตามลำดับขั้น 23principle_05/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด ภูมิสังคม 23principle_06/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด องค์รวม 23principle_07/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด ไม่ติดตำรา 23principle_08/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด ประหยัด เรียบง่าย ใช้ประโยชน์สูงสุด 23principle_09/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด ทำให้ง่าย 23principle_10/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด การมีส่วนร่วม 23principle_11/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด ประโยชน์ส่วนรวม 23principle_12/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด บริการรวมจุดเดียว 23principle_13/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 23principle_14/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด ใช้อธรรมปราบอธรรม 23principle_15/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด ปลูกป่าในใจคน 23principle_16/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด ขาดทุนคือกำไร 23principle_17/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด การพึ่งตนเอง 23principle_18/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด พออยู่พอกิน 23principle_19/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด เศรษฐกิจพอเพียง 23principle_20/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน 23principle_21/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด ทำงานอย่างมีความสุข 23principle_22/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด ความเพียร : พระมหาชนก 23principle_23/24
23หลักการทรงงาน บอร์ด รู้ รัก สามัคคี 23principle_24/24
7ทศวรรษ 70year_01/08 70year_01/08
7ทศวรรษ 70year_02/08 70year_02/08
7ทศวรรษ 70year_03/08 70year_03/08
7ทศวรรษ 70year_04/08 70year_04/08
7ทศวรรษ 70year_05/08 70year_05/08
7ทศวรรษ 70year_06/08 70year_06/08
Showing 1 - 30 of 47 items12>