สารบัญวารสารปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๑ เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน ๒๕๕๑

01

บทบรรณาธิการ

ข่าวพระราชกรณียกิจ ประจำฉบับที่ ๓/๒๕๕๑ เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน ๒๕๕๑

บทความเฉลิมพระเกียรติ : พระผู้สร้างความมั่นคงของมนุษย์

02

บทความ : ข้าวและชาวนา : ใต้ร่มพระบารมี

แนะนำโครงการ : “รอตันบาตู” จากพื้นที่เสี่ยงภัย…เป็นดินแดนแห่งการพัฒนา

ในความทรงจำ : สร้างอาชีพ สู่ความมั่นคง เพื่อประชาชน

03

ท่องเที่ยวเชิงพัฒนา : “เมืองสองแคว แคว้นโบราณ แดนประวัติศาสตร์”

ประชาหน้าใส : ฟาร์มตัวอย่าง : ที่พึ่งราษฎรสร้างงาน เพิ่มอาชีพ

ผลสำเร็จตามแนวพระราชดำริ : การพัฒนาข้าวที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

04

พระเกียรติเกริกไกร : อาณาจักรบนฟ้า ศรัทธาในแนวพระราชดำริ

สาระน่ารู้ : การแสดงมหรสพในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เศรษฐกิจพอเพียง : สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ รองชนะเลิศเศรษฐกิจพอเพียง