สารบัญวารสารปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๐ เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๕๐

01

บทบรรณาธิการ

พระราชกรณียกิจ ประจำฉบับที่ ๔ ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๐

บทความเฉลิมพระเกียรติ : พอเพียงสู่ประโยชน์สุข

02

แนะนำโครงการ : ฟาร์มตัวอย่าง ความสุขของชาวอ่างทอง

ในความทรงจำ : ทฤษฎีใหม่ พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง

03

ท่องเที่ยวเชิงพัฒนา : อ่าวลึก … โลกใบข้าง ๆ ที่หมุนรอเราอยู่

พระเกียรติเกริกไกร : เหรียญรางวัล Dr. Norman E. Borlaug World Food Prize Medallion

04

ประชาหน้าใส : เห็ดยานางิ อาชีพใหม่สร้างรายได้ที่อ่าวคุ้งกระเบน

ผลสำเร็จตามแนวพระราชดำริ : ทรัพยากรชายฝั่งที่ยั่งยืนคืนสู่ถิ่นคุ้งกระเบน

สาระน่ารู้ : พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ต่อ)

05

ผลิตภันฑ์ในโครงการ : แนะนำผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์ : ป่าหาย น้ำแห้ง ดินเลว ก็พัฒนาได้