สารบัญวารสารปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐ เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๕๐

01

บทบรรณาธิการ

พระราชกรณียกิจ : เดือน มิถุนายน ๒๕๕๐

บทความเฉลิมพระเกียรติ : เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา

02

แนะนำโครงการ : วันนี้ที่ดอยเต่า

03

ในความทรงจำ : ทรงเป็นแสงส่องนำทางให้ปวงประชาเป็นสุข

ท่องเที่ยวเชิงพัฒนา : ราชบุรี เมืองแห่งขุนเขาและสายน้ำ

ประชาหน้าใส : นูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน แสงสว่างแห่งความดี

04

ผลสำเร็จตามแนวพระราชดำริ : เปลี่ยนพื้นที่ทะเลทรายเป็นป่าร้อนและชื้น ที่ห้วยทราย

สาระน่ารู้ : พระพุทธรูปทองคำใหญ่ที่สุดในโลก

พระเกียรติเกริกไกร : ผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา (WIPO GLOBAL LEADERS AWARD)

05

ผลิตภัณฑ์ในโครงการ : ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร

๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์ : ต้นทางป่าไม้ ปลายทางประมง ระหว่างทางเกษตรกรรม