สารบัญวารสารปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒/๒๕๔๙ เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๔๙

01

บรรณาธิการ

ข่าวพระราชกรณียกิจ ประจำฉบับที่ ๒/๒๕๔๙ เดือน เมษายน ถึงมิถุนายน ๒๕๔๙

บทความพิเศษ : ๖๐ ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์

02

แนะนำโครงการ : อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในความทรงจำ : พระเจ้าอยู่หัวมาโปรด

ท่องเที่ยวเชิงพัฒนา : ตามรอยพระยุคลบาท ณ นพบุรี ศรีนครพิงค์ เชียงใหม่

03

ประชาหน้าใส : พัฒนาอาชีพจากยอดเขาสู่ทะเล

04

ขยายผลตามแนวพระราชดำริ ปวงประชาเป็นสุข ทุกรอยยิ้ม..ที่ โคกอิฐ-โคกใน

สาระน่ารู้ : พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

พระเกียรติเกริกไกร : สหประชาชาติถวายราชสดุดี พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

05

เยาวชนไทยสำนึกในพระบารมี : เยาวชนไทยสำนึกในพระบารมี ๖๐ ปี ครองราชย์

ผลงานวิจัย : ไก่ดำ “ภูพาน” อีกหนึ่งอาชีพการเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ธรรมดา

06

สมุนไพรในโครงการฯ : สวนพฤกษาน่าสนใจ

ความเคลื่อนไหว : ระหว่างเดือน เมษายน ถึงมิถุนายน ๒๕๔๙