สารบัญวารสารปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๐ เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๕๐

01

บทบรรณาธิการ

ข่าวพระราชกรณียกิจ ประจำฉบับที่ ๑/๒๕๕๐ : เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ๒๕๕๐

02

บทความเฉลิมพระเกียรติ : เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

แนะนำโครงการ : เปลี่ยนพื้นที่แร้นแค้นให้ชุ่มชื้น ด้วยอุโมงค์ผันน้ำ ห้วยไผ่-ลำพะยัง

ในความทรงจำ : ทรงรอบรู้และเรียนรู้งานอย่างจริงจังด้วยพระองค์เอง

03

ท่องเที่ยวเชิงพัฒนา : เยี่ยมเมืองสามหมอก ชมโครงการพระราชดำริ

ประชาหน้าใส : สุขกายสบายใจที่เกิดจากความพอดี พอประมาณ ของเกษตรกรบ้านปากน้ำถุ

04

ผลสำเร็จตามแนวพระราชดำริ : เก็บป่าเพื่อสร้างป่า สร้างป่าเพื่อเอื้อชุมชน

พระเกียรติเกริกไกร : วีรบุรุษแห่งเอเชีย (Time Asia’s Heroes)

05

สาระน่ารู้ : รอยยิ้มเชื่อมใจ ๑๒๐ ปี ไทย-ญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์ในโครงการ : แนะนำผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้