ชุดนิทรรศการ “ฉลองราชย์ ๗๐ ปี เคียงคู่ทรงงาน ๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผนดิน”

ขอเชิญรับชม หรือดาวน์โหลดสื่อเผยแพร่ชุดนิทรรศการ

“ฉลองราชย์ ๗๐ ปี เคียงคู่ทรงงาน ๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผนดิน”

ซึ่งออกแบบขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๒.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

และในโอกาสอันเป็นมงคลที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒.๒ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้น้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย

๒.๓ เพื่อแสดงความจงรักภัคดี และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความสามัคคีของประชาชน

ผู้สนใจนำชุดนิทรรศการ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพขนาดใหญ่เพื่อนำไปพิมพ์เผยแพร่ได้โดย << คลิกที่นี่ >>

ชุดนิทรรศการประกอบด้วย

ชุดนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา”

บอร์ดที่ ๑ : จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตaddonKv9

บอร์ดที่ ๒ : จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนPrint

บอร์ดที่ ๓ : จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง7Decade_Borad-K05-v3.2

บอร์ดที่ ๔ : จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา กษัตริย์นักพัฒนาPrint

บอร์ดที่ ๕ : จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อมPrint

บอร์ดที่ ๖ : จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา น้ำคือชีวิตPrint

บอร์ดที่ ๗ : จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา สร้างดินให้ทำงาน7Decade_Borad-K01-v6

 

ชุดนิทรรศการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “ราชินีศรีแผ่นดิน”

บอร์ดที่ ๑ : เคียงคู่ทรงงาน 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดินaddonQ

บอร์ดที่ ๒ : ราชินีศรีแผ่นดิน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง7Decade_Borad-Q06-v4

บอร์ดที่ ๓ : ราชินีศรีแผ่นดิน องค์อัคราภิรักษ์ศิลปิน7Decade_Borad-Q05-v9

บอร์ดที่ ๔ : ราชินีศรีแผ่นดิน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริPrint

บอร์ดที่ ๕ : ราชินีศรีแผ่นดิน โครงการฟาร์มตัวอย่างPrint

บอร์ดที่ ๖ : ราชินีศรีแผ่นดิน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติPrint

บอร์ดที่ ๗ : ราชินีศรีแผ่นดิน ขาดทุนของฉัน คือกำไรของแผ่นดินPrint