สารบัญวารสารปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗ เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๕๗

03บรรณาธิการ

ข่าวพระราชกรณียกิจ ประจำฉบับที่ ๔ ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๕๗

บทความพิเศษ : ๒๓ ปี มหัศจรรย์หญ้าแฝก โอบน้ำ อุ้มดิน อิ่มท้อง

01ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา : ๓๐ ปี ที่ภูพานวันนี้มี “ชาวบ้านเป็นครู”

ในความทรงจำ : แปรพระราชฐาน…แปลภาษา

แนะนำโครงการ : โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ บ้านแหน หมู่ที่ ๑ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

02

ประชาหน้าใส : ฮักแพง-แบ่งปัน “พื้นที่แห่งการเรียนรู้ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

เศรษฐกิจพอเพียง : ความพอเพียงแบบ “บุญแทน”

องค์ความรู้ : เรื่องเล่าเกี่ยวกับงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เผยแผ่การพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่ควรรู้

04

เล่าสู่กันฟัง : ผลสำเร็จของการจัดโครงการ ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP)

ความเคลื่อนไหว : เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๕๗