สารบัญวารสารปีที่ ๓ ฉบับที่ ๔/๒๕๔๘ เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๔๘

1

บทบรรณาธิการ

ข่าวพระราชกรณียกิจ ประจำฉบับที่ ๔/๒๕๔๘ เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ๒๕๔๘

เทิดพระเกียรติ : การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ เพื่อความยั่งยืนระดับชุมชน

บทความพิเศษ : พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

4

 

บทความ : แฆแฆ… แผ่นดินนี้ เพื่อพ่อ โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แนะนำโครงการ : บ้านอาพัดที่ไม่อาภัพ

ในความทรงจำ : “การทำงานด้วยใจรัก ต้องทุ่มเทและเสียสละ”

2

ท่องเที่ยวเชิงพัฒนา : ตามรอยวรรณคดีไทย เขานางพันธุรัต

ประชาหน้าใส : การบริหารจัดการที่ดินและน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดชัยพัฒนาฯ

ขยายผลตามแนวพระราชดำริ ๘๐ พรรษา ๘๐ พันฝาย

ผลงานวิจัย : การวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์เกษตรธรรมชาติ

3

พระเกียรติเกริกไกร : เหรียญแอกริโคลา (Agricola)

สาระน่ารู้ : ใบมะตูมสำคัญอย่างไร

ความเคลื่อนไหว : ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึงธันวาคม ๒๕๔๘