สารบัญวารสารปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน ๒๕๕๗