สารบัญวารสารปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒/๒๕๔๗ เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๔๗

1

บทบรรณาธิการ

ข่าวพระราชกรณียกิจ ประจำฉบับที่ ๒/๒๕๔๗ : เดือนเมษายน ถึงมิถุนายน ๒๕๔๗

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า : พระมิ่งขวัญชาวไทย

พรรณไม้ในพระนาม : กุหลาบควีนสิริกิต์

2

ในความทรงจำ : ประสบการณ์การสนองพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

บทความพิเศษ : บทบาท กรมชลประทาน ในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแนวพระราชดำริ

บทความพิเศษ : หญ้าแฝกแก้ปัญหาน้ำท่วม

แนะนำโครงการ : โครงการ เขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3

ท่องเที่ยวเชิงพัฒนา : ชีวิตที่เลือกได้ที่ป่าสัก

ประชาหน้าใส : ด้วยพระบารมีที่หนองใหญ่

ผลงานวิจัย : มูโนะ ความสำเร็จที่ยั่งยืน

4

สาระน่ารู้ : คำสั่ง – คำพูด

ถาม – ตอบ : “คำจำกัดความของสิ่งก่อสร้างด้านชลประทาน”

ความเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนเมษายน ถึงมิถุนายน ๒๕๔๗

ผลงานวิจัย : การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส