Posts by mai mai

ความเคลื่อนไหว : เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙

ความเคลื่อนไหว : เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๕ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการและองค์การที่เกี่ยวข้องในการสนองพระราชดำริจากทั่วประเทศจำนวน ๔๖ คน สำนักงาน กปร. มุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูน ความรู้ ประสบการณ์...

การ์ตูนตามรอยพระราชดำริ ตอน “ศิลปาชีพ รักษาไว้คู่แผ่นดินไทย”

การ์ตูนตามรอยพระราชดำริ ตอน “ศิลปาชีพ รักษาไว้คู่แผ่นดินไทย”

เล่าสู่กันฟัง : ภูษาไทย …ลายเต่าอันเล่าขาน

เล่าสู่กันฟัง : ภูษาไทย …ลายเต่าอันเล่าขาน

เป็นประจักษ์โดยทั่วกันว่าสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทุ่มเทพระวรกายพระราชทรัพย์และเวลากับโครงการศิลปาชีพ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อพระองค์เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ณ ที่แห่งใดก็ตามจะพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวบนหลักการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และล้วนแต่เป็นอาชีพซึ่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติผ่านโครงการศิลปาชีพต่าง ๆ ดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน ความว่า “…การที่ข้าพเจ้าเริ่มงานศิลปาชีพขึ้นนั้น ข้าพเจ้าตั้งใจจะสรรหาอาชีพให้ชาวนาที่ยากจน เลี้ยงตนเองได้เป็นเบื้องต้น ทั้งนี้...

อาชีพน่าลอง : ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำน้ำอ้อยก้อน

อาชีพน่าลอง : ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำน้ำอ้อยก้อน

นํ้าอ้อย เป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ทำจากน้ำอ้อยโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของนายขวัญใจ แก้วหาวงค์ เกษตรกรต้นแบบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การปลูกอ้อยคั้นน้ำ เป็นอาชีพเสริมหลังการทำนา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว แต่การตัดอ้อยคั้นน้ำขายอย่างเดียว ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเกษตรกรจึงคิดนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแปรรูปน้ำอ้อยให้มีมูลค่าเพิ่ม โดยการทำน้ำอ้อยให้เป็นก้อน โดยวิธีเทลงแม่พิมพ์ซึ่งทำได้เร็วและได้ปริมาณเยอะหลายก้อนตามจำนวนหลุมในแม่พิมพ์ การทำน้ำอ้อยถือได้ว่าเป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยเกษตรกรเอง การแปรรูปอ้อยจะเริ่มตั้งแต่การปลูกอ้อยครั้งแรกในช่วงปลายฤดูฝน ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พอครบ ๑ ปีก็สามารถตัดอ้อยมาแปรรูปได้ วิธีการทำน้ำอ้อยก้อน...

ท่องไปในโครงการ : คน-ช้างป่า อยู่ร่วมกันด้วยนวัตกรรม

ท่องไปในโครงการ : คน-ช้างป่า อยู่ร่วมกันด้วยนวัตกรรม

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย เป็นพื้นที่อนุรักษ์ มีพื้นที่กว้างใหญ่ กว่า ๕๖๐,๕๙๓ ไร่ ถูกแวดล้อมด้วยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนและการขยายตัวของพื้นที่การเกษตรของราษฎร เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย กล้วย ลูกเดือย เป็นต้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่ราษฎรได้ขยายพื้นที่ทำกินนั้น เดิมเป็นแหล่งอาหารของช้างป่า ประกอบกับพืชไร่ส่วนใหญ่เป็นพืชที่เป็นอาหารช้างป่าได้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ช้างป่าออกไปหากินนอกเขตฯ...

เศรษฐกิจพอเพียง : วิถีเรา…วิถีโลก สู่ความยั่งยืน

เศรษฐกิจพอเพียง : วิถีเรา…วิถีโลก สู่ความยั่งยืน

แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทรงชี้แนะ ตักเตือนให้คนไทยใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบ ไม่ฟุ้งเฟ้อ พออยู่พอกิน และพึ่งพาตนเองมาตลอดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ทว่าแนวทางการใช้ชีวิตอย่างพออยู่พอกิน อย่างพอเพียงไม่ได้รับความสนใจมากนัก เพราะคนส่วนใหญ่ใช้เงินเกินตัว ขาดวินัยการใช้เงินจนกระทั่งหลังจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้รับความสนใจมากขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...

แนะนำโครงการ : สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา

แนะนำโครงการ : สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา

สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม เนื่องในวาระมหามงคลยิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กว่า ๗๐ ปี ในรัชสมัยที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพสกนิกรไทย...

ครั้งหนึ่งในชีวิต : ผ้าไหมแพรวา สืบสานพระราชดำริ

ครั้งหนึ่งในชีวิต : ผ้าไหมแพรวา สืบสานพระราชดำริ

แพรวา หรือ ผ้าไหมแพรวา  เป็นผ้าทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยหรือภูไท การทอผ้าแพรวามีมาพร้อมกับวัฒนธรรมของชาวภูไท ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และการแต่งกาย จุดกำเนิดของผ้าไหมแพรวา ชาวภูไทเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากประเทศจีนตอนใต้ ข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่แถบเทือกเขาภูพาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นส่วนใหญ่ ผู้หญิงชาวภูไทจะถูกฝึกทอผ้าแพรวาตั้งแต่อายุ ๙ – ๑๕ ปี การทอผ้าไหมแพรวาต้องใช้ภูมิปัญญาในการทอด้วยการเก็บลายหรือเก็บขิดแบบจกเพื่อให้ได้ลวดลายที่โดดเด่น ซึ่งวิธีการทอจะถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเลือกใช้เส้นไหมน้อย...

ประชาหน้าใส : นายอุ่นเรือน เกิดสุข

ประชาหน้าใส : นายอุ่นเรือน เกิดสุข

นายอุ่นเรือน เกิดสุข ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ด้านเกษตรผสมผสาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อดินบนเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ถูกเติมเต็มด้วยกิจกรรมการเกษตรต่าง ๆ ผสมผสานกัน โดยยึดหลักความสอดคล้องที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสภาพภูมิสังคมของท้องถิ่นใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า สู่ประโยชน์สูงสุด จึงเกิด “หลายหลากเรื่องราวในพื้นที่ ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมการเกษตร ที่หลากหลาย” ผลผลิตจากกิจกรรมที่ดำเนินการ...

ร้อยเรื่องโครงการ : หมู่บ้านยามชายแดน

ร้อยเรื่องโครงการ : หมู่บ้านยามชายแดน

บริเวณแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก มีสภาพเป็นป่ารกทึบภูเขาสูงสลับซับซ้อน ห่างไกลและกันดาร การแบ่งเส้นเขตแดนในหลายพื้นที่ไม่มีความชัดเจน ระยะทางประมาณ ๑,๐๒๐ กิโลเมตร เป็นสันเขา ๕๔๘ กิโลเมตร เป็นลำน้ำ ๔๗๒ กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยและทำกินของกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าต่าง ๆ รวมถึงเป็นแหล่งพักพิงของกองกำลังชนกลุ่มน้อย ในบางครั้งก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ เกิดปัญหาการรุกล้ำอธิปไตยของชาติ รวมทั้งปัญหาชนกลุ่มน้อย...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23