ความเคลื่อนไหว : เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๕

55

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการและองค์การที่เกี่ยวข้องในการสนองพระราชดำริจากทั่วประเทศจำนวน ๔๖ คน สำนักงาน กปร. มุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูน ความรู้ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจที่ชัดเจนอย่างเป็นองค์รวมในหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนำไปประยุกต์ใช้ที่เป็นรูปธรรมของผู้เข้ารับการอบรมฯ ในครั้งนี้

Print

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ (แก้มลิง)
ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

56

โดยรับฟังบรรยายสรุปแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี ๒๕๔๐ ที่พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและพระราชทานพระราชทรัพย์จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในการขุดลอกคลอง ส่งผลให้ชาวจังหวัดชุมพรไม่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมอีกเลย ปัจจุบันมีแหล่งเก็บกักน้ำสำรองที่สามารถทำเพื่อเกษตรในช่วงฤดูแล้งมีแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาการอุปโภค บริโภค สามารถผลักดันน้ำเค็มที่จะรุกล้ำเข้าสู่คลองท่าตะเภาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ราษฎรชาวชุมพรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ได้รวบรวมเงินถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนธันวาคมของทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง

Print

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการดำเนินงานของอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาของโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

57

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาต้นน้ำลำธารปราจีนบุรี โดยให้พิจารณาสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ ๓ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนห้วยพระปรง เขื่อนห้วยยาง และเขื่อนห้วยโสมง เพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง เพื่อการอุปโภค – บริโภค ลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดิน มีความจุ ๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๑๑๑,๓๐๐ ไร่ โอกาสนี้ องคมนตรี และคณะได้ปลูกต้นพะยูง เพื่อเป็นที่ระลึกและจุดประกายให้ราษฎรน้อมนำแนวพระราชดำริปลูกป่าในใจคนไปปฏิบัติ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

58

ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน ๑๔ อ่างเก็บน้ำ ในการบริหารจัดการน้ำของโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรจากความยากจนประกอบกับมีปัญหาความมั่นคงตั้งแต่ปี ๒๕๒๐

จากนั้น องคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ต่อมาวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ

“ให้กรมชลประทานดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง ให้แล้วเสร็จตามแผนงานการก่อสร้างของกรมชลประทานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดสระแก้ว” และเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ได้มีพระราชดำริให้ “ทำท่อส่งน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง เพื่อส่งน้ำมาเข้าบ่อน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้มีปริมาณเพียงพอที่จะใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ และให้ชาวบ้านใช้ทำน้ำประปาหมู่บ้านด้วย”

Print

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๓

59

ด้วยมุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่จะทำหน้าที่ในการทรงงานพระราชดำริที่สามารถนำไปปรับใช้ในหลักสูตรการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ำ ป่าไม้ พลังงาน และอาชีพ ตลอดรวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองให้มีความมั่นคงในชีวิตอย่างสมดุลและสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมต่อไป

ในการนี้ องคมนตรีได้ให้โอวาทเกี่ยวกับการทำงานในฐานะ “ครูต้นแบบตามแนวพระราชดำริ” ให้กับคณาจารย์จำนวน ๙๑ ท่าน จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศจำนวน ๕๑ แห่ง

Print

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตามและรับฟังรายการสถานการณ์การใช้ถนนพระราชทาน ๒ เส้น ประกอบด้วย ถนนมหาจักรีดำเนินและถนนเทพรัตนวิถี ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี ๒๕๕๘

60

ให้ดำเนินโครงการปรับปรุงเส้นทางสายบ้านระตี-ผาจี ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังถนนบ้านผาจี-จะตี-บ้านป่าซางแสนสุดแดน ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อทรงเปิด ป้ายชื่อถนนและพระราชทานนามถนนว่า “มหาจักรีดำเนิน” และพระราชทานนามถนนบ้านพญาไพรลิทู่โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันบ้านปางมะหันว่า “เทพรัตนวิถี” ซึ่งในปัจจุบันราษฎรได้ให้ประโยชน์จากถนนทั้ง ๒ เส้น เพื่อการสัญจรและนำผลผลิตไปจำหน่ายได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมราษฎรในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดีหมีพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

61

โอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและความสำเร็จจากการบริหารจัดการน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งผลให้ราษฎรจำนวน ๑๔๐ หมู่บ้าน มีน้ำใช้ในปัจจุบัน ๑๕๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร สำหรับการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในรูปแบบของกลุ่มประชาธิปไตย เพื่อเตรียมการสำหรับบริหารจัดการน้ำต่อไป

Print

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งกำเนิดขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีอาชีพ รายได้ และความรู้ในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน

62

ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้ปลูกต้นพะยูงและร่วมปล่อยปลา จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาสร้อยขาว และปลานวลจันทร์ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านกำพี้ จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๙ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่บ้านกำพี้ จำนวน ๑๕๗ ไร่ ๒ งาน เพื่อรับราษฎรที่ยากจนในพื้นที่ เข้ามาทำงานในโครงการฯ จากนั้น นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมตรี และคณะฯ ได้เดินทางไปโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อปี ๒๕๑๕ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับราษฎรบ้านกำพี้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปรับฟังการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำตามพระราชดำริ

63

โครงการเขื่อนน้ำเชิญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการเป็นเขื่อนทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นจากนั้น ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่จะสร้างเขื่อนทดน้ำ และมีพระราชดำริให้กรมชลประทานก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยด่วน เริ่มก่อสร้างปี ๒๕๒๐ และแล้วเสร็จปี ๒๕๒๒ มีระบบส่งน้ำสายใหญ่ ๒ สาย คือฝั่งขวา ยาว ๖๓๐ กม. และฝั่งซ้ายยาว ๙๙๖ กม. สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรของสมาชิกกลุ่มสหกรณ์น้ำเชิญ ในฤดูฝนจำนวน ๒๐,๐๐๐ ไร่ และฤดูแล้ง ๑๕,๐๐๐ ไร่ ต่อมาโครงการสหกรณ์น้ำเชิญสามารถขยายพื้นที่ส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกในฤดูฝนเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่

Print

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยและมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของป่าพรุโต๊ะแดง การดูแลรักษาป่าพรุโต๊ะแดงให้อุดมสมบูรณ์ตลอดไป

64

การประชุมในครั้งนี้ เกิดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าโดยเฉพาะบริเวณรอบขอบพรุโต๊ะแดงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันควบคุมสถานการณ์ไว้ได้และมีพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงเสียหายไม่มากนัก ดังนั้น เพื่อวางแผนการดูแลรักษาและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดงในอนาคต สำนักงาน กปร. จึงจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดงต่อไป ปัจจุบันมีส่วนราชการเข้าร่วมดำเนินงานประมาณ ๓๐ หน่วยงานโดยมีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินกรศึกษาค้นคว้าและจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

Print

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมี หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง ๖ แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประมาณ ๑๕๐ คน การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

65

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมจัดทำแผนแม่บทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ในระยะต่อไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งเสนอความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในอนาคต ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบในการเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ขยายผลสู่ประชาชนให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีก่อเกิดความมั่นคงและอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดิน น้ำ ป่าไม้ อาชีพ และพลังงานทดแทนที่เป็นรากฐานสำคัญการนำไปสู่วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดไป

Print

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านถ้ำติ้ว ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร และโครงการลุ่มน้ำสงครามบริเวณวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

66

โดยมีราษฎรในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ป่าที่ช่วยสร้างน้ำตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ความว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ… พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” ทรงเริ่มต้นโครงการป่ารักน้ำขึ้นที่บ้านถ้ำติ้วเป็นแห่งแรกเมื่อปี ๒๕๒๕ ปัจจุบันเป็นต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่สมบูรณ์แบบโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างผืนป่าและพัฒนาแหล่งน้ำ ในโอกาสนี้ องคมนตรี และคณะฯ ได้ปลูกต้นพะยูงและปล่อยพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำคำจวง รวมถึงได้เยี่ยมชมพื้นที่สวนป่าทรงปลูก ในโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนั้น องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการลุ่มน้ำสงครามบริเวณวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ได้รับฟังการบรรยายสรุปถึงความเป็นมาและประโยชน์ของลุ่มแม่น้ำสงคราม ซึ่งมีต้นกำเนิดจากภูผาเหล็ก (เทือกเขาภูพาน) อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร นับเป็นลุ่มน้ำที่สำคัญลุ่มน้ำหนึ่งของภาคอีสาน

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมโครงการเสริมสร้างเกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริของนายทองปาน พิมพานิชย์ บ้านคำประมง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

67

ซึ่งปัจจุบันมีรายได้ถึง ๖๖๕,๐๐๐ บาท หลังจากได้รับองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ในการต่อยอดและขยายผลสำเร็จให้กับราษฎรรายอื่น ๆ ได้ต่อไปจากนั้น องคมนตรี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาน้ำอูน บ้านหนองบัว ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการเมื่อปี ๒๕๑๐ เป็นเขื่อนดินสูง ๓๐ เมตร ขนาดสันเขื่อนกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร มีความจุ ๕๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น ก่อสร้างประตูปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ยาว ๕๐.๘๐ เมตร ฝั่งขวา ยาว ๔๘.๔๐ เมตร และก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายยาว ๒๘.๐๔ กิโลเมตร ฝั่งขวา ยาว ๔๕.๗๐ กิโลเมตร คลองซอยและคลองแยกซอยจำนวน ๗๙ สาย รวมความยาว ๒๓๙.๖๓ กิโลเมตร สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานรวม ๒๑๐,๐๐๐ ไร่

Print

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน ชุด แสงส่องไทย โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงาน กปร. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้พระราชทานโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ถึง ๗๐ ปี ทรงเคียงคู่ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบรรเทาปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของพสกนิกรทั่วทั้งประเทศ

68

ดังนั้น จึงได้จัดทำภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการประมวลเรื่องราวการทรงงาน แนวพระราชดำริ และผลสำเร็จที่ก่อเกิดจากแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกในมุมมองที่แตกต่างกันของนักแสดง ทั้งนี้ สำนักงาน กปร. ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ มีส่วนร่วมในการผลิตภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้จำนวน ๘ สถาบัน ๕๓ คน โดยจะนำไปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ทุกประเภท ทั้ง YouTube ,Facebook ,www.rdpb.go.th ,www.rdpb84queen.com นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท ทรู ในการนำภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ ไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ “I will do for King” พร้อมกันนี้ จะนำไปฉายให้กับประชาชนได้รับชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ในงาน “ฉลองราชย์ ๗๐ ปี เคียงคู่ทรงงาน ๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง ๖ แห่ง ทั่วประเทศ อีกด้วย

Print

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกิจกรรมปลูกข้าวในพื้นที่โครงการฯ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน

69

ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ป่า จำนวน ๕,๕๖๑ ไร่ รวมทั้งก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน ปลูกป่าไม้ใช้สอย ป่าไม้ฟืน ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ในพื้นที่ ๒,๒๐๐ ไร่ เพื่อให้สภาพป่ามีความสมบูรณ์ดังเดิม จากผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ทำให้สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการพื้นฟูและกลับคืนความสมบูรณ์อีกครั้ง ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวสนใจขึ้นมาเยี่ยมชมสถานีการเกษตรฯ เป็นจำนวนมาก ราษฎรมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับฟังการบรรยายสรุปพร้อมกับตรวจเยี่ยมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยแบแล

70

ซึ่งแต่เดิมถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นบริเวณกว้างนับพันไร่ ทำให้พื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณ ห้วยอมแฮด ห้วยแบแล ห้วยแม่ตื่น ห้วยพะอัน ห้วยกองซาง และห้วยไคล้นุ่น ประสบปัญหาแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในพื้นที่อำเภออมก๋อย ในปี ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรในพื้นที่สูงขึ้น ปัจจุบันได้ดำเนินการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ๑๓,๓๗๐ ไร่ โดยดำเนินการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ปลูกหวาย ปลูกป่า ปรับปรุงระบบนิเวศ ปลูกป่าไม้ใช้สอย และเพาะชำกล้าไม้ การปลูกผักอินทรีย์ เพื่อจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของกาแฟอาราบิก้า มีผลผลิตปีละ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎร สามารถเลี้ยงตนเองได้ มิต้องบุกรุกแผ้วถางป่า ระบบนิเวศในผืนป่าฟื้นคืนมาได้เป็นอย่างดี

Print

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปโครงการวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

71

รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและการเตรียมการในพิธีปลูกป่า เพื่อสร้างระบบนิเวศในพื้นที่ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับโครงการฯ ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระมหาธีราจารย์รวมทั้งจะได้มีศาสนสถานที่สำคัญเป็นศูนย์รวมจิตใจและความเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวไทย และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ วัดทิพย์สุคนธาราม บนเนื้อที่กว่า ๓๐๐ ไร่ ซึ่งวัดนี้ มีสิ่งที่โดดเด่น คือ “พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์” จัดสร้างเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาปี ๒๕๕๕ โดยมีความหมาย ๓ ประการ คือ เป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นที่พึ่งของ ๓ โลก เป็นพระพุทธรูปปางขอฝนเนื้อสำริดที่ใหญ่ที่สุดในไทย ซึ่งพระปางขอฝนได้ถูกใส่ไว้ให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวตามตำนานเขาเล่าว่าของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่า “ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นฝนแล้งมากแต่ด้วยพระพุทธบารมีได้ทรงพลิกพื้นที่แห้งแล้งให้มีน้ำฝนหลั่งไปทั่วทุกสารทิศ”

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เดินทางไปโครงการวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอห้วยกระเจา

72

เพื่อสักการะพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ จากนั้น องคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง ๒ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รับฟังบรรยายสรุปโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง ๒ และเยี่ยมชมโครงการฯ ในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก พร้อมปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในการนี้ ได้ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำในระดับไร่นา ความจุ ๑,๔๑๐ ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่การเกษตรของราษฎร ๑๖ หมู่บ้าน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รวมเป็น ๕๖๒ แห่ง พร้อมกับดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง ๒ พร้อมระบบส่งน้ำ

Print

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

73

รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และติดตามการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรพื้นที่สูง และร่วมกิจกรรมปลูกข้าวดำนาข้าวพันธุ์ขาหยี่ (ข้าวเจ้า) โดยจะให้ผลผลิต ๔๐๐-๔๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ การปลูกข้าวในครั้งนี้ใช้พื้นที่ประมาณ ๕ งาน หรือ ๑ ไร่ ๑ งาน จากพื้นที่ทั้งหมดจำนวน ๑๖ งาน (๔ ไร่) ซึ่งเป็นของนายลีกุ จะแส โดยปีที่ผ่านมาได้ผลผลิต ๕๐-๓๗๐ กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีประชาชน นักเรียน เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดำนาในครั้งนี้ ประมาณ ๓๐๐ คน

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริสันติสุข ตำบลขันควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

74

เพื่อรับฟังรายงานการพัฒนาต้นตาว พันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่กำลังจะสูญพันธุ์ได้ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูและสร้างรายได้เพิ่มจากนั้น องคมนตรี และคณะได้ปลูกต้นตาวคู่กับกาแฟ พร้อมกับทำฝายชะลอน้ำร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติสุขและได้ร่วมดำนาปลูกข้าวในพื้นที่ ๑ ไร่ ของนายสมหวัง วรกิจพาณิชย์ โดยจะปลูกต้นข้าว ๓ พันธุ์ ได้แก่ ข้าวพันธุ์เบล้เลี้ยะ ปลูกจำนวน ๑ งาน คาดว่าจะให้ผลผลิตประมาณ ๓๗๐ กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวพันธุ์มะลิดอย จะปลูกจำนวน ๑ งาน คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ ๓๙๒ กิโลกรัมต่อไร่ และข้าวพันธุ์ กข.๓๙ จะปลูกจำนวน ๒ งาน คาดว่าจะให้ผลผลิตประมาณ ๔๙๐ กิโลกรัมต่อไร่ ปีที่ผ่านมาเจ้าของพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ กข.๓๙ ได้ผลผลิต ๔๙๐ กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีข้าราชการ ประชาชน และเยาวชนจำนวน ๔๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะเดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่ บ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

75

เพื่อรับฟังรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรตามหลักการทรงงาน ระเบิดจากข้างใน รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาป่าไม้โดยการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นในพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๔,๔๖๕ ไร่ จากพื้นที่ป่าเดิมมีสภาพสมบูรณ์ ประมาณ ๑,๓๐๐ ไร่ และป่าเสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุกมีพื้นที่ประมาณ ๑๐,๘๐๐ ไร่ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ได้มีการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำลำธารและลดการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของราษฎร จนป่ารับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น ๗,๒๐๙ ไร่ นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้ราษฎรทำการเกษตร (นาขั้นบันได) มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๕๐๔ ไร่ ปัจจุบันได้ผลผลิตข้าว จำนวน ๑๒,๔๕๙ ถัง

ในการนี้ องคมนตรีได้สนับสนุนอุปกรณ์การเกษตร ให้แก่ราษฎร ได้แก่ รถไถเดินตาม ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ พร้อมกันนี้องคมนตรีและคณะ จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมปลูกข้าวโดยการดำนาขั้นบันได ได้ใช้พันธุ์ข้าวก่ำเจ้า ในการปลูกครั้งนี้

Print

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม เขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

76

พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ “ตามรอยแม่ของแผ่นดิน”

Print

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ

77

ในการนี้ องคมนตรี ได้มอบรางวัลให้แก่เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ผลสำเร็จจากแนวพระราชดำริด้านดิน น้ำ ป่า อาชีพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน รวมถึงนิทรรศการด้านวิชาการ การขยายผลสำเร็จจากหน่วยงานต่าง ๆ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จำนวน ๘ หลักสูตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร

Print

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

78

เพื่อให้ประชาชนจากทั่วประเทศได้รับรู้รับทราบ และสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศถึง ๔,๖๘๕ โครงการ

ในโอกาสนี้ องคมนตรีและคณะได้มอบต้นนนทรี ยางนา พะยูง ให้แก่ประชาชน ๘๔ ราย ที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปลูกป่าในใจคน เพื่อเป็นตัวแทนที่จะตั้งปณิธานในการสานต่อหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

Print

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

79

โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่าง วันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนจากทั่วประเทศได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและชมผลสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้เพื่อจะได้นำความรู้และแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และองค์กร ได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนอันจะส่งผลถึงการสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

โอกาสนี้ องคมนตรีได้มอบพันธุ์กล้าไม้ต้นหว้าซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรี ให้แก่ประชาชน ๘๔ ราย ที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่อปลูกป่าในใจคน

Print

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

80

โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่อ “ฉลองราชย์ ๗๐ ปี เคียงคู่ทรงงาน ๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” เพื่อให้ประชาชนจากทั่วประเทศได้รับรู้รับทราบ และสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ส่งผลให้เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากนั้น องคมนตรีได้มอบพันธุ์กล้าไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส (ต้นตะเคียนชันตาแมว) ให้แก่ประชาชน ๘๔ ราย ที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปลูกป่าในใจคน

Print