ข่าวพระราชกรณียกิจ ประจำฉบับที่ ๓/๒๕๕๙ : เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน ๒๕๕๙

วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาและชั้นปฐมวัย ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎรในพื้นที่

3-2559_001

ในการนี้ ได้มีพระราชดำริ สรุปความว่า

พื้นที่ในบริเวณนี้มีความลาดชัน ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรในพื้นที่ลาดชัน และมีข้อกังวลเรื่องครูที่เกษียณและไม่มีอัตราทดแทน

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ การสาธิตการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรในพื้นที่

ในการนี้ ได้มีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรหานักเรียนไปดูงานด้านการเกษตรบริเวณใกล้เคียง

ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน การแปรรูปและการถนอมอาหาร และห้องครัว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎรในพื้นที่

Print

วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การสาธิตการเรียนการสอน โครงการฝึกอาชีพช่างตัดผมชาย และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพบ้านคลองบน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎรในพื้นที่

3-2559_002

ในการนี้ ได้มีพระราชดำริ ให้กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกสระเก็บน้ำ พร้อมขุดลอกคลองเขาไผ่ซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียน เพื่อให้สามารถนำน้ำมาเติมให้สระเก็บน้ำให้มีน้ำมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำของโรงเรียนและราษฎรบ้านโป่งตะแบกที่อยู่ริมคลองนำน้ำไปทำการเกษตรต่อไป

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน

ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษา โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎรในพื้นที่

ในการนี้ ได้มีพระราชดำริ สรุปความว่า

ให้ปรับปรุงสระพร้อมระบบส่งน้ำเดิม และถังดักระบายทราย พร้อมทั้งเพิ่มถังดักตะกอน

Print

 วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก หมู่ที่ ๙ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

3-2559_003

ในการนี้ ได้มีพระราชดำริ สรุปความว่า

. ให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก โดยการก่อสร้างท่อส่งน้ำเพิ่มเติมจากระบบท่อส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อสร้างถังเก็บน้ำภายในโรงเรียน และติดตั้งรางรับน้ำฝนในอาคารของโรงเรียน พร้อมถังเก็บน้ำฝน
. พิจารณาขุดสระเก็บน้ำในบริเวณใกล้เคียง ให้แก่ราษฎรบ้านควนตะแบก หมู่ที่ ๙ ตามความเหมาะสม

Print

 วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก หมู่ที่ ๓ บ้านประกอบออก ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

3-2559_004

และทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การสาธิตการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด ห้องพยาบาล โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการใช้ภาษาไทย และการสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล การสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา และโครงการฝึกอาชีพนักเรียน การทำเครื่องขันหมากมุสลิม การถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหาร การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน และห้องครัว โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แปลงผักสวนครัว และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรในพื้นที่

จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร หมู่ที่ ๙ บ้านช่อนทอง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ ห้องพยาบาล ห้องการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์การสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล โครงการฝึกอาชีพนักเรียน ห้องตัดผมชาย ห้องสมุด ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงอาหาร ห้องครัว และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรในพื้นที่

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำเชี่ยว ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  ได้มีพระราชดำรัสความว่า

จะไปติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสตูล  ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

ต่อมาเสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป การถนอมอาหาร ห้องครัว การสาธิตการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล โครงการฝึกอาชีพนักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ห้องสมุด และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาและอนุบาล ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรในพื้นที่

Print

 วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ หมู่ที่ ๘ บ้านไอร์จาดา ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

3-2559_005

ในการนี้ ได้มีพระราชดำริ สรุปความว่า

. ขอให้จังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับซื้อไม้ผลของราษฎรในพื้นที่อำเภอรือเสาะ ซึ่งประสบปัญหาเรื่องราคาตกต่ำ และไม่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อผลผลิต
. การสอนภาษาไทยของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ควรใช้รูปแบบการสอนแบบสะกดคำ และมีการอธิบายความหมายของคำนั้น ๆ รวมทั้งฝึกให้เด็กนักเรียนได้นำคำเหล่านั้น มาลองปรับใช้ในประโยคต่าง ๆ
. ขอให้สำรวจและตรวจสอบผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ หมู่ที่ ๓  ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ในการนี้ ได้มีพระราชดำริ สรุปความว่า

. ขอให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ และหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง  โดยการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำเดิม พร้อมสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ
. ขอให้สำนักงาน กปร. และจังหวัดนราธิวาส พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓
. ขอให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง โดยการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำเดิม พร้อมสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ
. นอกจากมีการเพาะเห็ดนางฟ้า และเห็ดฟาง ให้นักเรียนสำหรับบริโภคแล้ว โรงเรียนควรทำการตลาดเพิ่มเติม โดยการนำเห็ดมาจำหน่าย
. ขอให้จังหวัดนราธิวาสพิจารณาจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓

ต่อมา เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาลโครงการพัฒนาภาษาไทย ห้องสมุด ห้องสาธิตหลักสูตรเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวัน การชลประทานเบื้องต้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งานแปรรูปถนอมอาหาร และการประกอบเลี้ยงอาหารนักเรียน การดำเนินงานและการรักษาผู้ป่วยผ่านระบบการรักษาทางไกล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนห้องฝึกอาชีพนักเรียน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎรในพื้นที่

ในการนี้ ได้มีพระราชดำริ สรุปความว่า

ให้พิจารณาจัดทำหลักสูตรการชลประทานเบื้องต้นเพิ่มเติม ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับที่สูงกว่า

Print

 วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

3-2559_006

ในการนี้ ทรงทำพิธีเปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ พรรษา และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสื่อสารสนเทศ การปลูกพืชไร้ดินจากระบบชีวภาพโดยใช้ปั๊มโซล่าเซลล์ และระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร กิจกรรมมาตรฐาน Clean food good taste การสาธิตการตรวจสารปนเปื้อนและสารเคมีในอาหาร การใช้ระบบก๊าซชีวภาพในการประกอบอาหาร

การสาธิตการเพาะถั่วงอก การเพาะเห็ด การทำสบู่ น้ำยาล้างจาน และการทำบัญชีครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบาตู เครือข่ายโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ การสาธิตการเรียนการสอนวิชาช่างไฟฟ้า ช่างพื้นฐาน และช่างเชื่อม กิจกรรมสวนสมุนไพร การดำเนินงานการให้บริการและบัญชีรายรับรายจ่ายของศูนย์บริการพระดาบส

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนทางไกลวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษาการสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสาธิตการเรียนการสอน ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่

ในการนี้ ได้มีพระราชดำริ สรุปความว่า

การดำเนินงานต่าง ๆ ของสำนักงาน กปร. และสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนในพื้นที่ หากได้ผลเป็นอย่างดีแล้ว
ควรขยายผลไปสู่กลุ่มนักเรียนในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย

ต่อมา เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๔๘ (บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด อุปถัมภ์) หมู่ที่ ๕ บ้านไบก์ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ในการนี้ ได้มีพระราชดำริ สรุปความว่า

๑.ขอให้พิจารณาช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๔๘ (บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด อุปถัมภ์) โดยจัดทำระบบกรองน้ำดิบ ซึ่งได้รับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำบ้านไบก์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อใช้สำหรับการอุปโภคและบริโภคภายในโรงเรียน
. ขอให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาระบบกรองน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทรา ฯ พระบรมราชชนนี ตำบลเมืองบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งมีการใช้งานมานาน
. ขอให้พิจารณาจัดทำระบบกรองน้ำดิบ เพื่อใช้สำหรับอุปโภคและบริโภคภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
. เพิ่มปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่ ถ้ามีโรงเรือนพอ นักเรียนควรบริโภคในอัตราส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ฟอง แต่ไม่ควรเลี้ยงไก่เกิน ๓๐๐ ตัว ต่อโรงเรียน ถ้าเลี้ยงมากไปจะต้องหาตลาดมารองรับผลผลิต อย่างน้อยนักเรียน ๒ คน ต่อการเลี้ยงไก่ไข่ ๑ ตัว จะได้ผลผลิตที่เพียงพอ เพราะนักเรียนส่วนใหญ่บริโภคเนื้อสัตว์อื่นด้วย
. พิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้ทำการประมงและปลูกไม้ผลเพิ่มเติม

Print

 วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ถนนยะลา – โกตา  ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

3-2559_007

ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน ห้องสมุด การสาธิตการเรียนการสอนทางไกล ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วิชาสามัญ กิจกรรมงานอาชีพของกลุ่มแม่บ้านโกตาบารู การสาธิตตลาดจำลอง การสาธิตการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้วิชาภาษาไทย ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า

. ให้จัดหาหนังสือที่เป็นประโยชน์ เช่น หนังสือที่ได้รับรางวัลจากการประกวดฯ หนังสือดีเด่นในด้านต่าง ๆ ฯลฯ มาสนับสนุนให้แก่โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา
. ขอให้นำระบบสหกรณ์ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเข้ามาส่งเสริม โดยเฉพาะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของนักเรียนโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา

 

Print

 วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3-2559_008

โอกาสนี้ ทรงเปิด อาคารมณีรัตน์ ซึ่งร้านจิตรลดาและประชาชน ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ในการนี้ ได้มีพระราชดำริ สรุปความว่า

ให้ดำเนินการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและราษฎรบ้านป่าละอู โดยการขุดลอกสระเก็บน้ำของโรงเรียนจำนวน ๒ แห่ง และขุดลอกสระเก็บน้ำของหมู่บ้านป่าละอู จำนวน ๑ แห่ง รวมถึงขุดลอกฝายห้วยป่าเลา พร้อมปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ เพื่อสนับสนุนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ตลอดจนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก หมู่ที่ ๘ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในการนี้ ได้มีพระราชดำริ สรุปความว่า

ให้พิจารณาดำเนินการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและราษฎรบ้านป่าหมาก ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยการปรับปรุงฝายดังกล่าวให้มั่นคง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและจัดสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป

Print

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3-2559_009

ในการนี้ ได้มีพระราชดำริ สรุปความว่า

ให้จัดหาน้ำให้ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม เพื่อใช้ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และสนับสนุนการอุปโภคบริโภคของโรงเรียนให้มีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอตลอดปี โดยการปรับปรุงระบบประปาภูเขาเดิมพร้อมก่อสร้างถังพักน้ำและถังกรองน้ำ รวมถึงขุดลอกสระเก็บน้ำภายในโรงเรียน

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โอกาสนี้ทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสาบ้านปาเกอะญอ ที่บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด มหาชน จัดสร้างขึ้นตามโครงการ โรงเรียนสีเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ในการนี้ ได้มีพระราชดำริ สรุปความว่า

ให้จัดหาน้ำช่วยเหลือศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) และราษฎรในหมู่บ้าน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยการจัดทำฝายกึ่งถาวรพร้อมระบบส่งน้ำและถังเก็บน้ำ

Print

 วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

3-2559_010

ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ และทรงรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานแปลงสาธิตการเกษตร พร้อมทั้งการช่วยเหลือราษฎรจังหวัดนครนายกซึ่งประสบภัยแล้งในปีที่ผ่านมา

ในการนี้ ได้มีพระราชดำริ สรุปความว่า

) พิจารณาขุดลอกหรือตบแต่งกำจัดวัชพืชปากคลองมะขามเฒ่า
) ตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองพระยาบันลือ ซึ่งมีคราบสนิมบนผิวน้ำ โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก
) พิจารณาปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในศูนย์พันธุ์ไม้ภาคใต้ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
) พิจารณาปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic) โดยเปรียบเทียบระหว่าง ใช้ปุ๋ยแบบปกติ กับการใช้ปุ๋ยชีวภาพจากธรรมชาติ ซึ่งพบว่า โรงเรียนใน กทม. ใช้ปุ๋ยชีวภาพจากธรรมชาติ แล้วมีต้นทุนถูกกว่าเท่าตัว แต่ผลผลิตไม่แตกต่างกัน

จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงดำนาโดยทรงรถปักดำและ ทรงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร อาทิ น้ำเต้า บวบ และ แตงกวา เป็นต้น ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่

Print