แนะนำโครงการ : พระผู้ให้ชีวิตใหม่ใน…กูแบสีรา

 

17

whiteในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จมหาบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและติดตามความก้าวหน้าในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ พร้อมทั้งทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตพื้นที่ภาคใต้ เป็นประจำทุกปี สร้างความปลื้มปิติยินดีให้กับเหล่าพสกนิกรชาวไทยในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง บ้างก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้มีโอกาสเฝ้าฯ รับเสด็จและแล้วหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีก็ได้รับทราบข่าวดีว่า “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารจะเสด็จมาเยี่ยมเยียน”

18

ดังฟ้า….มาโปรด

white๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ เป็นวันแห่งการรอคอยของชาวบ้านกูแบสีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยการเสด็จฯ มาของพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ส่งรับทราบว่าราษฎร ณ. ที่แห่งนี้ได้รับความทุกข์ยากแร้นแค้น มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างด้อยคุณภาพ ทุกชีวิตเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเหตุเพราะบ้านกูแบสีราเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีราษฎรอยู่เพียง ๕๕๕ คน ๙๕ หลังคาเรือน เป็นชาวไทยมุสลิมทั้งหมด ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในช่วงฤดูฝนมักประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา แล้วฝนจะไหลจากเขาตูมและเขาลานควาย ทะลักเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เรือกสวนไร่นา ผลผลิตจากการเกษตรได้รับความเสียหายอยู่เป็นประจำ ถนนหนทางก็ถูกน้ำท่วมขังเนื่องด้วยไม่สามารถระบายน้ำได้ และยิ่งไปกว่านั้นในช่วงฤดูแล้งก็ไม่สามารถจะหาน้ำกินน้ำใช้ได้ น้ำในบ่อน้ำตื้นเป็นสนิม สุขภาพร่างกายของราษฎรเสื่อมโทรม

เมื่อทรงรับทราบถึงปัญหาของราษฎรในพื้นที่นี้ประกอบกับได้ทรงศึกษาข้อมูลต่างๆในพื้นที่นี้ด้วยพระองค์เองมาก่อนเพื่อที่จะบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้กับอาณาประชาราษฎร์ จึงได้มีกระแสพระราชดำรัส ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาโดย “ให้แก้ไขปัญหาเรื่องเร่งด่วนก่อน พร้อมทั้งศึกษาในภาพรวม เมื่อได้ศึกษาในภาพรวมทั้งระบบแล้ว ให้ดูว่าส่วนใดจะแก้ไขอย่างไร และให้แก้ไขไปทีละส่วนเป็นขั้นตอน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบ”

19

ผลแห่งความสำเร็จของการพัฒนา…

whiteจากกระแสพระราชดำรัสดังกล่าว เป็นผลให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดทำแผนงาน กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับราษฎรในพื้นที่บ้านกูแบสีราอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและตรงตามความต้องการของราษฎรเป็นอย่างดียิ่ง และได้ร่วมกันดำเนินงานพัฒนาในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ได้ดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำ ๓ สาย เพื่อระบายน้ำในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนและในช่วงฤดูแล้งให้สามารถส่งน้ำไปในพื้นที่ทำการเกษตรได้ เพื่อที่ราษฎรจะได้ทำการเพาะปลูกพืชหาเลี้ยงชีพได้อย่างต่อเนื่อง ทำการก่อสร้างถนนลาดยางให้ราษฎรได้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น มีการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมทั้งก่อสร้างศูนย์พัฒนาอาชีพให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัวสามารถดำรงชีพเลี้ยงตัวเองต่อไปได้

A9R3549

การพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ

ได้มีการจัดทำผังฟาร์ม เพื่อทำการเกษตรผสมผสานปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การอบรมให้ราษฎรในเรื่องการปลูกพืชต่างๆ การปลูกอ้อยเคี้ยว และการแปรรูปผลผลิต การปลูกพืชไร่ การปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณบ้านเรือนของราษฎร เช่น ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกาดขาว เป็นต้น ปลูกมะพร้าว รวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงโค เลี้ยงแพะ และสัตว์ปีก จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เช่น กลุ่มทำขนมโดนัท ทองม้วน กลุ่มปักผ้าคลุมผม เป็นต้น พร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อมพัฒนาราษฎรในพื้นที่ควบคู่กันไป โดยกระตุ้นผู้นำและแกนนำหมู่บ้าน ตลอดจนนำราษฎรไปศึกษาดูงานตามโครงการต่างๆ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ได้มีการสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภค บริโภค แก้ไขปัญหาเด็กขาดสารอาหาร รณรงค์ให้มีการใช้ส้วมราดน้ำทุกครัวเรือน มีการจัดตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้สะอาดปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาล นอกจากนี้ยังมีการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย คนพิการ และเด็กในครอบครัวผู้มีรายได้น้อย คนพิการ และเด็กในครอบครัวยากจน ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนหนังสือโดยการปรับระบบการเรียนใหม่ ซึ่งจากเดิมจะเปิดสอนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔, และ ๖ ปัจจุบันได้ปรับใหม่ประกอบด้วย ๓ ชั้นเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ๒, และ ๓ ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้นำนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนบ้านสายชล ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยให้การสนับสนุนค่าพาหนะในการนำนักเรียนไปโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

 

พลิกฟื้นชีวิตใหม่

whiteนับจากที่หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีรา เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากแร้นแค้น ได้กลับมามี “ชีวิตใหม่” อย่างเห็นได้ชัด เปรียบเสมือนพื้นดินที่เคยขาดความชุ่มชื้น ได้กลับพลิกฟื้นมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง ดั่งเม็ดฝนโปรยปรายลงสู่พื้นดิน อันนำมาซึ่งความพึงพอใจของราษฎรเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับน้ำพระราชหฤทัยที่ไหลรินลงมาสู่ราษฎรผู้ยากไร้ ให้สามารถดำรงชีพของตนอยู่ได้ต่อไป ราษฎรเหล่านี้รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือให้แห่พวกเขาเป็นยิ่งนัก ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ นี้เป็นอย่างมาก จึงได้มีการรวมกลุ่ม มีความพร้อมที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาและจัดการต่อสิ่งที่ได้รับมา ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป จากผลของการพัฒนานี้ ไม่เพียงแต่ราษฎรในบ้านกูแบสีราเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ ยังกระจายไปสู่ราษฎรในบ้านใกล้เคียงให้ได้รับประโยชน์ในการพัฒนาจากจุดนี้อีกด้วย

20

วันแห่งความปลื้มปิติ

whiteเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๖ เป็นวันที่ราษฎรบ้านกูแบสีรามีความรู้สึกปลาบปลื้ม เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ ไป เยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่นี้อีกครั้งหนึ่ง อันเป็นผลทำให้ราษฎรได้รู้ว่าพระองค์ไม่เคยทิ้งพวกเขาให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ถึงแม้ว่าพระองค์จะมีพระราชกรณียกิจต่างๆ มากมายก็ตาม นับเป็นบุญของพวกเราชาวไทยทั้งหลาย ที่มีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงเอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของราษฎร และขจัดความเดือดร้อนทุกหนทุกแห่ง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Printปิยวรรณ เสรีชัยตระกูล

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจังหวัดปัตตานี โทร (๐๓๗) ๓๓๑ ๑๕๔