ประโยชน์สุขของแผ่นดิน : กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

01

02

whiteสารคดีชุดพิเศษ “ประโยชน์สุขของแผ่นดิน” ผลิตขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ความยาว ๒๐ นาที จำนวน ๕๒ ตอน ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา ๒๐.๒๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี และเปิดโอกาสให้ผู้ชมรายการสารคดีชุดพิเศษมีส่วนร่วมในการตอบคำถามท้ายรายการ โดยส่ง SMS ร่วมสนุก ผู้ตอบคำถามถูก ๔ ท่านแรก จะได้รับรางวัลเข้าศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสำนักงาน กปร. ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานโครงการฯ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ไปแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี

whiteเดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนาของตำรวจตระเวนชายแดน ณ ค่ายนเรศวร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อชมรถบูลโดเซอร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสร้างถนนห้วยมงคล โครงการอ่างเก็บนํ้าเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าเป็นโครงการแห่งแรก และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ได้เข้าไปเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต อาทิ เรื่องภูเขาป่า การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าต่าง ๆ และการอนุรักษ์ดินและนํ้า โดยใช้หญ้าแฝก พร้อมนี้ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. และผู้ชมสารคดี “ประโยชน์สุขของแผ่นดิน” ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกด้วย

1-55-6_003รับฟังบรรยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  1-55-6_004ที่โครงการอ่างเก็บน้ำาเขาเต่า

 

กิจกรรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
1-55-6_005 1-55-6_007 1-55-6_006
 1-55-6_008

  

ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และลพบุรี

whiteเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาฯ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ พร้อมกับเยี่ยมชมบ้านเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติและชมการสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ จากนั้น ไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการนํ้าที่โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี

 

 

กิจกรรมที่โครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี 
1-55-6_009 1-55-6_010  1-55-6_011

 

กิจกรรมที่โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 1-55-6_012 1-55-6_013 1-55-6_014
 02

Print