ความเคลื่อนไหว : เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ๒๕๕๕

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมอุโมงค์ผันนํ้า “ลำพะยังภูมิพัฒน์” อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

1-55-8_002-2

whiteเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยี่ยมชมอุโมงค์ผันนํ้า “ลำพะยังภูมิพัฒน์” (โครงการพัฒนาลุ่มนํ้าลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยอธิบดีกรมชลประทาน รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งโครงการสามารถส่งนํ้าช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ได้ประมาณ ๑๖,๖๐๐ ไร่ ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1-55-8_005-2

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นว่า “อยากจะให้นำรูปแบบการส่งนํ้าลักษณะนี้ นำไปขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป”

Print