บทความเฉลิมพระเกียรติ : ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

194

whiteสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ ๒๔๙๕ จากนั้นอีก ๒๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ ขึ้นดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า

white“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดชจักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร”

whiteในมงคลวาระนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณในการพิธีถือนํ้าพระพิพัฒน์สัตยา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งแสดงถึงนํ้าพระทัยที่ทรงมุ่งมั่นจะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง และประชาชนชาวไทย เป็นที่ซาบซึ้งประทับใจแก่พสกนิกรอย่างยิ่ง ดังความว่า

1-55-3_002

white“ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตย์ปฏิญาณสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย เฉพาะพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ท่ามกลางสันนิบาตนี้ว่า

whiteข้าพเจ้าผู้เป็น สยามมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ด้วยชีวิต จะภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชาชน จะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่าง โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ และโดยความเสียสละ เพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทย จนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่

1-55-3_006

whiteบัดนี้กาลเวลาผ่านไป ได้เป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดระยะเวลานับแต่ยังทรงพระเยาว์ตราบจนปัจจุบัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงยึดมั่นในพระปฏิญญาทรงพระวิริยอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยโดยมิได้ย่อท้อ ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ เมื่อยังทรงพระเยาว์ ได้โดยเสด็จฯ พร้อมพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี ไปในการเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศตลอดมา จึงทรงสั่งสมพระประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านเมืองและราษฎรดังพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ นานัปการ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์ และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เอง พระราชกรณียกิจทั้งปวงล้วนมีการสร้างสรรค์ความผาสุกแก่ประชาชน นำความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงมาสู่ประเทศ อาทิ

whiteด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

1-55-3_008

whiteสุขภาพพลานามัยอันดีของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพไว้เป็นพลังในการพัฒนาประเทศ จึงทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น เมื่อรัฐบาลได้น้อมเกล้าฯ ถวายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เนื่องในพระราชพิธีอภิเษกสมรสจำนวน ๒๑ แห่ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสมํ่าเสมอ พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพื่อสามารถให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ทรงรับเป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นต้น

whiteด้านการศึกษา

1-55-3_010

whiteเยาวชนในถิ่นทุรกันดารยังด้อยโอกาสในการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ๖ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา จังหวัดนครพนม กำแพงเพชร สุราษฎร์ธานี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี จังหวัดอุดรธานี สงขลา และฉะเชิงเทรา ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอันทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ พระราชทานคำแนะนำ และทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียน เช่น โครงการอาชีพอิสระ เพื่อให้เยาวชนใช้ความรู้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้เมื่อจบการศึกษา ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน ทรงติดตามผลการศึกษา และโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ พระราชธิดาทั้งสองพระองค์ทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนต่าง ๆ เสมอ ทั้งนี้ ด้วยพระเมตตาห่วงใยเยาวชนผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปีละเป็นจำนวนมากทุกปี

whiteด้านสังคมสงเคราะห์

1-55-3_014

whiteในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลน ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ หลายแห่ง เช่น ชุมชนแออัดเขตพระโขนง เขตคลองเตย เขตยานนาวา เป็นต้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องกีฬา เครื่องดับเพลิง โปรดเกล้าฯ ให้กรมทหารในบังคับบัญชาร่วมกับประชาชนพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของชุมชน เช่น โครงการพัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลน โครงการปราบปรามยาเสพติดในหมู่เยาวชนชุมชนแออัดคลองเตย เพื่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นเติบโตเป็นพลเมืองดีและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

whiteด้านการต่างประเทศ

1-55-3_015

whiteการมีสัมพันธไมตรีอันดีกับมิตรประเทศเป็นรากฐานสำคัญของความสงบสุขและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญ ๆ ในการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ เสมอมา ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีปอย่างเป็นทางการเป็นประจำทุกปี ปีละหลายครั้ง

whiteในการเสด็จพระราชดำเนินไปทุกครั้งต้องทรงเตรียมพระองค์ด้วยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศที่จะเสด็จฯ ไปเยือน และระหว่างประทับอยู่ในประเทศนั้น ๆ นอกจากทรงเจริญสัมพันธไมตรีแล้ว ยังทรงสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรและศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทรงนำมาเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาบ้านเมืองไทยด้วย เช่น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชมกิจการทหาร การจราจรทางอากาศ และเมื่อทรงเยือนประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมด้านอุตสาหกรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เมื่อทรงเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมศรีลังกา ทอดพระเนตรการดำเนินงานด้านการป้องกันสาธารณภัยที่ประเทศเกาหลี เป็นต้น

whiteด้านการเกษตร

1-55-3_019

whiteอันเป็นอาชีพหลักของคนไทย ได้ประกอบพระราชกรณียกิจ เช่น เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชพิธีพืชมงคล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นประจำ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการทำนาสาธิต การทำนาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมัก ณ ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ในการนี้ ได้ทรงสาธิตการทำนาด้วยพระองค์เอง เมื่อพระราชทานอุปกรณ์การทำนา พันธุ์ข้าวปลูกและปุ๋ยหมัก ให้ข้าราชการผู้ใหญ่ไปดำเนินการสาธิตแล้ว ทรงพระดำเนินลุยโคลน หว่านพันธุ์ข้าวปลูกและปุ๋ยหมักในแปลงนาสาธิต โดยมิได้มีกำหนดการไว้ก่อน ยังความชื่นชมโสมนัสปลาบปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระราชจริยวัตรแก่บรรดาข้าราชการและประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทในพิธีการวันนั้นเป็นอย่างยิ่ง

 whiteด้านการศาสนา

1-55-3_018

whiteทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ และมีพระราชศรัทธาทรงออกผนวชในพระบวรพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ระหว่างทรงผนวชทรงศึกษา และปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำ เช่น ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามตามฤดูกาล เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และการถวายกฐินหลวงตามวัดต่าง ๆ เป็นต้น

whiteด้านการกีฬา

1-55-3_021

whiteทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทั้งในฐานะผู้แทนพระองค์และในส่วนของพระองค์เองนานัปการ เช่น การพระราชทานไฟพระฤกษ์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักกีฬาไทยผู้นำความสำเร็จนำเกียรติยศมาสู่ประเทศชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รับพระราชทานพรและทรงแสดงความชื่นชมยินดี ซึ่งนักกีฬาของไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความปลาบปลื้มในสิริมงคลและมีขวัญกำลังใจที่จะนำความสำเร็จนำเกียรติยศมาสู่ตนเองและวงศ์ตระกูล รวมถึงประเทศชาติต่อไป และเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ทำให้นักกีฬามีขวัญและกำลังใจในการแข่งขัน ประสบชัยชนะนำเหรียญรางวัลมาสู่ประเทศไทย

whiteด้านการทหาร

1-55-3_022

whiteทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ นอกจากทรงรับการศึกษาทางด้านการทหารจากประเทศออสเตรเลียแล้ว ยังทรงพระวิริยอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในด้านวิทยาการการบินกล่าวคือ ระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติม และทรงศึกษางานทางการทหารในประเทศออสเตรเลีย โดยทุนกระทรวงกลาโหม ทรงประจำการ ณ กองปฏิบัติการทางอากาศพิเศษ การทำลายและยุทธวิธีรบนอกแบบ หลักสูตรต้นหนชั้นสูง หลักสูตรการลาดตระเวนและต้นหนชั้นสูง หลักสูตรส่งทางอากาศ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ – มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ ยูเอช – ๑ เอช และหลักสูตรการฝึกบิน เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ เอเอช – ๑ เอส คอบรา ของบริษัทเบบล์ นอกจากนั้น ยังทรงเข้าการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านการบินอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทรงมีพระประสบการณ์และทรงเชี่ยวชาญการบินในระดับสูงมาก

195

whiteสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับราชการทหารมาโดยตลอดนับตั้งแต่

whiteวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ทรงเข้าเป็นนายทหารประจำกรมข่าวทหารบกกระทรวงกลาโหม

whiteวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์

whiteวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

whiteวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๗ ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

whiteวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

whiteเนื่องด้วยทรงพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบิน ทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เคยทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และทรงชนะเลิศการแข่งขัน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ทรงมีชั่วโมงฝึกบินอย่างต่อเนื่องสูงมาก และถือว่าเป็นสิ่งที่ยาก

whiteสำหรับนักบินทั่วโลกจะทำได้ ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่ แบบ F–5 E/F ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้นมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกองทัพไทย และปวงชนชาวไทย

whiteสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงดำรงพระยศทางทหารของ ๓ เหล่าทัพคือ พลเอก พลเรือเอก และพลอากาศเอก และได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการทหาร โดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งการคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชา ที่เขาล้าน จังหวัดตราด ซึ่งแม้เป็นพระราชภารกิจที่ต้องทรงเสี่ยงภยันตราย แต่ด้วยความที่ทรงเป็นชายชาติทหาร และเป็นพระราชภารกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกร ตลอดจนเพื่อมนุษยธรรมต่อผู้ประสบความทุกข์ยาก จึงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าวโดยเต็มพระราชกำลัง

whiteนับเป็นบุญของคนไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระเมตตา สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์ ในปี ๒๕๕๕ เป็นปีมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในนาม สำนักงาน กปร. ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Print

 

น้ำชุ่มดินชื้นที่พุกรูด ๒๐ ปี พระมหากรุณาธิคุณ

 

1-55-3_026

whiteโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหินสี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ห่างจากอำเภอปากท่อ จากเส้นทางเข้าบ้านหินสีแยกขวาเข้าบ้านพุกรูด ระยะทางถึงพื้นที่รับนํ้าของโครงการประมาณ ๔๐ กิโลเมตร สภาพการเพาะปลูกในเขตโครงการเดิมเป็นพื้นที่ลักษณะที่ราบเชิงเขา ภูมิประเทศมีความลาดเทค่อนข้างสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วน ราษฎรปลูกพืชไร่เป็นส่วนใหญ่

1-55-3_027

whiteสภาพป่าบริเวณต้นนํ้าได้ถูกทำลายไปบ้างบางส่วน ทำให้มีการกัดเซาะมาก ลำนํ้าธรรมชาติห้วยพุหิน มีต้นนํ้าจากเขาหนองอุ ประกอบด้วยลำห้วยสาขาหลายสาย แนวธารของห้วยพุหินมีนํ้าไหลมากระหว่างพฤษภาคม – ตุลาคม ช่วงลำธารบริเวณโครงการไหลผ่านจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ แล้วไหลไปบรรจบกับห้วยพุไทร ท้องนํ้าเป็นทรายและกรวดไม่มีที่กักเก็บนํ้า

1-55-3_025

whiteเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๔ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันต์ ณ บ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และโครงการสวนป่าสิริกิติ์ บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างแหล่งนํ้าช่วยเหลือการเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภค ตามที่ราษฎรในบริเวณพื้นที่โครงการได้กราบบังคมทูล ขอพระราชทาน โดยสำนักชลประทานที่ ๑๐ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าบ้านพุกรูด แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๓๙ มีความจุ ๕๘๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน ๑,๐๐๐ ไร่

whiteโครงการระบบส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าบ้านพุกรูดเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้นํ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๔๔ สามารถเพิ่มศักยภาพในการส่งนํ้าสู่หมู่บ้าน และพื้นที่การเกษตรของราษฎรที่อยู่ห่างไกลจากอ่างเก็บนํ้า มีระยะทาง ๓.๙ กิโลเมตร ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้นํ้าอ่างเก็บนํ้าบ้านพุกรูด โดยจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการบริหารจัดการนํ้า การซ่อมแซม การบำรุงรักษา เพื่อให้การใช้นํ้าเกิดประโยชน์สูงสุด ในการอุปโภคบริโภคในอันดับต้น รักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยของอาคารชลประทาน และการเพาะปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชล้มลุก และพืชผัก อีกทั้งประมง และปศุสัตว์ เพิ่มอาชีพและรายได้ของเกษตรกรตามลำดับ

whiteนายจันทร์ ทองหวี ประธานกลุ่มผู้ใช้นํ้าฯ เล่าว่า แต่ก่อนนี้ลำบากมาก ทำได้แต่พืชไร่ เนื่องจากการขาดแหล่งสำรองนํ้า การเพาะปลูกส่วนใหญ่จะเป็นพวกฝ้าย กับข้าวโพด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่เพาะปลูกไม่กี่ไร่

1-55-3_036-2

ผู้ใหญ่บ้าน ถวัล ปิ่นทอง เป็นผู้กราบบังคมทูลขอพระกรุณาขอพระราชทานโครงการแหล่งนํ้านี้ ปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้นํ้านี้มีจำนวน ๖๕ ราย พื้นที่ของสมาชิกกลุ่มฯ ประมาณ ๖๐๐ ไร่ ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราเติบโตดีแล้ว ไม้ผลยืนต้นก็มีมากเป็นพวกกล้วยหอม เงาะ ขนุน ทุเรียน มังคุด มะละกอ ไร่สับปะรด สวนไผ่ และพืชผักสวนครัว ได้แก่ ถั่ว แตงกวา มะระ พริก มะเขือ การจำหน่ายนำไปขายที่ตลาดศรีเมือง ในจังหวัดราชบุรี ราษฎรมีชีวิตที่ดีขึ้น จากการพลิกฟื้นผืนนํ้าผืนดินให้มีความชุ่มชื้น ทำให้การเกษตรดีขึ้น วิถีชีวิตมีความสะดวกสบาย คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้น ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

1-55-3_039-2

Print

 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

1-55-3_044-2

whiteการใช้เทคโนโลยีการเกษตร หรือนวัตกรรมที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดยจำเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัย และพัฒนาภาคการเกษตร ที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกร เป้าหมายที่จะต้องนำความรู้วิทยาการใหม่ และบริการทางวิชาการโดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการตรงความต้องการและทันต่อเหตุการณ์

whiteการจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังเร็วขึ้น ซึ่งการดำเนินงานในรูปแบบนี้จะเป็นการบูรณาการนักวิชาการแต่ละสาขาทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน เป็นต้น โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ เข้าช่วยในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ทุกจุด สร้างแรงดึงดูดใจจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป้าหมาย เป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี

whiteในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ น้อมเกล้าฯ ถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ และพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ

whiteโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์ คือ

white๑. เพื่อให้บริการการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ แก่เกษตรกร

white๒. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกันและมีเป้าหมายโครงการ คือ

white๑. ให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรตามความต้องการ และความเหมาะสมของพื้นที่ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

white๒. เสริมสร้างความรู้และฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่เกษตรกร

1-55-3_046-2

 whiteรูปแบบกิจกรรม

whiteกิจกรรมด้านคลินิก ได้แก่ การให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ และวินิจฉัยและให้บริการโดยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ

white๑. คลินิกพืช (กรมวิชาการเกษตร) โรคและแมลงศัตรูพืช วัชพืช สารพิษตกค้างการขาดธาตุอาหารพืช วัตถุมีพิษทางการเกษตร

 white๒. คลินิกดิน (กรมพัฒนาที่ดิน) วิเคราะห์และตรวจสอบดินและปุ๋ย

white๓. คลินิกสัตว์ (กรมปศุสัตว์) โรคสัตว์ ควบคุมบำบัดโรคสัตว์ ตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ ฉีดวัคซีนสัตว์

white๔. คลินิกประมง (กรมประมง) โรคสัตว์นํ้า เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า คุณภาพนํ้า กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ การฝึกอบรมและจัดนิทรรศการที่เป็นความต้องการของเกษตรกร หรือเป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรควรรู้ ได้แก่

1-55-3_048

white๕. คลินิกบัญชี (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) การจัดทำบัญชีฟาร์ม

white๖. คลินิกชลประทาน (กรมชลประทาน) การบริหารจัดการนํ้า ฯลฯ

white๗. คลินิกสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) การดำเนินงานด้านสหกรณ์ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ

white๘. คลินิกกฎหมาย (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) การดำเนินงานด้านกฎหมายที่ดิน

whiteกิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก

white๑. คลินิกอาชีพเสริมสำหรับแม่ (เพื่อเพิ่มรายได้ของครอบครัว)

white– การแปรรูปอาหาร

white– หัตถกรรม อื่น ๆ

white๒. นิทรรศการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ลูก (เพื่อโภชนาการของแม่และเด็กลดรายจ่ายของครอบครัว)

white– ชุมชนในชนบท

white– ชุมชนในเมือง

1-55-3_050-2

whiteการติดตามให้บริการต่อเนื่อง

white๑. สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับหน่วยงานให้บริการคลินิกเกษตรแต่ละด้านจำแนกกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับบริการออกเป็น ๒ กลุ่ม ตามระดับปัญหา คือ

whiteกลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นรายครัวเรือน โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือหลายหน่วยงานกลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่สามารถแก้ไขโดยการช่วยเหลือในภาพรวม หรือช่วยเหลือเป็นรายกลุ่ม/พื้นที่

white๒. จัดทำโครงการและแผนดำเนินงานในการช่วยเหลือร่วมกับเกษตรกรที่เข้ารับบริการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงาน/โครงการออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

white๒.๑ รายครัวเรือน เช่น ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง

white๒.๒ รายกลุ่มหรือรายพื้นที่ เช่น ด้านดิน ด้านสหกรณ์ ด้านชลประทาน ด้านกฎหมาย

white๓. ดำเนินการตามแผนการช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้ารับบริการ

white๔. การให้บริการต่อเนื่องนั้นอาจดำเนินการโดยใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เป็นกลไกในการดำเนินงาน และให้เกษตรจังหวัดเป็นผู้ประสานงานกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัดพัฒนาที่ดินจังหวัด ฯลฯ) ในระดับจังหวัดหรือระดับเขต เพื่อจัดหาแผนการหมุนเวียนการเข้าไปให้บริการกับเกษตรกรในพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่เคยเข้ามารับบริการ แต่ละคลินิกเป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้บริการ ดังแผนผังการดำเนินงานดังนี้

1-55-3_051

Print

 

โครงการเกษตรวิชญา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

1-55-3_053-2

whiteโครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้มีพระราชดำริเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดิน รวมทั้งการพัฒนาแหล่งนํ้า และพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่บ้านกองแหะ ๔ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน ๑,๓๕๐ ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเข้าไปช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สูงโดยเฉพาะด้านการเกษตร โดยสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร คลินิกเกษตร คหกรรมการเกษตร และศูนย์ฝึกอบรมการทำเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดิน นํ้า และป่าไม้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน

whiteเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานชื่อใหม่ให้โครงการฯ จากชื่อเดิมคือ โครงการพัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการเกษตรวิชญา โครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดเชียงใหม่

whiteโครงการเกษตรวิชญา แปลว่า ปราชญ์แห่งการเกษตร อยู่ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่เป็นเนินเขาและภูเขาสูงลาดเทสู่หุบเขาเล็ก ๆ พื้นที่มีความสูง ๑,๐๖๐ – ๑,๓๒๐ เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง เป็นป่าประเภทป่าดิบเขา มีไร่หมุนเวียนเนื่องจากมีการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ ทำให้พื้นที่ป่าเดิมกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมให้พบเห็นอยู่ทั่วไป

whiteในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน เข้ามาอบรมและส่งเสริมกิจกรรมและทักษะความรู้ทั้งทางด้านการเกษตร และพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมและมีศักยภาพ ในพื้นที่พระราชทาน ๑,๓๕๐ ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ ๕ ส่วนด้วยกัน คือ

white๑. พื้นที่ส่วนราชการ ๑๓๘ ไร่ เป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์เรียนรู้ฯ อาคารฝึกอบรม และอาคารศูนย์อภิบาลเด็กสายใยรักจากแม่สู่ลูก รวมถึงแปลงสาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร

white๒. พื้นที่ทรงงาน ๓๒ ไร่

white๓. พื้นที่พัฒนาการเกษตร ๑๓๙ ไร่ ขณะนี้มีเกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินเดิมจำนวน ๖๐ ราย มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า ฟื้นฟูปรับปรุงดิน พัฒนาแหล่งนํ้า ส่งเสริมอาชีพ และเป็นศูนย์เรียนรู้

white๔. พื้นที่วนเกษตร และธนาคารอาหารชุมชน ๑๒๓ ไร่ มีการพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม อนุรักษ์แหล่งต้นนํ้าลำธาร รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพัฒนาพืชสมุนไพร และเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้ชุมชนมีส่วนร่วม และส่วนสุดท้าย คือ พื้นที่ป่าไม้ ๙๑๘ ไร่ หรือคิดเป็นเกือบ ๗๐% ของพื้นที่ทั้งหมด ที่ได้ร่วมกับกรมป่าไม้ในการอนุรักษ์ป่าไม้ตามธรรมชาติ และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววนเกษตรที่จัดให้เป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

Print

 

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เกิดอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์

พระเมตตา… เมื่อคราวดินถล่ม

1-55-3_055

white๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ วันที่ท้องฟ้าเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์และพื้นที่ทั่วภาคเหนือตอนล่างปกคลุมไปด้วยเมฆฝนทะมึน สายฝนที่ประปรายอย่างไม่ขาดสายเป็นเวลากว่า ๑๒ ชั่วโมง โดยไม่มีท่าทีว่าจะบอกลาเมื่อไร ทำให้ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มีปริมาณฝนถึง ๓๐๐ มิลลิเมตร โดยตกหนักที่สุดในเขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

whiteจากปริมาณนํ้าฝนที่ตกหนักและต่อเนื่อง เป็นเหตุให้เกิดนํ้าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเข้าท่วมหมู่บ้านและที่ทำกินของราษฎรทั้งในพื้นที่อำเภอท่าปลา อำเภอลับแล และอำเภอพิชัยของจังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรจำนวนมหาศาล คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท มีราษฎรประสบภัยจำนวน ๑๒๗,๒๓๘ คน ๓๖,๖๑๑ ครัวเรือน เสียชีวิต ๗๕ คน สูญหาย ๒๘ คน บาดเจ็บ ๑,๓๔๘ คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง ๕๗๖ หลัง เสียหายบางส่วน ๖,๑๙๓ หลัง พื้นที่เกษตรกรรมเสียหายประมาณ ๒๑๑,๙๐๖ ไร่ ราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัว

1-55-3_057-2

whiteการเข้าช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการค้นหาผู้ที่คาดว่าจะรอดชีวิต และผู้เสียชีวิต ตลอดจนการจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้กับราษฎรที่ไม่มีที่อยู่ การจัดทำระบบสาธารณูปโภคชั่วคราว การแจกจ่ายอาหารและยารักษาโรคเพื่อการยังชีพ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรในเบื้องต้น จากความเดือดร้อนของราษฎรดังกล่าว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ มายังบ้านนํ้าลี อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้ทอดพระเนตรสภาพความเสียหายและทรงติดตามความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งได้พระราชทานเงินกองทุน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาหารสำหรับนักเรียน พร้อมทั้งพระราชทานถุงยังชีพให้กับราษฎร

whiteรวมทั้งทรงติดตามความคืบหน้าและแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดฟื้นฟูให้กับราษฎรได้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้ โดยมีพระราชดำริให้หน่วยงานร่วมกันศึกษาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการจัดหาที่ทำกินแห่งใหม่ แม้ว่าในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรได้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก แต่ทั้งสองพระองค์ได้มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างทั่วถึงและเป็นกันเอง ซึ่งแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะผ่านไปกว่า ๖ ปี แต่การดำเนินงานสนองพระราชดำริก็ยังคงดำเนินการอยู่ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแหล่งนํ้าในพื้นที่ ๓ ลุ่มนํ้าสำคัญ ได้แก่ ลุ่มนํ้าห้วยปู่เจ้า ลุ่มนํ้าห้วยแม่เฉย และลุ่มนํ้าห้วยขุนฝาง โดยเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักนํ้าและการระบายนํ้าในกรณีที่ฝนตกหนัก การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของราษฎรในพื้นที่ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการสร้างระบบการอนุรักษ์ดินและนํ้า เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยงภัย อาทิ การจัดทำฝายต้นนํ้าลำธาร การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง การปลูกหญ้าแฝก การใช้ผ้าห่มคลุมดิน การใช้กระสอบแบบมีปีก เพื่อช่วยยึดหน้าดิน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดทุกข์ให้กับราษฎร

1-55-3_061-2

whiteนอกจากนี้ยังได้สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังเตือนภัยดินถล่ม สำรวจพื้นที่ปลอดภัย ติดตั้งระบบเตือนภัยควบคู่กับการจัดทำแผนที่สำหรับการอพยพ เพื่อเป็นการรองรับในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งนับว่าในพื้นที่ดังกล่าวได้มีการพัฒนาฟื้นฟูควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมรองรับกับปัญหาได้เป็นอย่างดี

whiteเมื่อสายฝนซาท้องฟ้าก็ยังคงกลับมาสดใสเช่นเดิมอีกครั้ง ด้วยพระเมตตาที่พระราชทานให้กับราษฎร สามารถพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับชุมชนอีกครั้ง แม้ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาจะเป็นเหตุการณ์ที่ยากจะลืมเลือน แต่ด้วยพระมหากรุณาที่พระราชทานแก่ราษฎรก็จะยังคงจารึกตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์สืบไป

Print

 

พลิกฟื้น “อัยจาดา” ด้วยพระบารมี

1-55-3_064

white“ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส” ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่หลายคนอาจหลงลืมและไม่ปรารถนาที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว เหตุก็อาจเป็นเพราะปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง และนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตและความเสียหายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “จังหวัดนราธิวาส” ซึ่งถือเป็นจังหวัดชายแดนที่อยู่ปลายสุดของด้ามขวานไทยและเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบที่ทำให้ต้องหวาดระแวงและระแวดระวังตัวในการดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลา

1-55-3_065

whiteจังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู มีเนื้อที่ ๔,๔๗๕.๗๓ ตารางกิโลเมตร ประชากร ๘๙๘,๘๘๙ คน ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาประมาณ ๒ ใน ๓ ของพื้นที่ทั้งหมด

whiteถึงแม้ว่า “นราธิวาส” อาจเป็นจังหวัดที่ใคร ๆ ก็ไม่อยากแวะเวียนมาเที่ยวชม แต่สำหรับพ่อหลวงของชาวไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ กลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม ทุกพระองค์ยังคงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงรับฟังปัญหาและความทุกข์ของเหล่าพสกนิกรอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน นำมาซึ่งความซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณที่เกิดขึ้นในทุกตารางเมตร

1-55-3_068-2

whiteราษฎรบ้านอัยจาดา ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นหนึ่งในหลายหมู่บ้านที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อคราวที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปยังศูนย์ศิลปาชีพวัดชนาราม บ้านไทยสุข ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕ เพื่อทรงงานศิลปาชีพและเยี่ยมราษฎร ซึ่งในระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับทรงงานอยู่นั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านธนูศิลป์ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งโดยนิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เมื่อประมาณ ๒๐ ปี โดยนิคมฯ ได้จัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ ๑๘ ไร่ ซึ่งหมู่ที่ ๘ ที่นิคมฯ ศรีสาครจัดตั้งประกอบด้วย กลุ่มบ้านธนูศิลป์ บ้านอัยจาดา และบ้านตะบิงรูโต๊ะ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ราษฎรใช้นํ้าจากอาคารทดนํ้าขนาดเล็กชั่วคราวในร่องนํ้า ซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดใช้การไม่ได้ ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ช่วยจัดหานํ้าอุปโภค-บริโภคให้กับราษฎรหมู่ที่ ๘ ทั้งหมู่บ้าน และปรับปรุงถนนให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก

whiteจากแนวพระราชดำ ริดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและราษฎรในพื้นที่ได้ร่วมพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมและได้ดำเนินการก่อสร้างฝายทดนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบ รวมทั้งถังเก็บนํ้า จำนวน ๔ แห่ง ในปี ๒๕๔๖ โดยตั้งอยู่บ้านอัยจาดา ตำบลโคกสะตอ อำ เภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดหานํ้าและส่งนํ้าให้กับบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถสนับสนุนนํ้าให้กับราษฎรบ้านอัยจาดา จำนวน ๖๓ ครัวเรือน ราษฎร ๒๕๙ คน สุเหร่าบ้านอัยจาดา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าอากาศยานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีนํ้าใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค และการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนได้ตลอดทั้งปี

whiteทุกวันนี้ ราษฎรหมู่ที่ ๘ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารที่ได้พระราชทานโครงการจัดหานํ้าให้ราษฎรบ้านอัยจาดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งถือเป็นโครงการที่สามารถสร้างชีวิตใหม่และเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่จะทำให้ราษฎรสามารถประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน และก่อเกิดรายได้ที่พอเพียงต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังคำบอกเล่าของ นายอิสะมะแอ ฮูลูจืองา ผู้นำศาสนาของพื้นที่หมู่ที่ ๘ ความว่า

white“…แต่ก่อนราษฎรมีความเดือดร้อนนํ้ากินนํ้าใช้มาก จะใช้นํ้าจากลำธารมาดื่มกินและใช้อาบ และถนนสัญจรไปมาก็ลำบาก โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนจะออกไปไหนไม่ได้

whiteเดี๋ยวนี้ ราษฎรมีความสะดวกอยู่ดีกินดี เนื่องจากมีนํ้ากินนํ้าใช้ที่สะดวก นํ้าไปถึงบ้าน ราษฎรมีความสุข และราษฎรที่ย้ายออกไปก็ย้ายเข้ากลับมาในหมู่บ้านอีกครั้ง คนนอกก็มีความสนใจที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ด้วย มาทำงานด้านการเกษตร เนื่องจากสะดวกทุกอย่างไม่ว่าเรื่องนํ้า, ไฟฟ้า, ถนน และราษฎรมีความอยู่ดีกินดีทุกครัวเรือน…”

white“…ขอบคุณที่พระองค์ท่าน ได้พระราชทานนํ้าให้ราษฎรบ้านอัยจาดา ได้มีความสะดวก นํ้ากิน-นํ้าใช้ ราษฎรมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพิ่มทุกครัวเรือนขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ…”

1-55-3_074-2

whiteนอกจากนี้ จากประโยชน์สุขที่ราษฎรในพื้นที่ได้รับ ยังความซาบซึ้งต่อนํ้าพระทัยที่ได้รับพระราชทานโครงการเป็นยิ่งนัก ดังคำกล่าวของนายอาดือเร๊ะ ดาโอ๊ะ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ความว่า

white“…ตอนนี้ชีวิตมีความสะดวกมาก มีนํ้าใช้ในการอุปโภค-บริโภค และสามารถนำนํ้ามาทำการเกษตรอีกด้วย มีความสุข มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความอยู่ดีกินดี ครอบครัวมีความสุข…

white…มีความรู้สึกดีใจมากที่ได้พระราชทานนํ้ากินนํ้าใช้ และถนนสัญจรที่สะดวก หลังจากที่พระองค์ท่านได้เสด็จฯ มาแล้ว ได้ถนนลาดยาง ไฟฟ้า มีความสะดวกมาก หมู่บ้านมีความเจริญ ราษฎรที่ย้ายออกไป ได้กลับเข้ามาในหมู่บ้านอีกครั้ง เพื่อประกอบอาชีพทำการเกษตร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน…”

whiteอีกทั้ง โครงการฯ ดังกล่าว ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนในพื้นที่หมู่ที่ ๘ ดังคำกล่าวของร้อยตำรวจโท มูลฮาน มะแม ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ว่า

white“…สมัยก่อนโรงเรียนเดือดร้อนในเรื่องนํ้าดื่ม นํ้าใช้ ต้องใช้เครื่องสูบนํ้าจากลำธาร แต่ก็ไม่พอใช้ ต้องขอสนับสนุนนํ้าจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ จังหวัดยะลา โดยได้รับนํ้า อาทิตย์ละ ๔ คันรถบรรทุกนํ้า เพื่อให้นักเรียนได้มีนํ้าดื่ม นํ้าใช้ แต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ปีก เลี้ยงปลาในบ่อปูนซีเมนต์ ซึ่งปลาเปลี่ยนนํ้าประมาณเดือนละครั้ง เรื่องถนนหนทางลำบาก ไฟฟ้าไม่มีใช้…

white…ปัจจุบันมีนํ้าใช้เพียงพอ โดยเฉพาะนํ้าดื่มได้รับถังนํ้า จำนวน ๒ จุด บรรจุนํ้า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร จึงเพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งมีไฟฟ้าใช้ ถนนเส้นทางสะดวกสบาย พืชผักเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เจริญงอกงามเพียงพอสำหรับนักเรียน การเลี้ยงสัตว์ปีกและปลาในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีนํ้าพอเพียงต่อการดูแลสัตว์เหล่านั้น อีกทั้งเมื่อมีนํ้าอุดมสมบูรณ์ โรงเรียนก็ได้สนับสนุนกิจกรรม การแปรงฟัน โครงการนํ้าไอโอดีน และอื่น ๆ ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง…”

whiteไม่ว่าเมืองไทยจะกว้างใหญ่สักแค่ไหน เส้นทางจะลำบากยากเย็นสักเพียงใด ก็ไม่สามารถหยุดยั้งนํ้าพระทัยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงต้องการให้ปวงชนชาวไทยในทุกหย่อมหญ้าได้พ้นจากความทุกข์โศกและดำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

Print