ข่าวพระราชกรณียกิจ ประจำฉบับที่ ๑/๒๕๕๕ เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ๒๕๕๕

172

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

whiteวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕

white. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๗) โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครู ตชด. ผู้ดูแลเด็ก เข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ พร้อมกับทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน โครงการฝึกอาชีพ กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ห้องพยาบาล โรงอาหาร ห้องเรียนเด็กปฏิบัติปฐมวัย ห้องสมุด ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ในการนี้มีพระราชดำริความว่า

“ขอให้ติดตามนักเรียนที่จบชั้นปีต่าง ๆ แล้วไม่เรียนต่อเป็นเพราะครอบครัวย้ายที่ทำกินหรือไม่ เกรงว่าจะเรียนไม่ต่อเนื่อง”

173

white. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนกรมชลประทาน ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครู ตชด. ผู้ดูแลเด็ก ครูอาสาสมัคร ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง และพระราชทานพันธุ์ไม้ผล พร้อมกับทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พร้อมกับทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงอาหาร โครงการฝึกอาชีพ ศาลานํ้าดื่มไอโอดีน ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนเด็กปฏิบัติปฐมวัย กิจกรรมสหกรณ์ หน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎร

white. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย หมู่ที่ ๔ ตำบลบองตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้แทนสำนักงาน กปร. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครู ตชด. ผู้ดูแลเด็ก เข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ พร้อมกับทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน โครงการฝึกอาชีพ กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ห้องพยาบาล โรงอาหาร ห้องเรียนเด็กปฏิบัติปฐมวัย ห้องสมุด หน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎร

Print

 

1-55-2_012

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ

whiteวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีองคมนตรี เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหารจากส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ

174

whiteงาน “มหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคล ๓ วโรกาส คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๕ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๕ ซึ่งในงานดังกล่าว สำนักงาน กปร. ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลครั้งนี้ด้วย

Print

175

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

whiteวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

whiteสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์ ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านปุงยาม ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนข้าราชการเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ

176

whiteทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ (นางอั้งไซอิม แซ่ตั้ง อุปถัมภ์) หมู่ที่ ๒ บ้านแกน้อย (ห้วยลึก) ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แม่ทัพภาคที่ ๓ นายอำเภอเชียงดาว ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

whiteในการนี้ได้มีพระราชดำริกับเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เกี่ยวกับงานด้านแหล่งนํ้าของโรงเรียน ความว่า

“ให้ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาบาดาลที่เสีย แล้วให้โครงการหลวงเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนไม้ผล”

whiteเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ ๑ หมู่ที่ ๖ บ้านสามหมื่น ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นายอำเภอเวียงแหง ตลอดจนข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

whiteวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. แม่ทัพภาคที่ ๓ นายอำเภอแม่อาย ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

whiteเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านปู่หมื่นใน ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

whiteในการนี้ได้มีพระราชดำริกับเจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดอยปู่หมื่น (โฮมสเตย์ดอยปู่หมื่น) และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ความว่า “ให้นำนักเรียนไปศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดอยปู่หมื่น เพื่อปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่า” และมีพระราชดำริเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านดิน ความว่า

1-55-2_025

“สำหรับเรื่องบ้านดินของที่นี่คล้ายกับของทางภาคอีสานมากกว่า ถ้าจะให้เป็นแบบของทางภาคเหนือให้ไปดูตัวอย่างของโครงการในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดเชียงราย (สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยหยวกป่าโซ)”

whiteเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นายอำเภอฝาง ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

whiteเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

1-55-2_023

whiteวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕

whiteเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และนายอำเภอแม่แจ่ม ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

whiteเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน (ชมรม ๙ สมาคมจีนแห่งประเทศไทยอุปถัมภ์) หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. แม่ทัพภาคที่ ๓ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

whiteเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และนายอำเภอแม่ลาน้อย ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

1-55-2_027

whiteเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

Print

 

177

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร

whiteเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันตินิมิต ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. และนายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ ในครั้งนี้ มีพระราชดำริให้ปรับปรุงฝายเดิมที่ส่งนํ้ามาสนับสนุนโรงเรียนและราษฎรในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งฝายได้รับผลกระทบจากปัญหานํ้าท่วมในช่วงที่ผ่านมา

1-55-2_031

whiteจากนั้นเสด็จฯ ไปทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในการนี้มีพระราชดำริเกี่ยวกับฝายชะลอนํ้าบ้านพันวาลว่า ควรให้มีการบริหารจัดการนํ้าที่ดี

Print

 

178

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดอุตรดิตถ์

whiteวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕

whiteสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. พล.ต.ท.ประยูร อำมฤต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมชลประทาน ตลอดจนข้าราชการเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ

1-55-2_034

whiteในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริกับเลขาธิการ กปร. และผู้แทนกรมชลประทาน ๒ เรื่อง ได้แก่

white. ให้ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภูเขาบ้านแม่จันทะ ให้มีขนาดท่อส่งนํ้าที่ใหญ่ขึ้น พร้อมก่อสร้างถังพักนํ้า เพื่อเป็นแหล่งนํ้าสำรองในภาวะฉุกเฉิน ให้มีนํ้าเพียงพอสำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร และเป็นแหล่งนํ้าสำรองให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะอีกทางหนึ่ง โดยต้องให้ความรู้กับราษฎรให้สามารถแบ่งปันนํ้าให้ทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมทั้งให้ส่งเสริมการปลูกข้าวซ้อมมือ และการพัฒนาไฟฟ้าพลังนํ้าด้วย

179

white๒. สืบเนื่องจากการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งมีพระราชดำริให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือให้ราษฎรในพื้นที่บ้านเลตองคุสามารถปลูกข้าวได้เพียงพอต่อการอุปโภค ต่อมา กรมชลประทาน ร่วมกับ ตชด. ได้เข้าร่วมพิจารณาในพื้นที่มีแนวทางในการช่วยเหลือโดยการก่อสร้างฝายต้นนํ้า พร้อมระบบท่อส่งนํ้า และถังพักนํ้า เพื่อส่งนํ้าให้กับพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้น จำนวน ๑๓ แปลง พื้นที่เพาะปลูกประมาณ ๓๘๐ ไร่

whiteในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติม สรุปความว่า เมื่อดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้พิจารณาเรื่องการจัดสรรนํ้า โดยต้องให้ความรู้กับราษฎรให้สามารถแบ่งปันนํ้าให้ทั่วถึงและเป็นธรรมพร้อมทั้งให้ส่งเสริมการปลูกข้าวซ้อมมือ และการพัฒนาไฟฟ้าพลังนํ้าให้กับราษฎรต่อไป

180

whiteวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

whiteสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. พล.ต.ท.ประยูร อำมฤต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมชลประทานตลอดจนข้าราชการเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ

whiteในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริกับเลขาธิการ กปร. รองเลขาธิการ กปร. และผู้แทนกรมชลประทาน ให้ดำเนินการจัดหาแหล่งนํ้า พร้อมระบบส่งนํ้าให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และชุมชนในหมู่บ้าน เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งนํ้า

181

whiteเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. พล.ต.ท.ประยูร อำมฤต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมชลประทาน ตลอดจนข้าราชการเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ

Print

 

1-55-2_045

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

whiteวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

whiteสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายแก่นเพ็ชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้แทนกรมชลประทาน พล.ต.วิบูลย์พงศ์ กลั่นเสนาะ รองแม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

1-55-2_046

whiteโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมบ้านห้วยเวียงงาม (ค็อกนิสไทยอุปถัมภ์) หมู่ที่ ๘ ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

whiteโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

whiteโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนาชมพู หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

whiteสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของแก่ครู ตชด. นักเรียน และพระราชทานผ้าห่มกันหนาวและพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้านทรงทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน พร้อมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎรในพื้นที่

Print

 

1-55-2_047

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

whiteวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

whiteสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล พระธาตุดอยตุง และโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี (แผนกมัธยมศึกษา) หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตลอดจนข้าราชการเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ

183

whiteจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

whiteเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชานํ้ามันและพืชนํ้ามัน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

whiteวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

whiteสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๓ ผู้แทนกรมชลประทาน ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

1-55-2_051

whiteในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาแหล่งนํ้าให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต และราษฎรบ้านแม่ส้าน โดยให้ผู้นำท้องถิ่นและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้นํ้า รวมทั้งจัดทำคู่มือการส่งนํ้าและบำรุงรักษาให้กับกลุ่มผู้ใช้นํ้า และให้พิจารณานำนํ้าจากฝายทดนํ้ามาผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับราษฎรตำบลห้วยชมภู ตามที่ นายปรีชา กนกนาฏกุล กำนันตำบลห้วยชมภู ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

whiteเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา หมู่ที่ ๖ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

184

whiteในการนี้ พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหานํ้าให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และราษฎรบ้านกิ่วกาญจน์และบ้านม่วงกาญจน์ เพื่อใช้สำหรับการเกษตรด้วย

whiteเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.  นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร.  ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

whiteเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวงวิทยา ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอสรวย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

whiteวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

whiteเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ สำนักงานโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชานํ้ามันของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และสำนักงาน กปร. ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

1-55-2_056

Print

 

1-55-2_057

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาส

whiteวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เสด็จฯ ไปทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยะหาศิรยานุกูล อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

whiteวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เสด็จฯ ไปทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระดาบส ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และโรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

whiteวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสะปอม อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนบ้านหัวเขา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

whiteวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เสด็จฯ ไปทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา อำเภอสะเดา จังหวัดยะลา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา จังหวัดยะลา

1-55-2_059

whiteโดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. และ นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. และข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามเสด็จ

Print

 

1-55-2_060

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่

whiteวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

whiteสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

1-55-2_061

whiteเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน หมู่ที่ ๑ บ้านแหน ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. นายเริงชัย ประยูรเวช รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

185

whiteเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง หมู่ที่ ๖ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เฝ้าฯ รับเสด็จ

whiteเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ หมู่ที่ ๒ บ้านสะไล ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. พลตำรวจโท ประยูร อำมฤต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ

186

whiteในการนี้ ร้อยตำรวจเอก เสวียน เรืองฤทธิ์ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ กราบบังคมทูลสภาพปัญหาความขาดแคลนนํ้าของโรงเรียนและราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาแหล่งนํ้าให้กับโรงเรียนและราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียง โดยการก่อสร้างฝายนํ้าว้า (ห้วยดู) พร้อมระบบส่งนํ้า เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งนํ้าให้กับโรงเรียน และราษฎรใช้สำหรับการเกษตร และการอุปโภค-บริโภคได้ตลอดปี และพระราชทานพระราชดำริให้ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ในการสัญจรต่อไป

187

whiteวันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

whiteเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนร้องเข็มวิทยา โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดร้องเข็ม หมู่ที่ ๒ ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนสำนักงาน กปร. ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

Print

 

188

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

whiteวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕

whiteสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)  และสำนักงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ  พระปรีชาสามารถในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า ๔,๑๐๐ โครงการที่ส่งผลสำเร็จ และสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

1-55-2_074

whiteโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะเลิศการประกวดผลงานตามแนวพระราชดำริ ๔๙ ราย ประกอบด้วย การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๐ ประเภท การประกวดเกษตรกรต้นแบบหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การประกวดชุมชนรักษ์ป่าไม้ การประกวดการบริหารจัดการนํ้า การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การประกวดชุดภาพถ่าย “ความสุขของแผ่นดิน” การประกวดผลิตสื่อวีดิทัศน์ประกอบเพลง “ร้อยมือ ล้านใจ”

189

whiteจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” เพื่อทรงเปิดนิทรรศการฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการ และร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ประกอบด้วยการประมวลภาพการทรงงานด้านการพัฒนา ๘๔ ภาพ ความประทับใจที่หาชมได้ยาก ภาพยนตร์ ๔ มิติ “ดิน นํ้า ป่า อาชีพ สร้างสมดุลที่ยั่งยืน” ด้วยระบบแสง เสียง และเทคนิคต่าง ๆ ให้ความรู้สึกสมจริงในขณะชมภาพยนตร์ ผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กว่า ๔,๑๐๐ โครงการ การพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๔ ภาคทั่วประเทศ อาทิ ภาคกลาง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การใช้หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์แก้ปัญหาดินและนํ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมสัตว์เศรษฐกิจ ๓ ดำ ที่มีชื่อเสียงและหาชมได้แห่งเดียวที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ได้แก่ วัวดำภูพาน ไก่ดำ และหมูดำภูพาน และวิธีการประกอบอาชีพให้ยั่งยืน ภาคเหนือ การจัดการป่าต้นนํ้าลำธาร การปลูกป่าสร้างฝาย และเรื่องเล่าจากโครงการหลวงจากกาแฟต้นเดียว และภาคใต้ การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว และ ๔ นํ้า ๓ รส การสร้างอาชีพจากที่ที่หลากหลาย เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้ชมความสำเร็จจากแนวพระราชดำริที่ได้นำไปขยายผลสู่ประชาชน และเยาวชนในรูปของสื่อประกอบภาพยนตร์การ์ตูน ๓ มิติ ชุดพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ รวมถึงการเผยแพร่และนำเข้าข้อมูลจากล้านภาพ ล้านถ้อยคำ ล้านเรื่องราว ที่เล่าขานงานของในหลวง และการถ่ายทอดเรื่องราวการน้อมนำแนวพระราชดำริ นํ้า ป่าไม้ การประกอบอาชีพทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง ไปขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน เยาวชน และสถาบันการศึกษาในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย

Print

1-55-2_085

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร

whiteเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕

whiteสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในการนี้มี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนสำนักงาน กปร. ตลอดจนข้าราชการ ประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ

1-55-2_086

whiteสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนานำที่ดินที่ นางจรัสศรี จินดาสงวน น้อมเกล้าฯ ถวายเนื้อที่ ๙๑-๒-๔๔ ไร่ ตั้งอยู่บ้านสะพานยาว ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรสำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาอุทกภัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโครงการว่า “ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร”

whiteศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร มีกิจกรรมด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์ และน่าสนใจสำหรับการประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ดังนี้ จุดการเรียนรู้การปลูกพืชผักปลอดภัยและการเพาะเห็ด จุดเรียนรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จุดเรียนรู้ด้านประมง จุดเรียนรู้การเลี้ยงโคนม กิจกรรมการดูแลบำรุงรักษาไม้ผลและขยายพันธุ์ไม้ผล การสาธิตบ่อหมักแก๊สชีวภาพ และกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยนํ้าท่วม

Print

 

1-55-2_087

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

whiteสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังพื้นที่ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม แขวงสะหวันนะเขต บ้านโพนสิม เมืองไกสอน พมวิหาน โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) และโครงการส่งเสริมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก ๖๗)

190

whiteวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

whiteโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม แขวงสะหวันนะเขต บ้านโพนสิม เมืองไกสอน พมวิหาน โดยมี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. นายวิทวัส ศรีวิหค  เอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว และ นายคำเผย ผันทะจอน รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต เฝ้าฯ รับเสด็จซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการโครงการฯ และทอดพระเนตรแบบจำลองโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรมฯ แขวงสะหวันนะเขต

1-55-2_090

whiteเอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว นายอานุพาบ ตุนาลม รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายอะนุลม ตุนาลม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารหอพักและฝึกอบรม และทอดพระเนตรนิทรรศการและผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ

191

whiteจากนั้นเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมบ้านเกษตรกร และทอดพระเนตรกิจกรรมการเกษตร นายวัน หลวงสีโยทา ราษฎรบ้านนํ้าเกี้ยง เมืองนาซายทอง การเตรียมดินผสม การเพาะกล้าไม้ การเลี้ยงเป็ดเทศ ไก่งวง และไก่บ้าน ฯลฯ

whiteโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก ๖๗) เมืองโพนโฮง โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. นายคำไหว ทองทีมะหาไช ครูใหญ่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า ผู้แทนกรมชลประทาน เฝ้าฯ รับเสด็จ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “๒๐ ปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน” และผลการดำเนินงานของโรงเรียนฯ พร้อมทั้งเสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเรือนเรียนรู้สิรินธร และเรือนนอนสิรินธร ๔

Print

192

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

whiteเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์บริการวิชาการ และทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. อธิบดีกรมชลประทาน เจ้ากรมการทหารช่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงข้าราชการและราษฎรในพื้นที่เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ

193

whiteเวลา ๐๙.๓๐ น. ทรงเปิดอาคารศูนย์บริการวิชาการ และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้แทนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ ตลอดจนพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงงานขยายผลงานวิจัยของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ จากนั้นทรงรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมดำเนินงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงไว้ภายในอาคารศูนย์บริการวิชาการ

1-55-2_100

whiteจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถพ่วงพระที่นั่งทอดพระเนตรพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงป่าชายเลนของโครงการ ได้เสด็จพระราชดำเนินตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อทอดพระเนตรพันธุ์ไม้และพันธุ์นกในป่าชายเลน ตลอดจนรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนจากผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทั่งเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์พระราชทานแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

Print