บทบรรณาธิการ

1-55-1_000

1-55-1_002

ตราสัญลักษณ์

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 

whiteอักษรพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. ภายในวงรีแนวนอน ภายใต้พระอนุราชมงกุฎ อันเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายในพระอนุราชมงกุฎเป็นพระแสงจักรและแสงตรีศูล เครื่องหมายแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระอนุราชมงกุฎนั้น ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระสัปตปฎลเศวตฉัตร เบื้องล่างอักษรพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. เป็นเลขไทย ๖๐ หมายถึงมีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ถัดจากเลข ๖๐ ลงมา เป็นผ้าแพรแถบ มีปลายด้านบนเป็นพญานาค อันหมายถึง ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ซึ่งมีพญานาคเป็นเครื่องหมายแห่งปีมะโรงนักษัตร รองรับองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ทั้งหมด ภายในผ้าแพรแถบมีข้อความว่า “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕”

Print

 

บทบรรณาธิการ

whiteปี ๒๕๕๕ นับเป็นโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

whiteตำแหน่ง สยามมกุฎราชกุมาร เป็นตำแหน่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเพื่อเป็นลำดับในการสืบสันตติวงศ์ แทนตำแหน่งพระมหาอุปราช หรือกรมพระราชวังบวร (วังหน้า) ที่มีมาแต่ดั้งเดิม

whiteสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ ทรงดำรงตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมาร พระองค์ที่ ๓ ของพระบรมราชจักรีวงศ์ นับเนื่องแต่สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสยามมกุฎราชกุมาร ตอนหนึ่งความว่า

“ข้าพเจ้า…จะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ และโดยความเสียสละ เพื่อความเจริญ สงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทย จนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่”

whiteภาพแห่งความประทับใจที่ปวงชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้มาโดยลำดับตั้งแต่ทรงพระเยาว์ คือ ภาพเจ้าชายพระองค์น้อยที่ประทับนั่งรถไถคันเล็กในอ้อมกอดสมเด็จพ่อ และทรงช่วยหว่านข้าวในแปลงนาทดลองในสวนจิตรลดา

1-55-1_001

whiteเมื่อเสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่างประเทศ และเสด็จฯ กลับมาถึงประเทศไทยก็ทรงหมอบลงบนพื้นสนามบินกราบแทบพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่เสด็จฯ ไปทรงรับ ณ สนามบินดอนเมือง

whiteเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษา และรับราชการทหาร ก็ได้ทรงติดตามเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทโดยทรงทำหน้าที่ถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถด้วย

whiteในระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสัมภาษณ์ราษฎรที่สมัครเป็นสมาชิกศิลปาชีพ ในการเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่าง ๆ นั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จฯนำข้าราชการไปสำรวจพื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือ และเสด็จฯ ไปทรงทอดพระเนตรโครงการตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมาย เช่น อ่างเก็บนํ้าห้วยหวด จังหวัดสกลนคร เป็นต้น

whiteที่อ่างเก็บนํ้าห้วยหวด มีราษฎรมาเฝ้าฯ รับเสด็จ และขอพระราชทานระบบส่งนํ้าไปยังที่ทำกิน ราษฎรมานั่งคุกเข่าข้างรถพระที่นั่ง ก็เสด็จฯ ลงมาพร้อมกับน้อมพระวรกายลงไปพยุงราษฎรผู้นั้นให้ยืนขึ้นพูดคุยกันโดยมิได้ถือพระองค์ ยังความปราบปลื้มให้กับราษฎรที่เฝ้าฯ รับเสด็จวันนั้นเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ประจักษ์ในพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนงดงามเช่นนี้

whiteเมื่อทรงสอบถามราษฎร และทรงหารือกับหน่วยงานที่ตามเสด็จแล้ว ข้อมูลยังไม่เพียงพอจึงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานไปศึกษาจัดทำรายงาน โดยมีพระราชดำรัสว่า จะช่วยดูให้และจะนำรายงานไปกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

whiteทรงห่วงใยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงงานในพื้นที่จนมืดคํ่า โดยไม่มีใครกล้ากราบบังคมทูลให้ทรงเลิกทำงาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จฯ มาทรงประทับยืนหน้าศาลาทรงงานเพื่อให้ “สมเด็จแม่” ทรงทราบว่า เห็นสมควรหยุดพักงานในวันนั้น ๆ ไว้ก่อน

whiteนี่คือภาพที่ผู้ติดตามเสด็จ และราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ได้รับรู้และปีติตื้นตันกับความรักความห่วงใยที่ได้ประจักษ์

whiteวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอเทิดพระเกียรติด้วยการนำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งมีทั้งโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า โครงการพัฒนาป่าไม้ที่ต่อยอดจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โครงการที่พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ช่วยเหลือราษฎร โครงการคลินิกเกษตรที่ขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้แก้ไขปัญหาให้เกษตรกรทั่วประเทศ เป็นต้น

whiteในโอกาสมหามงคลนี้ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

กองบรรณาธิการ

Print