ความเคลื่อนไหว : เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ๒๕๕๖

การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
whiteในระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะซึ่งประกอบด้วยนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

วันที่ ๓ – ๔ มกราคม ๒๕๕๖ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา

1-56-8_005_2

 • สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ สะจุกสะเกี้ยง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
 • โครงการพัฒนาบ้านกอก – บ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสินติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 

วันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก

 • โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยดำ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
 • สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแปกแซม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 Print

พิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน และ การตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี 

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
white
ประธานพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน และตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

1-56-8_012_2

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 • พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหวาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ โดยมี นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ดร.ประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ รองราชเลขาธิการ นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ รศ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ ผู้แทนโรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา นักเรียน ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

1-56-8_013_2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
whiteพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานและเยี่ยมชมงานปรับปรุงคันกั้นน้ำใหญ่ ฝายน้ำล้นเขื่อนเจ้าพระยา – เขากระดี่ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมี นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน นางพรรณี งามขำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ รองราชเลขาธิการ นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ รศ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ ผู้แทนโรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา นักเรียน ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

1-56-8_015_2

Print 

พิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน และการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

 1-56-8_022

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน และตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖

 • พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยมีคณะผู้บริหารสำนักราชเลขาธิการ และ หม่อมหลวง จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการ กปร. ร่วมติดตามโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำยมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (บ้านหาดสะพานจันทร์) ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายมงคล สุภากาย ผู้อ นวยการโครงการชลประทานสุโขทัย กล่าวต้อนรับคณะ และกล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

1-56-8_024_2white

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖

 • เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และคณะข้าราชการเดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร ในการนี้ นายธวัชชัย สิงห์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน กล่าวต้อนรับคณะและกล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการเขื่อนทดน้ำโกกโก่

Print

 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

 • โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

1-56-8_034_2

ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยี่ยมราษฎรและมอบสิ่งของพระราชทานให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

Print

 

สำนักงาน กปร. ร่วมทุกเหล่าทัพจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖

1-56-8_037_2

 • นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. เข้าร่วมหารือกับพลเอก เชาว์ฤทธิ์ ประภาจิตต์ ผู้อำนวยการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เรื่องการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายการัณย์ ศุภกิจเลขาการ ผอ.มูลนิธิปิดทองหลังพระ เจ้ากรมกิจการพลเรือนจากทุกเหล่าทัพ และผู้แทน บช.ตชด. เข้าร่วมด้วย ณ สีลมวิลเลจ กรุงเทพฯ

1-56-8_038

Print

การประชุมหารือระหว่างสำนักงาน กปร. – กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖

1-56-8_039

 • นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมผู้บริหารสำนักงาน เข้าพบหารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ มีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางในการขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (กลุ่มผู้ใช้น้ำ) การพิจารณาสอบฎีกาตลอดจนการน้อมนำผลสำเร็จของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชนให้กว้างขวางครอบคลุมและให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

1-56-8_042_2

Print

 

เลขาธิการ กปร. เข้าพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

1-56-8_046

 • นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมผู้บริหารสำนักงาน กปร. เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ มีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๓ แห่งเพิ่มเติม เพื่อเน้นการบริการประชาชนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้ร่วมหาแนวทางในการขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (กลุ่มผู้ใช้น้ำ) ตลอดจนการน้อมนำผลสำเร็จของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชุมชนให้กว้างขวาง และให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

Print

สำนักงาน กปร. จับมือกับกองทัพไทย จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

1-56-8_047

 • นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมคณะ ได้เข้าพบหารือกับ พลเอก ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ห้องรับรองชั้น ๖ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยจะร่วมมือกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ซึ่งงานครั้งใหญ่จะจัดที่ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กิจกรรมหลักเป็นการแสดงนิทรรศการของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงาน กปร. นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณท์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สินค้า OTOP การแสดงของเหล่าทัพต่าง ๆ มีของที่ระลึกแจกในงานมากมาย ทั้งนี้จะกำหนดจัดงานในช่วงเดือนกรกฎาคมศกนี้

Print

สำนักงานทรัพย์สินฯ และสำนักงาน กปร. ร่วมเป็นภาคีเผยแพร่งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖

1-56-8_052_2

 • คณะผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าพบ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. เพื่อขอร่วมเป็นภาคีในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา และงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระสำคัญ ๆ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ ซึ่งในครั้งแรกกำหนดจัดเนื่องในวาระเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในเดือนสิงหาคมนี้

Print

สำนักงาน กปร. มอบวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ ให้โรงเรียนนำร่องกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

1-56-8_055

 • นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. มอบวิดีทัศน์ชุด “ประโยชน์สุขของแผ่นดิน” และชุด “พระราชินี ด้วยพลังแห่งรัก” จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนรับมอบวิดีทัศน์ชุดดังกล่าวสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนนำร่อง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวการทรงงานพัฒนาประเทศที่สร้างประโยชน์สุขให้ประชาชนด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า ๔,๓๕๐ โครงการ

Print