บทความพิเศษ : เปิดเล่ม…จาก เลขาธิการ กปร.

1-56-3_001

“สำหรับชาว กปร. นั้น งานของเราเป็นภารกิจสนองพระราชดำริที่ต้องทำกันอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้โครงการอันเนื่องฯ ก่อเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนได้ตามพระราชดำริอย่างแท้จริง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีการกำหนดเป้าหมายไว้ ๓ เรื่อง คือการขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ การบริหารจัดการน้ำ และเศรษฐกิจพอเพียง”

1-56-3_003_2

whiteในอีกด้านหนึ่งที่สำนักงาน กปร. ให้ความสำคัญกับเยาวชน ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ และสืบสานพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักงาน กปร. ได้มอบสารคดีชุด “ประโยชน์สุขของแผ่นดิน” และ “พระราชินีด้วยพลังแห่งรัก” ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สู่เยาวชนในสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ

whiteนอกจากนี้ยังมีการจัดค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริขึ้นในภูมิภาค ทั้ง ๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้เป็นปีที่ ๓ แล้ว โดยเป็นกิจกรรมที่เยาวชนในทุกภาคทั้ง ๔ ภาค มาศึกษางานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แห่ง ที่ตั้งกระจายทั่วทุกภาค สำนักงาน กปร. ให้ความสำคัญกับเยาวชนที่จะเป็น อนาคตของประเทศชาติที่จะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศและประชาชนชาวไทยที่ถูกต้อง และเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด พัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมตามแนวพระราชดำริต่อไป

1-56-3_005_2

whiteนอกจากนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ไปร่วมงาน “มหกรรมทีวีรักษ์โลก ๓๖๐ องศา ๒๐๑๓ Save The World Expo” ภายใต้แนวคิด Learn to Live in the World of Change หรือการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงโลก ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ ๒ ซึ่งสำนักงาน กปร. ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๓ จัดนิทรรศการ “ดิน น้ำ ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ขึ้นบนพื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งเนื้อหาจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร และภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่คัดเลือกมาจากกว่า ๔,๓๕๐ โครงการ นำเสนอด้วยการจัดหมวดหมู่ตามธาตุพื้นฐานของโลก ดิน น้ำ ลม ไฟ เพื่อสื่อความหมาย หากธาตุทั้ง ๔ มีความสมดุลสิ่งแวดล้อมก็ยั่งยืน และเราก็สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างปลอดภัย

whiteในการจัดงานครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้แก่ประชาชนได้ทราบอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังได้พัฒนาการทำงานเป็นทีม ตลอดจนเป็นการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการทำงานอีกด้วย

1-56-3_008

“สำนักงาน กปร. ให้ความสำคัญกับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติที่จะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศและประชาชนชาวไทยที่ถูกต้อง และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด พัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมตามแนวพระราชดำริต่อไป”

Print