ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา : ทับทิมสยามปากพนัง

1-56-4_004_2

“รสชาติหวานนุ่มไม่น่าเชื่อ สีของเนื้อแดงทับทิมผิวผลนิ่มดังกำมะหยี่”

 whiteส้มโอทับทิมสยามไม่ใช่พันธุ์ส้มโอดั้งเดิมในพื้นที่ปากพนัง แต่เป็นส้มโอพันธุ์ใหม่ เกิดขึ้นที่บ้านแสงวิมาน หมู่ ๑๓ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายสมหวัง มัสแหละ เกษตรกรผู้มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาการปลูกส้มโอในพื้นที่ ได้นำกิ่งพันธุ์ส้มโอ “ส้มสีชมพู” พันธุ์พื้นเมืองจากอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มาทดลองปลูก มีการปรับปรุงพันธุ์และดูแลรักษา จนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สร้างชื่อและมีคำกล่าวว่า “รสชาติหวานนุ่มไม่น่าเชื่อ สีของเนื้อแดงทับทิม ผิวผลนิ่มดังกำมะหยี่”

whiteนักวิชาการให้ความเห็นว่า ที่เป็นเช่นนี้ เพราะดินที่ปลูกได้รับผลดีจากประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถควบคุมน้ำเค็มไม่ให้รุกตัวเข้ามาในพื้นที่เพาะปลูก มีน้ำทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ และบรรเทาการเกิดอุทกภัย น้ำท่วมขัง ประกอบกับคุณสมบัติของดินในพื้นที่

1-56-4_006

นางอัมพร สวัสดิ์สุข
เกษตรกรชาวสวนส้มโอ “ผู้รังสรรค์โอกาส สร้างชื่อเสียงส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม”

whiteนางอัมพร เป็นเกษตรกรตัวอย่างของความสำเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เริ่มต้นในอาชีพเกษตรภายหลังจากแต่งงานมีครอบครัวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เก็บเงินซื้อที่ดินทำการเกษตรที่หมู่ ๑๕ ตำบลคลองน้อย และเล็งเห็นว่าพื้นที่บ้านแสงวิมานซึ่งอยู่ใกล้เคียง สามารถปลูกส้มโอได้ผลดี ตัดสินใจปรับสภาพพื้นที่ประมาณ ๔๐ ไร่ เป็นร่องสวนปลูกส้มโอพันธุ์ทองดีได้ผลดังที่คาด จึงได้ขยายพื้นที่ปลูกและเริ่มปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔ ด้วยประสบการณ์ การเรียนรู้ และพัฒนาสร้างองค์ความรู้จนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตส้มโอและด้านการประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1-56-4_008

whiteความสำเร็จด้านการผลิตที่ให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ด้วยการประสานความรู้ทางวิชาการและภูมิปัญญาที่สั่งสมมาพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการจัดการสวนที่ดีเพื่อความพึงพอใจและความปลอดภัยของผู้บริโภค

whiteนอกจากมุ่งพัฒนาคุณภาพผลผลิตแล้ว ยังสร้างโอกาสการเข้าสู่ระบบมาตรฐานสินค้า จนได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) ตามโครงการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ด้านพืช ได้ใช้สัญลักษณ์ Q การเข้าร่วมโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว (OTOP5 ดาว) และขอขึ้นทะเบียนจนสามารถจดลิขสิทธิ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, GI (Geographical Indication) นาม “ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง”

 whiteสำหรับการสร้างโอกาสในคุณภาพผลผลิตสู่ภายนอกพื้นที่ ได้ส่งผลผลิตเข้าประกวดระดับประเทศและได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสจากการไปโชว์และขายผลผลิตในการจัดงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น งานแสดงสินค้าโอท็อปประจำปีงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานของกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ผลผลิตจึงเป็นที่รู้จักแพร่หลายประกอบกับสื่อต่าง ๆ ทำข่าวเผยแพร่ ทำให้ส้มโอทับทิมสยามมีชื่อเสียง สามารถสร้างศักยภาพในการตลาดทั้งภายในและนอกประเทศ

whiteผลจากการทำการตลาดที่มุ่งเน้นผลผลิตที่มีคุณภาพและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ทำให้ผลผลิตในสวนของนางอัมพรเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อและสามารถกำหนดราคาเองได้ รายได้จากการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในสวนมูลค่าประมาณหนึ่งล้านบาทเศษ สำหรับปีนี้จำหน่ายผลผลิตในสวนไปแล้วมูลค่าประมาณสามล้านบาทเศษและเป็นผู้รวบรวมผลผลิตของสมาชิกที่สามารถประกันคุณภาพได้อีก มูลค่าประมาณสามล้านบาทเศษ

1-56-4_015_2

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติม
นางอัมพร สวัสดิ์สุข โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๙๙๘๐๑,๐๘๙-๖๐๕๔๓๘๘
สถานที่ติดต่อ ๓๙ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๓๐

 

 

สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔

Print

 

1-56-4_016

นายสำเริง วงศ์สุรินทร์
ศูนย์เรียนรู้กลุ่มการเลี้ยงกบบ้านดอนขี้เหล็ก
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสำเริง วงศ์สุรินทร์ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงกบบ้านดอนขี้เหล็ก

1-56-4_019

  • เข้ารับการอบรมด้านการเลี้ยงกบ และด้านอื่น ๆ จากศูนย์ฯ เขาหินซ้อนเมื่อปี ๒๕๓๙ จากนั้นนำความรู้ไปพัฒนา ประกอบกับศึกษาเพิ่มเติม ทดลองรูปแบบการเลี้ยงด้วยวิธีการต่าง ๆ จนประสบผลสำเร็จ ปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้กลุ่มการเลี้ยงกบบ้านดอนขี้เหล็ก ของศูนย์ฯ เขาหินซ้อน และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกในกลุ่ม ตลอดจนผู้ที่สนใจนำไปปฏิบัติตาม
  • มีรายได้ส่วนใหญ่จากการขายลูกกบ และกบเนื้อเพื่อส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง

ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
๑. สามารถเลี้ยงกบนาได้ตลอดปีเนื่องจากมีการเลี้ยงแบบปิดนอกจากนั้นสามารถผลิตกบนอกฤดูกาลได้ ช่วยสร้างมูลค่ากบเนื้อให้มีราคาที่สูงขึ้น
๒. มีรายได้สุทธิจากการขายลูกอ๊อด, ลูกกบ และกบเนื้อในปี ๒๕๕๕ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

1-56-4_021_2

สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ ๑

Print