ข่าวพระราชกรณียกิจ ประจำฉบับที่ ๔/๒๕๕๖ เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ๒๕๕๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง

P.3 พระราชดำรัส.indd

วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
white
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการของโรงเรียนอิสลามที่อยู่ในโครงการพระราชดำริ ๑๔ แห่ง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ได้มีพระราชดำริกับ เลขาธิการ กปร. ให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรบ้านเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ซึ่งประสบปัญหาที่ดินทำกินอาชีพและขาดแคลนน้ำ รวมทั้งได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนอิสลามดังกล่าวด้วย

 

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการต่างๆ ดังนี้
๑. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีพระราชดำริให้ส่งเสริมการปลูกผัก ผลไม้ ภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและชาวบ้านได้บริโภคอย่างเพียงพอ
๒. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
๓. โครงการสร้างฝายต้นน้ำสู่การอนุรักษ์แบบยั่งยืน ณ ฝายต้นน้ำลำห้วยลำตรน เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนบ้านตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

1-56-2_002_2

 

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการต่างๆ ดังนี้

1-56-2_003_2
๑. โรงเรียนบ้านคีรีราษฏร์รังสฤษดิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านสายบน ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
๒. โรงเรียนบ้านป่าไผ่เจียรวนนท์อุทิศ ๗ ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยมีพระราชดำริกับที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ และเลขาธิการ กปร. ให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนและราษฎรบ้านป่าไผ่ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค
๓. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการต่างๆ ดังนี้

1-56-2_007
๑. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณแปลงโครงการแกล้งดิน ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส และการนำจุลินทรีย์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและด้านอื่น ๆ เช่น การแพทย์และอุตสาหกรรม โอกาสนี้ทอดพระเนตรความหลากหลายของพันธุ์นกและเฟิร์นที่งานป่าไม้ ร่วมกับสถานีวิจัยสัตว์ป่า ป่าพรุ ป่าฮาลาบาลา ได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลดังกล่าว
๒. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังสร้างงานให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรอตันบาตู สำหรับใช้เป็นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านรอตันบาตู โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๔. โรงเรียนบ้านเปล ตำบลกะลุวอ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๗๔ คน โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

Print

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

1-56-2_008_2

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
white
เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ตลอดจนข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านนายสุจินต์ แสงแก้ว เกษตรกรที่นำความรู้ที่ได้จากการอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ อาทิ เลี้ยงกบแบบครบวงจร และเพาะพันธุ์ไก่สวยงาม

 

วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
white
เสด็จไปทอดพระเนตรโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้มีพระราชดำรัสกับเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ความว่า “ให้พิจารณาปรับปรุงซ่อมแซมฝายในลำน้ำแม่ใจ จำนวน ๕ แห่ง ที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัยเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ให้สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน ๗,๐๐๐ ไร่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Print

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

1-56-2_015_2

วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
white
เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนสำนักงาน กปร. ตลอดจนข้าราชการเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จในการนี้มีพระราชดำริ ให้ปรับปรุงพระตำหนักและอาคารต่างๆ ในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ที่มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาเนื่องจากมีอายุการใช้งานมากว่า ๒๕ ปี โดยให้ใช้วัสดุที่คงทนต่อสภาพอากาศและให้คงรูปแบบของสถาปัตยกรรมเดิมไว้ ซึ่งสำนักงาน กปร. จะได้มีการประสานงานกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงต่อไป

whiteจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนสำนักงาน กปร. ตลอดจนข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

 

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
white
เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. ๓๔๔ อุปถัมป์) ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พลตำรวจโทประยูร อำมฤต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

whiteในการนี้ เลขาธิการ กปร. ทูลเกล้าฯ ถวายวิดีทัศน์สารคดี ชุด “ประโยชน์สุขของแผ่นดิน” และ “พระราชินีด้วยพลังแห่งรัก” เพื่อพระราชทานโรงเรียน ตชด. และโรงเรียน สพฐ. ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน จากนั้นพระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง ๒ แห่ง รวมทั้งราษฎรบริเวณใกล้เคียงโดยการก่อสร้างฝายห้วยแม่คำน้อยและฝายห้วยโป่ง พร้อมระบบส่งน้ำและถังพักน้ำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้โรงเรียนและราษฎรใช้น้ำการอปุ โภค บริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับการดื่มของโรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง ทั้งนี้ให้กรมชลประทาน โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำดูแลบำรุงรักษาอาคารชลประทาน และอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารด้วย มีพระราชดำริให้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนในเรื่องความรู้ด้านช่างทางการเกษตรให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนา ซึ่งได้มีการเรียนการสอนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ได้มีความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ในส่วนของงานก่อสร้างของกรมชลประทานนั้น มีพระราชดำริให้นำนักเรียนในพื้นที่มาเรียนรู้นับตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสร้างโครงการ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักเรียนได้นำองค์ความรู้ทั้งด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ มาใช้จริง และควรจัดให้นักเรียนได้ไปดูงานโครงการพระราชดำริ เช่น โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแม่จัน ซึ่งมีเครื่องมือเครื่องจักรจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาการต่าง ๆ ยิ่งขึ้น

1-56-2_016

whiteต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปวัดหนองบัวพิทยา ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในการนี้มีพระราชดำริ ให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา รวมทั้งราษฎรใกล้เคียงที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยการก่อสร้างฝายห้วยก้างปลาพร้อมระบบส่งน้ำและถังเก็บน้ำ รวมทั้งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยก้างปลา พร้อมปรับปรุงเหมืองฝายเดิมของราษฎรให้สามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

 

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

1-56-2_017
white
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านจะตี ตำบลเทิดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. ตลอดจนข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ มีพระราชดำริ ให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของโรงเรียนบ้านจะตี โดยพิจารณาหาที่เก็บน้ำเพิ่มเติม อาจเป็นถังเก็บน้ำเพิ่มขึ้น และนำเครื่องกรองน้ำของอาชีวะมาดำเนินการตามที่ครูใหญ่กราบบังคมทูลถวายรายงานว่าประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทำให้บางครั้งโรงเรียนต้องปิดเรียน และจำเป็นต้องต่อน้ำมาจากที่อื่นที่อยู่ห่างไกล

 whiteจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านปูนะ และศาลาอเนกประสงค์ บ้านพญาไพรเล่าจอ และโรงเรียนบ้านพญาไพรไตรมิตร จังหวัดเชียงราย โดยมีเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

Print

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง และชุมพร

1-56-2_019

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
white
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเขาวัง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้า ฯ รับเสด็จ ในการนี้ได้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนครู ตชด. และผู้แทนนักเรียน ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ ห้องแสดงผลงานของนักเรียน การสาธิตการเรียนการสอน และห้องเรียนชั้นอนุบาล เรือนพยาบาล ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และห้องครัวจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรในการนี้มีพระราชดำริ สรุปความว่า

…ให้พิจารณาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมของราษฎรบ้านปูนะ ตำบลเทิดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง ให้สามารถสัญจรไปมาให้ได้ โดยเฉพาะในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร คนเจ็บป่วยสามารถเดินทางไปโรงพยาบาลในเมืองได้ อาจพิจารณาปรับปรุงทำเป็นจุดๆ ที่สำคัญเป็นทางขนาดเล็ก ไม่ต้องใหญ่มากนักแต่ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยและส่งเสริมการปลูกต้นไม้สองข้างทางด้วย…สำหรับลำห้วยที่ถูกถนนขวางกั้น อาจแก้ไขโดยสร้าง check dam เพื่อชะลอน้ำ…

…ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดราชบุรี มีเด็กพิการในขณะที่แม่อายุยังน้อย หากสามารถส่งให้เรียนหนังสือให้มากขึ้นให้มีความรู้ให้มีอาชีพ ก็จะสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกพิการให้ได้ดีไปด้วย…

…ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เด็กสัญชาติไทยอ่านภาษาไทยไม่ออก ให้พิจารณาแก้ไขโดยเร่งด่วนด้วย…

whiteจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนประทีปศาสน์ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนนิทรรศการ และผลงานของนักเรียน และทรงเยี่ยมราษฎร

 

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

1-56-2_021_2
white
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้า ฯ รับเสด็จ ในการนี้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนครู ตชด. และผู้แทนนักเรียน พระราชทานผลไม้แก่ผู้แทนชาวบ้าน ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ ห้องสาธิตการเรียนการสอน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การจัดประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ห้องครัว ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร ห้องสมุด ห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์ จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎร ในการนี้มีพระราชดำริสรุปความว่า

…ให้พิจารณาซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำของฝายบ้านยางโพรง ซึ่งปัจจุบันชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

whiteในโอกาสนี้พลตำรวจโทประยูร อำมฤต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กราบบังคมทูลรายงานผลการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสบ้านหินตั้ง บริเวณพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า ตำบลไลโว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยจะก่อสร้างเป็นอาคารชั่วคราวให้สามารถใช้งานได้ และจำเป็นต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนหน้าฝนนี้ จึงขอพระราชทานใช้งบประมาณจาก กปร. ในการนี้มีพระราชดำริความว่า

…ให้พิจารณาเร่งรัดปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสบ้านหินตั้งให้มีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็น ให้สามารถใช้ทำการสอนได้อย่างต่อเนื่อง…

whiteเสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพห้องสมุดและสาธิตการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การเรียนการสอนชั้นอนุบาล ห้องพยาบาล และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

whiteจากนั้นเสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ ๑ บ้านบางเตา ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทอดพระเนตรห้องสมุด ห้องพยาบาล โครงการฝึกอาชีพห้องครัว ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร นิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร

 

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

1-56-2_025_2
white
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร บ้านคลองกลาง ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ในการนี้มีพระราชดำริสรุปความว่า ให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. ร่วมกันพิจารณาก่อสร้างระบบส่งน้ำของอาคารอัดน้ำคลองกลางเพิ่มเติม รวมทั้งก่อสร้างฝายคลองตายุทธ์พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชรและราษฎรบริเวณใกล้เคียงใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตร…

whiteเสด็จฯ ไปยังโรงเรียนบ้านในวง บ้านผาผิง ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด ห้องพยาบาล โครงการฝึกอาชีพ การสาธิตการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น ห้องครัว ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎร

whiteเสด็จฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ ห้องแสดงผลงานของนักเรียน การสาธิตการเรียนการสอนห้องสมุด เรือนพยาบาล ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และห้องครัว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎร ในการนี้มีพระราชดำริสรุปความว่า

…ให้พิจารณาจัดทำหลักสูตรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการชลประทานเบื้องต้นแก่นักเรียน รวมทั้งให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านชลประทาน โดยเฉพาะการส่งน้ำในแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้แก่นักเรียน และราษฎรในพื้นที่ได้ฝึกปฎิบัติด้วย…

Print

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่

1-56-2_028_2

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
white
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พล.ต.ท. ประยูร อำมฤต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตลอดจนข้าราชการเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
white
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงติ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. นายชุมพร แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตลอดจนข้าราชการเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ
ในการนี้ มีพระราชดำริให้ กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มเติมให้กับราษฎรได้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร เนื่องจากราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงเรือนกะเทาะและหมักกาแฟ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง ทอดพระเนตรขั้นตอนการแปรรูปกาแฟและการสีกาแฟเชอร์รี่

 

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖
white
เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบศูนย์ภูฟ้าพัฒนา บ้านนากอก (นางผิน สุทธเขต) จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปชุมชนบ้านนากอก ทอดพระเนตรอาคารที่ทำการกลุ่มอาชีพแปรรูป ร้านค้าชุมชน ธนาคารข้าว และศาลาอเนกประสงค์ ในการนี้ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. ได้ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยเฉพาะด้านส่งเสริมอาชีพ ได้ดำเนินการส่งเสริมการเพาะปลูกแมคคาเดเมีย และสตรอเบอร์รี่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างดี ในการนี้มีพระราชดำริกับเลขาธิการ กปร. เรื่องการส่งเสริมการปลูกสตรอเบอร์รี่ ให้เฝ้าระวังเรื่องการใช้สารเคมีในแปลงสตรอเบอร์รี่ ซึ่งหากเกษตรกรใช้มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเพาะปลูกแมคคาเดเมีย จะเป็นอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรได้ โดยควรเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรด้วย และให้เร่งรัดจัดทำเส้นทางช่วยเหลือราษฎร ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากนั้นเสด็จฯ เข้าอาคารห้องประชุมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เพื่อรับฟังการถวายรายงานการดำเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Print

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จฯ ไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

1-56-2_029

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๒๗ น.
whiteสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสุวรรณา พาศิริ รองเลขาธิการ กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้สำนักงาน กปร. ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานดังกล่าวด้วย

Print