เล่าสู่กันฟัง

2-57-9_001

white“เล่าสู่กันฟัง” ฉบับนี้ ขอเล่าถึงท่านผู้อ่านที่ติดตามการจัดกิจกรรมของสำนักงาน กปร.ท่านหนึ่งที่ติดตามกิจกรรมกันมาโดยตลอด

white“คุณสุรภีร์ ทัศนะเมรี” หรือ “พี่รอง” ได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ โดยได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ มาบ้างแล้วรวมถึงได้ข้อสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน กปร. และนำไปเผยแพร่แก่บุคคลใกล้ชิดหรือผู้รู้จักทั่วไป โดยพี่รองได้ร่วมแสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจ ความตอนหนึ่งว่า

“…ตัวข้าพเจ้าเองได้เรียนรู้มาบ้างเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ จึงคิดว่าถ้าหน่วยงานจัดไปดูงานหรือไปเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทำเพื่อคนไทยผ่านโครงการพระราชดำริ ก็จะทำให้ชาวบ้านทั่วๆ ไปที่ไม่ได้มีโอกาสไปตามโครงการพระราชดำริที่แตกต่างกันตามลักษณะพื้นที่นั้น ได้มีโอกาสไปเรียนรู้จากการไปดูงานและสามารถนำมาถ่ายทอดให้กับคนที่ไม่รู้ได้…”

whiteสำหรับ “สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์” จากทางสำนักงาน กปร. นั้น มีอยู่หลากหลายประเภทเพื่อให้ตรงและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ หนังสือรวบรวมแนวพระราชดำริ เอกสารเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะนำข้อมูลข้อเท็จจริงไปอ้างอิง วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับประชาชนทั่วไปที่ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ๆ เอกสารรวบรวมอาชีพที่โดดเด่นเพื่อให้เกษตรกรหรือผู้สนใจนำไปทำเป็นอาชีพเสริม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่านการศึกษาวิจัยจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาแล้ว และสื่อสารคดีพระราชกรณียกิจและสารคดีองค์ความรู้โครงการต่าง ๆ ที่สามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ รวมถึงสามารถชมได้จากเว็บไซต์สำนักงานฯ www.rdpb.go.th ตลอดจนสื่อการ์ตูนสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีทั้งหนังสือการ์ตูน และสารคดี Animation เป็นต้น

whiteสื่อหลากหลายดังที่ยกตัวอย่างมา สำนักงาน กปร. มีสนับสนุนให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา ห้องสมุดต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปที่สนใจมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่สาธารณชนในทุก ๆ กลุ่มทั้งที่ได้เคยรับรู้ หรือผู้ที่ไม่เคยทราบเลย ให้เข้ามารับรู้ รับทราบองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงพระบรมวงศ์ ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้มา มิใช่แก่ใคร แต่…เพื่อคนไทยทั้งปวง

Print