ความเคลื่อนไหว : เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการประชุมคณะทำงานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗
2-57-10_002_2
whiteพลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านพิกุลทองและบ้านโคกสะยา หมู่ที่ ๖ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

whiteในการนี้ นายวีระพงศ์ แก้วสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ จากนั้น นางสายหยุด เพ็ชรสุข รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้กล่าวรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๕ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมวิชาการ การค้นคว้า ทดลอง และสาธิตการพัฒนาด้านเกษตรกรรม ซึ่งมีรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ ณ แห่งเดียวเสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”

whiteจากนั้น ได้นั่งรถพ่วงชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ศึกษาฯ และปลูกต้น “ยางนา” รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์ม

 

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗

2-57-10_003
white
เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ “โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ” บ้านครองชีพ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยมี นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับ และผู้จัดการโครงการฟารม์ตัวอย่างฯ ได้กล่าวรายงานสรุป ในการนี้ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ได้กล่าวให้โอวาทและแนะนำแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และชมผลผลิตของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ รวมทั้งพูดคุยกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จากนั้นติดตามผลการดำเนินงานในส่วนงานประมงและงานเพาะเห็ดภายในฟาร์มตัวอย่างฯ

 

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗
white
พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายศิริพัฒ พัฒนกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวรายงานสรุปภาพรวมโครงการฯ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในการนี้ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ได้กล่าวให้โอวาทและแนะนำแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของโครงการฯ ในโอกาสนี้

2-57-10_004

whiteจากนั้น ฯพณฯ องคมนตรี ได้ปลูกต้นตะเคียนทอง ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนลงในแหล่งน้ำเหนือประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ และเยี่ยมชมผลิตผลทางการเกษตรของตัวแทนเครือข่ายเกษตรกร ที่อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ส้มโอทับทิมสยาม การเลี้ยงปลานิลในบ่อกุ้งร้าง การปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น

Print

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗

2-57-10_008_2
white
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๓๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคมกรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน สำนักงบประมาณ และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

whiteการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมจะได้พิจารณาถึงแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จากการทบทวนผลการดำเนินงาน ในรอบ ๒๓ ปีที่ผ่านมา รวมทั้งการติดตามประเมินผลโครงการในช่วงต้นปี ๒๕๕๗ ประกอบกับการศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศในการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกรูปแบบอื่น นอกเหนือจากการใช้เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน เช่น การใช้หญ้าแฝกเพื่อบำบัดน้ำเสีย บำบัดน้ำที่มีสารปนเปื้อน บำบัดสารตกค้างในดิน ฟื้นฟูสภาพเหมือง การป้องกันดินถล่ม เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหญ้าแฝกในด้านต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพจึงควรดำเนินการการศึกษาทดลองวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษาวิจัยการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด การศึกษาเรื่องหญ้าแฝกในการป้องกันดินถล่มการศึกษาวิจัยการใช้หญ้าแฝกเพื่อบำบัดด้วยวิธีการ Phytoremediation (ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยพืช ) อาทิ การบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำ การบำบัดน้ำเสียจากกองขยะ การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์ม การบำบัดน้ำที่มีสารปนเปื้อน โลหะหนัก/น้ำจากเหมืองแร่การบำบัดสารตกค้างในดิน เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมและขยายผลจากการดำเนินงานของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานด้านการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในรูปแบบต่าง ๆ เป็นหลัก ดังนั้น จึงควรผลักดันให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและขยายผลงานของหญ้าแฝกซึ่งจะทำให้เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งให้มีการส่งเสริมหญ้าแฝกในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากการอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น การบำบัดน้ำเสียจากกองขยะฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เหมืองแร่ ฯลฯ การป้องกันและบรรเทาปัญหาจากดินถล่ม การป้องกัน/แก้ไขการพังทลายจากโครงสร้างพื้นฐาน เช่น คอสะพาน เป็นต้น ตลอดจนการขยายเครือข่าย โดยดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับเกษตรกรและประเทศชาติ ทั้งนี้สำนักงาน กปร. จะได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ การจัดพิมพ์เอกสาร วารสาร จดหมายข่าว งานเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ เป็นต้น

2-57-10_010_2

whiteในการนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ที่ผ่านมาประกอบด้วยความก้าวหน้าในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลการดำเนินงานโครงการศึกษาการป้องกันดินถล่ม และการดำเนินงานโครงการศึกษาการปรับปรุงและขยายพันธุ์หญ้าแฝกโดยเมล็ด นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ รายงานถึงการเตรียมการเข้าร่วมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๖ (ICV-6) ณ เมืองดานัง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยนำคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ หน่วยงานที่ปฏิบัติงานหญ้าแฝก และนักวิชาการที่มีผลงานหญ้าแฝกดีเด่นรวมทั้งสิ้นประมาณ ๕๐ คน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

whiteพร้อมกันนี้ที่ประชุมจะได้รับทราบถึงการเตรียมการจัดประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๖ การจัดประชุมสัมมนาเรื่อง “โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๖” ร่วมกับงาน “ มหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝกแห่งประเทศไทย และพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๘” โดยความร่วมมือของสำนักงาน กปร. และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยจะจัดพิธีเปิดงานในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกเป็นครั้งแรกอีกด้วย

Print

ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

2-57-10_013_2
white
พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี พร้อมด้วย นายประสาท พาศิริ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ สำนักงาน กปร. เดินทางไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยจูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง ๘ กรมชลประทาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานด้านการขยายผล และการก่อสร้างอาคารระบายน้ำฉุกเฉินเพิ่มเติม

2-57-10_014

whiteอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ๒๕๒๙ ตามแผนพัฒนาเสริมความมั่นคงพื้นที่ชายแดนในเขตกองกำลังสุรนารี โดยกรมชลประทานได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๓๘ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีความจุประมาณ ๒๒.๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่นา ในเขตตำบลกันทรอม ตำบลขุนหาญ ตำบลโนนสูง และตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประมาณ ๑๓,๐๐๐ ไร่ ในฤดูฝน และประมาณ ๔,๕๐๐ – ๖,๕๐๐ไร่ ในฤดูแล้ง ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ กิโลกรัม/ไร่ เป็นประมาณ ๕๐๐ กิโลกรัม/ไร่ และมีน้ำสำหรับทำนาปรัง ได้ผลผลิตเฉลี่ยระหว่าง ๘๐๐ – ๑,๐๐๐ กิโลกรัม/ไร่ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในบริเวณแนวชายแดนอีกด้วย

Print

ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดอุดรฯ และจังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

2-57-10_017_2
white
พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปติดตามและเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านขนวน และโครงการขุดลอกหนองบ้านกุดกว้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

whiteพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขนวน พร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายเตียง โอดพิมพ์ ราษฎรบ้านขนวน หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล ๐๐๐๕.๓/๑๘๑๘๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขนวนพร้อมระบบส่งน้ำดำเนินการโดยใช้ท่อรับแรงดันยาว ๑,๐๕๐ เมตร พร้อมอาคารบ่อพักน้ำ จำนวน ๑ แห่ง คลองส่งน้ำยาว ๕๐๐ เมตร ท่อส่งน้ำสายหลักยาว ๓,๒๐๐ เมตร ทำให้ราษฎร ๖ หมู่บ้าน จำนวน ๘๖๐ ครอบครัว มีน้ำใช้ทำการเกษตร และอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ ๑,๕๐๐ ไร่ ในฤดูฝน และประมาณ ๓๐๐ ไร่ ในฤดูแล้ง ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำสำหรับเพาะพันธุ์ปลาและเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ ยังเป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ดินและป่าไม้ในบริเวณใกล้เคียงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

whiteสำหรับโครงการขุดลอกหนองบ้านกุดกว้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เกิดขึ้นจากนายสาคร เจริญสัตย์ ราษฎรบ้านกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขอพระราชทานโครงการขุดลอกหนองบ้านกุดกว้าง เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับทำการเกษตร ซึ่งแต่เดิมหนองกุดกว้างเป็นหนองน้ำธรรมชาติ มีต้นน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์ มีน้ำตลอดปี เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ราษฎรในพื้นที่ใช้น้ำในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ซึ่งต้องการน้ำมาก กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกหนองกุดกว้าง จำนวน ๑๐๙ ไร่ ลึก ๓ เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นประมาณ ๕๒๓,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำสันรอบหนองกุดกว้าง และก่อสร้างท่อรับน้ำตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรได้ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ทำให้ราษฎรบ้านกุดกว้าง ๑๔๒ ครัวเรือน จำนวน ๗๘๒ คน มีน้ำใช้ทำการเกษตร และอุปโภค-บริโภคตลอดปี

Print

สำนักงาน กปร. จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ และเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๓

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

2-57-10_019
white
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๓ ภาคราชการและภาคท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายศานิตย์ นาคสุขศรี เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้บริหารของสำนักงาน กปร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

whiteโครงการพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการฝึกอบรมที่สำนักงาน กปร. จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ หรือในการน้อมนำแนวพระราชดำริไปเผยแพร่และขยายผลทั้งภาคราชการ ภาคท้องถิ่น และภาคเอกชน มีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการสั่งสมองค์ความรู้ของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ตลอดจนได้พัฒนาความสัมพันธ์ร่วมมือเป็นเครือข่ายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและที่สำคัญคือเพื่อเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ด้วยความตระหนักว่าตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัตินั้นได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาไว้มากมาย ครอบคลุมการพัฒนาทุกสาขา ทุกระดับ ทุกพื้นที่ ซึ่งภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่างน้อมนำไปปฏิบัตบังเกิดผลเป็นประโยชน์สุขโดยถ้วนทั่ว เฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ก็มีจำนวนถึง ๔,๔๔๗ โครงการ

2-57-10_023_2

whiteการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ สำนักงาน กปร.ได้รับการสนับสนุน จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดฝึกอบรม โดยหลักสูตรมีขึ้นระหว่างวันที่ ๕ มิถุนายน ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อบรมสัปดาห์ละ ๒ วัน ประกอบด้วย การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการศึกษาดูงานต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและสั่งสมองค์ความรู้ จึงกำหนดให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์หน้าชั้นเรียน การทำรายงานกลุ่ม และการสอบวัดความรู้เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวม ๖๓ ราย จำแนกเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริจำนวน ๔๑ ราย และปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลจากเทศบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ๒๒ ราย ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างสำนักงาน กปร. และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งจะทำให้การขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถูกน้อมนำไปปฏิบัติในชุมชนเมืองอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกภาคส่วนของสังคมอย่างแท้จริง

Print

สำนักงาน กปร. จัดสัมมนาเศรษฐกิจพอเพียง ทางออกประเทศไทย

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

2-57-10_026_2
white
สำนักงาน กปร. จัดสัมมนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง ทางออกประเทศไทย” ขึ้น ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ สำนักงาน กปร. โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง ทางออกประเทศไทย” จากนั้น มีการแนะนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.

whiteสำหรับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนั้น สำนักงาน กปร. ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ที่มีศักยภาพและความเหมาะสมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ มาจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. เพื่อเผยแพร่ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน สังคม และสร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วน

whiteและตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. นั้น พบว่าแต่ละแห่งมีปัญหาและความต้องการมากน้อยที่แตกต่างกัน บางแห่งประสบผลสำเร็จ ในขณะที่บางแห่งยังพบข้อจำกัดในหลายด้าน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ นอกจากนี้ ประสบการณ์ของแต่ละศูนย์ฯ ก็ยังแตกต่างกันไปตามสภาพของภูมิสังคม หากนำมาแลกเปลี่ยนความรู้ จะสามารถพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ได้มากยิ่งขึ้น

2-57-10_028whiteจากเหตุผลดังกล่าวทางสำนักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (สศข.) สำนักงาน กปร. จึงได้จัดสัมมนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำนักงาน กปร. ปี ๒๕๕๗ ขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์ฯ และส่งเสริมทักษะตลอดถึงเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวทางการพัฒนา และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการจัดการศูนย์เรียนรู้ ให้สามารถขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน อันเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมต่อไป

2-57-10_029

whiteในเวทีสัมมนาจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “แนวทางการขยายผลเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” โดย คุณวัชรมงคลเบญจนธนฉัตร์ จากบริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด คุณศรายุทธ ธรเสนา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คุณประพันธ์ ศรีสุวรรณ เกษตรกรต้นตำรับการทำการเกษตรแบบเบาต้นทุนหนุนกำไร จากจังหวัดแพร่ และคุณประหยัด ชัยบิน ผู้นำชุมชนบ้านท่าเรือจังหวัดนครพนม

whiteการจัดสัมมนาเศรษฐกิจพอเพียงทางออกประเทศไทยในครั้งนี้ จะมีตัวแทนจากกลุ่มบุคคล เกษตรกร ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ จำนวน ๕๐ ศูนย์ จำนวนศูนย์ละ ๒ คน สื่อมวลชน จำนวน ๒๐ คน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. จำนวน ๓๐ คน รวม ๑๕๐ คนเข้าร่วมสัมมนา และการนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำนักงาน กปร. อีกด้วย

Print

สำนักงาน กปร. ร่วมสืบสานพระราชปณิธานเรื่องการอนุรักษ์ดินในงาน “มหัศจรรย์หญ้าแฝก” ใต้ร่มพระบารมี ณ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

2-57-10_031
white
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดงาน “มหัศจรรย์หญ้าแฝก” ใต้ร่มพระบารมี โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานและปาฐกถา ในหัวข้อ “ในหลวงกับการทรงงานด้านเกษตรกรรมที่ยั่งยืน” รวมถึงการบรรยายพิเศษเรื่อง หญ้าแฝก : ๒๓ ปี ของการสนองพระราชดำริ โดย นายสุวัฒน์ เทพารักษ์ เลขาธิการ กปร. และร่วมเปิดงานมหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝกฯ เชิงสัญลักษณ์ในการนี้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานในพิธีได้ทำพิธีเปิดนิทรรศการ “หญ้าแฝก อุ้มน้ำ โอบดิน หยั่งรากสู่วิถีเกษตรยั่งยืน ” ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ทั้งสิ้นประมาณ ๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง  ๆ ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหญ้าแฝก จำนวน ๓๐๐ คน และสมาชิกชมรมคนรักษ์แฝกจำนวน ๗๐๐ คน

2-57-10_034_2

whiteการจัดงาน “มหัศจรรย์หญ้าแฝก ใต้ร่มพระบารมี” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝก นับตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๔ โดยสำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินและน้ำมาอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายเครือข่ายโดยดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งด้านวิชาการ การขยายผลและการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาเป็นเวลาถึง ๒๓ ปี ในวันนี้รวมถึงเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่มากมายหลากหลายรูปแบบให้สาธารณชนได้ประจักษ์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมกับจะได้มีเวทีให้นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานด้านหญ้าแฝก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งรับทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านหญ้าแฝกของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับทิศทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

whiteการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้น ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ถึง ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งประกอบด้วย ๓ กิจกรรมหลัก คือ (๑) งานมหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝกแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๒ (๒) การประชุมสัมมนาการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๖ (๓) พิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๘ การดำเนินการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ ๔ หน่วยงานหลัก ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Print

เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเพื่อแสดงมุฑิตาจิต

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

2-57-10_037_2
white
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเพื่อแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ แด่นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คุณหญิงปานจิตต์ วัฒนายากร และนายจริย์ ตุลยานนท์ พร้อมนี้มีอดีตเลขาธิการ กปร. และอดีตผู้บริหาร สำนักงาน กปร. เข้าร่วมงานหลายท่าน

 

Print

เปิดอบรมหลักสูตร กกพ.

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
white
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เลขาธิการ กปร.) และนายกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เลขาธิการ กกพ.) เป็นประธานในพิธีการเปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ สำหรับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน ๘๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาชุมชนซึ่งประยุกต์หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2-57-10_042

Print

สำนักงาน กปร. ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ(RDPB CAMP) รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

2-57-10_044_2
white
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ” (RDPB Camp) รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กปร. และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒๖ ทีม รวมทั้งสิ้น ๑๐๔ คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนจากทุกภูมิภาคของประเทศ ได้เข้ามาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานที่จริง ที่ได้ดำเนินการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวตามสภาพภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

whiteโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ” (RDPB Camp) รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงาน กปร. ได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง ๖ แห่ง และศูนย์สาขาอีก ๒ แห่ง คือ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๔ จำนวน ๘ ครั้ง ใน ๘  พื้นที่ เพื่อกระจายองค์ความรู้ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคให้กับเยาวชนได้ร่วมเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

2-57-10_047_2

whiteเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีจากการบรรยายพิเศษเกี่ยวเนื่องกับการทรงงาน พระราชดำริด้านการพัฒนา และบทบาทของ “สำนักงาน กปร. กับการสนองพระราชดำริ” โดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาด้านชลประทานและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” พร้อมชมโมเดลการบริหารจัดการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จากนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สำหรับภาคปฏิบัติ เยาวชนจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งจากต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ และบ้านเกษตรกรที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ อาทิ การเรียนรู้ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด การเรียนรู้ ๓ ดำมหัศจรรย์ ต้นแบบงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจากไก่ดำภูพาน สุกรดำภูพาน โคเนื้อภูพาน การเรียนรู้การพัฒนาที่ดินครบวงจร และปุ๋ยสั่งตัด การเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืช เพื่อทำวุ้นเส้น การใช้พืชสมุนไพร เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ อาทิ การทำแชมพูสมุนไพร การทำน้ำยาอเนกประสงค์ การทำลูกประคบ การเลี้ยงไหมครบวงจร และการทอผ้า ในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ เยาวชนจะได้ร่วมเรียนรู้จากเกษตรกรตัวจริงที่ได้นำแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใช้จนกระทั่งมีชีวิตที่ดีขึ้นจากเกษตรกรในหลากหลายกลุ่มอาชีพ ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงแล้ว เยาวชนทุกคนจะได้ร่วมกันทำกิจกรรม “เยาวชนอาสา สร้างงานเพื่อในหลวง” ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริการฟื้นฟูป่าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำมาปฏิบัติจริงภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจะร่วมกันสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นและการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของ RDPB Camp รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เพื่อการสืบสานพระราชดำริให้ยั่งยืนตลอดไป

whiteนอกจากนั้นได้เปิดโอกาสให้เยาวชนนำเสนอความคิดในการสร้างผลงานในการสืบสานพระราชดำริตามความถนัดและเหมาะสมในฐานะเยาวชนในโครงการ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” เพื่อชิงทุนการดำเนินโครงการ เพื่อนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์และเพิ่มองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับสถาบันการศึกษาและชุมชนต่อไป

2-57-10_048

Print

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในลักษณะการพัฒนาเชิงบูรณาการ

whiteโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ ตลอดจนร่วมระดมความคิดเห็น การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างแหล่งน้ำ และรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ตลอดจนเกิดเป็นตัวแบบความสำเร็จที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ดังนี้

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗
whiteณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

2-57-10_051_2

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗
white
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

2-57-10_054_2

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
white
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2-57-10_057_2

Print