เศรษฐกิจพอเพียง : วิถีครู วิถีผู้สร้าง

0001

whiteจากจุดเริ่มต้นความคิดที่ต้องการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อค้นหาวิธีสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูผู้เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร รวมถึงในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตราย จนในที่สุด “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” จึงเกิดขึ้นภายใต้การดูแลของ “โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า” ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบันจัดขึ้นเป็นปีที่ ๕ แล้ว โดยในปีที่ ๕ นี้ ได้มีการมอบรางวัลให้แก่ครูที่ผ่านการคัดเลือก ๙ ท่าน จาก ๓ สังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
whiteเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการพิจารณาเพื่อคัดเลือก “รางวัลครูเจ้าฟ้าฯ” โดยมีความโดดเด่นเรื่องการคิดการเรียนการสอนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านมาทำให้เกิดรายได้และเกิดประโยชน์แก่ชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมของโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมุ่งเน้นการพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งทางด้านองค์ความรู้ ทักษะพื้นฐาน เเละเจตคติที่ดีให้เเก่เด็กเเละเยาวชน ควบคู่ไปกับการเเก้ปัญหาพร้อมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังทรงพยายามค้นหาวิธีการเเละรูปเเบบกิจกรรมที่จะ พัฒนาเด็กเเละเยาวชน ให้เหมาะสมสอดคล้องตามความหลากหลายในเเต่ละชุมชนเเละวัฒนธรรมของท้องถิ่น

2-57-7_003_2

“น้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาสู่โครงการพระราชดำริในโรงเรียน ตชด.”

whiteสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ห่างไกล แล้วทรงทราบว่า เยาวชนในชนบทส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ซึ่งจะมีผลเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านการศึกษา เพราะเมื่อเด็กเยาวชนมีสุขภาพไม่ดีก็ไม่สามารถจะเรียนได้ผลดี

whiteถึงวันนี้ โรงเรียน ตชด. ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๑๗๘ แห่ง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดำริมาตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปี ประกอบด้วย

๑) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
๒) โครงการฝึกอาชีพ
๓) โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
๔) โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเเม่เเละเด็กในถิ่นทุรกันดาร
๕) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖) โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
๗) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
๘) โครงการส่งเสริมสหกรณ์
๙) โครงการผลิตครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการครูครุทายาท

whiteโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อทรงติดตามการดำเนินงานในโรงเรียนด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่อง พร้อมพระราชทานคำเเนะนำเเละความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนที่อยู่ในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้ได้รับโอกาสเท่าเทียมผู้อื่นเเละมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  2-57-7_005

จ่าสิบตำรวจ ไสว รุ้งวิจิตร

whiteครูไสว ครูใหญ่แห่งศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ละนา จ.ตาก ผู้ได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้าประจำปี ๒๕๕๗ ครูไสวได้ปฏิบัติหน้าที่บนดอยสูงในถิ่นทุรกันดารมาเป็นเวลากว่า ๑๒ ปี เป็นทั้ง “ครูนักพัฒนา” ที่ช่วยเหลือโรงเรียนในหลายด้าน เช่น การสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด สร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์และช่วยดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำของโรงเรียนเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นทั้ง “ครูนักอนุรักษ์”
ที่ช่วยส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยง ฝึกฝนนักเรียนให้เรียนรู้และแสดง “รำตง” ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียนได้ และเป็นทั้ง “ครูผู้สร้าง” ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนที่จบชั้น ป.๖ ได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมต้นโดยช่วยอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน และสร้างเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอาชีพและรับผิดชอบงานในโรงเรียน ซึ่งเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

white“ครูผู้สร้าง” ผู้น้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน อบรมลูกศิษย์ให้มีองค์ความรู้ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมนั้น ไม่เพียงเสียสละอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทุรกันดาร แต่ยังทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างอนาคตของชาติและพร้อมช่วยเหลือชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมกัน “รางวัลครูเจ้าฟ้าฯ” จึงเป็นกำลังใจหนึ่งที่แสดงถึงการให้เกียรติยกย่องผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูในพื้นที่ห่างไกล ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพและพร้อมที่จะทำงานสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่และประเทศชาติต่อไป…

2-57-7_007_2

ประวัติและผลงานครูไสว

๑. เป็นครูผู้เสียสละ อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ครูในถิ่นทุรกันดารบนดอยสูงตลอดระยะเวลากว่า ๑๒ ปี
๒. บริหารกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมให้กับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอาชีพ และงานรับผิดชอบในโรงเรียนซึ่งเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
๓. มีความสามารถในการประสานหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในหลาย ๆ ด้าน เช่น การสร้างอาคารเรียน การสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และการสร้างห้องสมุด
๔. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยง เช่น การฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้และแสดง “รำตง” ให้คณะที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน และแสดงตามงานต่าง ๆ สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียน
๕. ช่วยประสานกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ฯ จ.ตาก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่จบชั้น ป.๖ ได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมต้น โดยช่วยอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนให้กับนักเรียน
๖. ริเริ่มการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นชาวพม่าจากศูนย์อพยพที่เชี่ยวชาญด้านการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษมาสอนนักเรียนทุกชั้น เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นโดยประสานของบประมาณการจ้างสอนจากภาคเอกชน
๗. เป็นครูนักพัฒนา ช่วยดำเนินการปรับปรุงระบบน้ำของโรงเรียน โดยการวางท่อประปาใหม่เพื่อการเกษตรอุปโภค บริโภค และการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Print

โดย สำนักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ