บทความพิเศษ : ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp)

4-55-6_001

whiteสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ” (RDPB Camp) โดยได้เริ่มดำเนินการรุ่นที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๕๓ เพื่อให้เยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจในพระราชกรณียกิจและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้อย่างลึกซึ้ง เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละครั้งนอกจากจะได้รับทราบหลักการทรงงาน พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และความสำคัญของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว เยาวชนทุกคนจะได้ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติจากพื้นที่จริง ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานในศูนย์ศึกษาฯ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกับเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร โดยใช้ชีวิตกับเกษตรกรต้นแบบรวมไปถึงกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อาทิ ไปรษณียบัตรความดี สานสายใย…ค่ายเยาวชนสืบสานพระราชดำริ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสืบสานงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกับค้นหาเยาวชนต้นแบบที่มีความสามารถในการถ่ายทอดแนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของแต่ละภูมิภาค ในฐานะมัคคุเทศก์ประจำภาคของสำนักงาน กปร. ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจได้เข้ามามีส่วนร่วมสืบสานพระราชดำริ และสามารถเผยแพร่ขยายผลการเรียนรู้ไปสู่สถาบันและชุมชนต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

50

whiteค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๑ (RDPB Camp) จัดขึ้นมีระยะเวลาดำเนินการ ๓ วัน ๒ คืน จำนวน ๕ ครั้งในพื้นที่ต่าง ๆ ประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ กรอบแนวทาง “ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมง ระหว่างทางเกษตรกรรม” ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี กรอบแนวทาง “การฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลจากยอดเขาสู่ทะเล” ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร กรอบแนวทาง “สร้างน้ำ เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตแบบพอเพียง” ครั้งที่ ๔ จัดขึ้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช กรอบแนวทาง “การจัดการน้ำ ฟื้นฟูนาร้าง เสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชน” และในครั้งที่ ๕ จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี กรอบแนวทาง “ฟื้นดิน คืนป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต” เยาวชนทั่วประเทศได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๑ (RDPB Camp) จากทั่วประเทศ รวมแล้วมีจำนวนถึง ๔๐๒ คน จำนวน ๑๐๑ ทีม จากสถาบันการศึกษาทั้งสิ้น ๑๐๑ แห่ง ซึ่งมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ หลังจากได้รับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๑ ได้นำเสนอผลงานในหัวข้อ “ประโยชน์และความรู้สู่ชุมชนของฉัน” เป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายฯ นำเสนอเป็นโครงการที่สามารถนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง ๕ ครั้ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

51

whiteนอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการประกวดการผลิตสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ในหัวข้อ “เดินตามรอยพระบาทในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสารคดีทางโทรทัศน์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล รางวัลรองชนะเลิศ มี ๒ รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นและมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา และรางวัลชมเชยจำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรางวัล Poppular Vote ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กปร. www.rdpb.go.th เป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ มีผู้ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

4-55-6_024

whiteผลสำเร็จจากการจัดโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๑” ซึ่งได้รับการชื่นชมจากหลายหน่วยงาน สำนักงาน กปร. จึงได้จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๒” ขึ้นในปี ๒๕๕๕ อีก ๕ ครั้ง ซึ่งในรุ่นที่ ๒ นี้ ได้จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๕ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ กรอบแนวคิด “ประโยชน์จากผืนป่า พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา กรอบแนวคิด “พัฒนาดิน พัฒนาอาชีพ เพื่อความมั่นคงของชีวิต” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร กรอบแนวคิด “พัฒนาคน น้ำ ป่า อาชีพที่ยั่งยืน” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี กรอบแนวคิด  “การจัดการทรัพยากร เพื่อประโยชน์สุขประชาชน” และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส กรอบแนวคิด “สร้างดิน เพิ่มน้ำ เพื่อประโยชน์ของประชาชน” เพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณและพระราชดำริ ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปยังสถาบันการศึกษาได้หลากหลายและเห็นผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น สำนักงาน กปร.ได้ต่อยอดและขยายผลจาก “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๑” โดย RDPB Camp ในรุ่นที่ ๒ นี้ มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น ๔๒๒ คน ๑๐๖ ทีม จากสถาบันการศึกษา ๘๕ แห่ง แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น ๓ รูปแบบ ประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านวิชาการ คือ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ รู้งานสืบสานพระราชดำริ โดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. การบรรยายเชิงประจักษ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาแต่ละภาค การบรรยายพิเศษ “บุคคลแห่งแรงบันดาลใจ” โดยศิลปินที่ร่วมสืบสานพระราชดำริกับสำนักงาน กปร. อาทิ คุณสำราญ ช่วยจำแนก (อี๊ด วงฟลาย) คุณนิธิชัย ยศอมรสุนทร (หยวน ดราก้อนไฟว์) และคุณต้อ มารุต สาโรวาท ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการบันเทิง การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้อย่างเข้าใจ” กิจกรรม “เกษตรกรเต็มวัน” กิจกรรม “ภัตตาคารบ้านป่า” เป็นกิจกรรมการประกอบอาหารร่วมกันระหว่างเยาวชนด้วยกัน ซึ่งต้องอาศัยความสามัคคี ความมีน้ำใจช่วยเหลือกันหาผลผลิตในแปลงของเกษตรกร และร่วมกันประกอบอาหาร เพื่อเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตในแบบพอเพียง กิจกรรมศึกษาเรียนรู้งานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ กิจกรรม “มัคคุเทศก์มือใหม่” จากอาสาสมัครตัวแทนเยาวชน ๑ คน จาก ๑ ทีม ที่จะได้เรียนรู้งานส่วนต่าง ๆ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ อย่างละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์ตัวจริงด้วยการปฏิบัติงานจริง ภายในระยะเวลา ๑ วันของการเรียนรู้ เพื่อทำหน้าที่มัคคุเทศก์แนะนำนักท่องเที่ยวที่มาศึกษาดูงานและเพื่อน ๆ ร่วมค่าย ให้ได้รับความรู้จากการดำเนินงานสืบสานพระราชดำริ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4-55-6_029

52

whiteนอกจากการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในด้านต่าง ๆ แล้ว สำนักงาน กปร. ยังกำหนดภารกิจให้เยาวชนทุกคนได้ร่วมสืบสานพระราชดำริกับกิจกรรม “๑ ค่าย ๑ ภารกิจ เยาวชนสืบสานพระราชดำริ” เพื่อสร้างกระบวนการทำงานจากการลงมือปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแสดงวิสัยทัศน์ผ่าน ๓ งานสำคัญ ประกอบด้วย กิจกรรม “๑ ค่าย ๑ หน้า ความประทับใจ” และกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “๑ ค่าย ๑ ภาพความทรงจำ” และกิจกรรม “๑ ค่าย ๑ งาน สืบสานพระราชดำริ” เป็นการนำเสนอของทีมเยาวชนที่ได้เข้ามาเรียนรู้งานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเกิดแรงบันดาลใจหรือมีความคิดสร้างสรรค์ที่ร่วมสานต่อพระราชดำริให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป ซึ่งสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง ๕ ครั้ง ได้แก่ ทีมป่าต้นน้ำท่าเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทีมช่างหัวมัน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทีม A-lert Model จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทีมลูกเจ้าฟ้า จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และทีมผู้ดีไซโค จากมหาวิทยาลัยปัตตานี

53

whiteนอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรม “ไปรษณียบัตรความดี” เป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้เยาวชนทุกคนร่วมกันตั้งปฏิญาณการทำความดีคนละ ๑ ข้อ ทั้งการทำความดีเพื่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือการทำความดีเพื่อสังคม โดยการเขียนคำปฏิญาณนั้นลงบนไปรษณียบัตร และส่งให้ตัวเองเพื่อให้ได้รับหลังจากกลับจากค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจในการสานต่อพระราชปณิธานต่อไป

54

whiteกิจกรรมสันทนาการเป็นอีกแบบทดสอบที่สอดแทรกความสนุกสนาน ความประทับใจ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี ทำให้เยาวชนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ การเผยแพร่ข้อมูลสู่เพื่อน ครอบครัว และชุมชนต่อไปได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ การจัดโครงการค่ายเยาวชนฯ ในแต่ละครั้งจะคัดเลือกทีมเยาวชนดีเด่นโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน กปร. ผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แต่ละศูนย์ และคุณมารุต สาโรวาท ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการบันเทิง โดยพิจารณาจากกิจกรรมการนำเสนอผลงานของกลุ่มจากที่ได้มีการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการเข้าค่าย

55

 

whiteโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริทั้ง ๒ รุ่นที่ผ่านมา ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีโอกาสเรียนรู้งานเกี่ยวกับแนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเยาวชนที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเอง ในการได้สัมผัส พบเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย และปฏิบัติงานจริงด้วยตนเอง จากเกษตรกรผู้ที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติและเดินตามเบื้องพระยุคลบาท จนประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต ซึ่งประสบการณ์เหล่านั้น จะก่อให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน และสามารถน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตในอนาคตและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีทักษะและความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับสู่เพื่อน ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริเพิ่มมากขึ้น และที่ผ่านมาเยาวชนได้มีการต่อยอดขยายผลจากแนวพระราชดำริ โดยมีการจัดตั้งเป็นชมรมสืบสานพระราชดำริ ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังได้การปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมรับน้องมาเป็นการเรียนรู้แนวพระราชดำริภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และจัดทำ social network เยาวชน rdpb camp และอื่น ๆ อีกหลายรูปแบบ ซึ่งล้วนแต่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการได้เรียนรู้ ได้สัมผัสงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยตนเองทั้งสิ้น

Print