แนะนำโครงการ : ถ่ายทอดงานในหลวงในแดนไกล พาแรงงานไทยพ้นบ่วงความยากจน

3-56-5_001

white“แรงงานไทยตัดสินใจมาทำงานในต่างประเทศก็เพราะมีความตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น มีเงินใช้ครอบครัวมีความสุข ลูกได้รับการศึกษา ชีวิตมีหลักประกันที่มั่นคงขึ้น…แต่การทำงานในต่างประเทศไม่ได้สุขสบาย ต้องประสบกับความยากลำบาก อากาศร้อนมาก แสงแดดแรงกว่าบ้านเรา ที่พักบางแห่งอาจไม่ได้มาตรฐาน งานหนัก…เพื่อให้มีเงินค่าจ้างส่งกลับไปให้พ่อ/แม่ หรือสามี/ภรรยา และลูก ๆ…ความยากลำบากของงานแต่ละวัน และภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัวทางบ้านที่ประเทศไทยก่อให้เกิดความเครียด หันไปดื่มเหล้าและเสพยา บางคนก็ใช้วิธีแก้ปัญหาผิดด้วยการทำผิดกฎหมาย หาเงินทางลัดโดยเป็นสายขายยาบ้า จึงถูกตำรวจจับและติดคุกไปแล้ว ๑๒ คน ในปัจจุบันมีเพื่อนแรงงานไทยไหลตายเดือนละ ๒ คน

3-56-5_009

whiteนี่คือสาเหตุสำคัญที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ โดยนายจักร บุญหลง เอกอัครทูตฯ ได้ดำเนินโครงการเทิดไท้วิถีเกษตรในหลวง พาพ้นบ่วงยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ นับเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันดำเนินงาน โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเดินทางไปเยี่ยมเยียนแรงงานไทยที่ไปแสวงโชคที่ประเทศอิสราเอล ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งคณะเดินทางประกอบด้วย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายแพทย์พงศกร เล็งดี จากกรมสุขภาพจิต โดยมีนายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ

3-56_3-5-1

3-56-5_011นายจักร บุญหลง
เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล

ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ

 

เรื่องน่ารู้ : โมชาฟและคิบบุตซ์

whiteโมชาฟ คือ หมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร ปกครองตนเองภายในชุมชนแบบประชาธิปไตย มีสมาชิกแต่ละแห่งประมาณ ๖๐-๒๐๐ ครอบครัว แต่ละครอบครัวสามารถมีที่ดินเพื่อทำการเกษตรของตนเอง มีบ้านของตนเอง มีเครื่องมือทำการเกษตรของตนเอง โดยโมชาฟรับผิดชอบด้านการตลาด และจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ให้สมาชิกในราคาถูก รวมทั้งจัดการให้สมาชิกทุกคนได้ใช้น้ำและที่ดินเท่าเทียมกัน สรุปสั้น ๆ คือการรวมตัวของเกษตรกรหลายเจ้าเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง
whiteคิบบุตซ์ นั้นมีมาก่อนโมชาฟ เป็นชุมชนที่ถือว่าเป็นนิติบุคคล จะมองว่าเป็นเหมือนบริษัทก็ได้ ลักษณะคล้ายคอมมูนในสมัยสังคมนิยม ซึ่งสมาชิกเป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกันและได้รับการแบ่งปันผลกำไรตามผลงานที่ทำได้ในแต่ละปี โดยสมาชิกนอกจากจะได้เงินปันผลแล้ว ถ้าทำงานในคิบบุตซ์ก็ยังได้เงินเดือนจากทางคิบบุตซ์อีกทางหนึ่งด้วย
whiteปัจจุบันมีคิบบุตซ์อยู่ทั้งหมดจำนวน ๒๖๗ แห่ง และโมชาฟอยู่ทั้งหมด ๔๘๘ แห่งทั่วประเทศ

3-56_3-5-2

whiteวัตถุประสงค์หลักโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและแรงงานไทยในอิสราเอลที่มีอยู่กว่า ๓๕,๐๐๐ คน มีความสำนึกในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะความสำเร็จด้านการพัฒนาการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และยังเป็นการเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่จะทรงมีพระชนมายุ ๘๖ พรรษา โดยใช้โอกาสเดียวกันนี้เผยแพร่ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้แก่แรงงานไทยในอิสราเอลและการหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติดให้โทษ โดยผู้แทนจากสำนักงาน กปร. ได้นำเสนอองค์ความรู้สู่ความพอเพียงของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร มาประยุกต์ใช้กับวิถีเกษตรของอิสราเอลในการประกอบอาชีพ และรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวเมื่อเดินทางกลับมาเมืองไทย

3-56_3-5-3

whiteทีมวิทยากรไปพบแรงงานไทยในโมชาฟ/คิบบุตช์ต่าง ๆ ตามภูมิภาค จำนวน ๘ ครั้ง โดยกิจกรรมประกอบด้วย
whiteกรมสุขภาพจิต ได้จัดแพทย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกายและใจแก่แรงงานไทยในประเทศอิสราเอล ให้ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขลักษณะที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง รวมทั้งเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อได้รับสารเคมีในการทำงานจากการพ่นยาสเปรย์ฆ่าแมลง ศัตรูพืช และให้ปุ๋ย เป็นต้น
whiteมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดส่งอาจารย์ที่มีความรู้ด้านแรงงาน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปให้ความรู้ในการดำเนินชีวิต ให้ข้อแนะนำในการดูแลตนเอง เช่น ควรลดละเลิกอบายมุข และการพนันต่าง ๆ ให้รักษาสุขภาพตนเองให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งแนะนำการใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุมีผล ตลอดจนการบริหารจัดการเงินเพื่อให้มีเงินเก็บออม โดยแรงงานไทยจะต้องคำนึงและระลึกเสมอว่า “ตนเองเป็นความหวังของครอบครัว ต้องตั้งใจทำงาน ประพฤติตัวดี อย่าทำให้พ่อแม่ ภรรยา ลูกต้องผิดหวัง”
whiteสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ให้ความรู้แก่แรงงานไทย ในลักษณะของ เทิดไท้วิถีเกษตรในหลวง โดยนำเอาเทคนิควิชาการจากการที่ได้ทำงานการเกษตรที่อิสราเอล รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำมาปรับใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มอาชีพ/รายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวหลังจากกลับไปประเทศไทย

3-56_3-5-5

องค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำ ได้แก่
white– การบริหารจัดการน้ำทางท่อ เกษตรประณีตโดยใช้น้ำหยดในการทำการเกษตร
white– มีการนำน้ำที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ได้อีกในลักษณะของ Recycle
white– มีการนำเอาน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เป็นต้น

องค์ความรู้ในการปรับปรุงดิน
white
– ใช้เทคนิคในการปรับปรุงดินทะเลทรายที่มีแค่หิน/ทราย นำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรโดยเพิ่มอินทรียวัตถุ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยสด ปุ๋ยหมัก เป็นต้น

องค์ความรู้ในการปลูกพืช ใช้เทคนิควิชาการเกษตรสมัยใหม่ในการดูแลพืช ได้แก่
white– ไม้ผล ส้ม อินทผลัม เชอร์รี่ องุ่นไร้เมล็ด กล้วยหอม และแอปเปิ้ล
white– พืชไร่ พริก หอม แตงกวา มะเขือเทศ และเมล็ดทานตะวัน

whiteนอกจากนี้ยังได้เห็นมุมมองที่สำคัญในการพัฒนาของประเทศนี้ ในลักษณะภูมิประเทศที่มีแต่ทะเลทรายและภูเขาหิน แหล่งน้ำจืดบนแผ่นดินแทบจะไม่มี ยังสามารถเนรมิตพื้นดินทะเลทรายให้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรเลี้ยงประชาชนของประเทศอิสราเอลที่มีจำนวนกว่า ๘ ล้านคน และยังสามารถส่งผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพส่งไปขายในสหภาพยุโรป EU ได้อย่างมากมาย ในขณะที่ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ำ ป่าไม้) ที่อุดมสมบูรณ์ นับได้ว่าเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งที่แรงงานไทยได้มาทำงานที่ประเทศอิสราเอลจะต้องศึกษาเรียนรู้ เทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่เป็นองค์ความรู้ด้านการเกษตรของที่นี่ นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในการพัฒนาต่อยอดขยายผลให้เกิดเป็นรูปธรรมให้แก่ตนเองและครอบครัวยกระดับชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

3-56_3-5-4

ข้อมูลจาก นายศุภโชค เย็นทรวง

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างไทยอิสราเอล

whiteการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ นอกจากจะได้ไปให้กำลังใจแรงงานไทยที่ต้องจากบ้านไปทำงานและให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเองและการแนะแนวอาชีพตามแนวพระราชดำริแล้ว คณะวิทยากรยังได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการเกษตรของประเทศอิสราเอลที่ก้าวหน้ามาก เช่น การจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ประโยชน์ที่สุด การคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพส่งออกต่างประเทศ การดูแลโคนมให้ได้น้ำนมเยอะและมีคุณภาพ ถือได้ว่าเป็นการเดินทางที่ได้ประโยชน์มหาศาล

 

นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สัมภาษณ์ในรายการ “เวทีความคิด”
นางนงพรรณ โกศลศักดิ์ สผว. สำนักงาน กปร. เรียบเรียง

Print

3-56-5_036

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน
ตำบลสามพรานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

whiteพื้นที่บริเวณตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำท่าจีน มีแม่น้ำท่าจีนโอบล้อมสามด้าน คือ ด้านเหนือ ด้านตะวันตก และด้านใต้ ส่วนด้านตะวันออกมีคลองลัดท่าคา ลักษณะเป็นเหมือนเกาะ มีแม่น้ำและคลองล้อมรอบทั้ง ๔ ด้าน ราษฎรประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ ไม้ประดับ และไม้ผลต่าง ๆ เช่น การปลูกมะม่วง ฝรั่ง และมะพร้าว เป็นต้น มีรายได้เฉลี่ยประมาณ ๗๒,๕๓๙ บาท/ครัวเรือน/ปี การใช้น้ำเพื่อการเกษตร ราษฎรจะใช้น้ำจากแม่น้ำท่าจีนที่ไหลผ่านเข้าคลองธรรมชาติสายต่าง ๆ จำนวน ๓๘ สาย เข้าสู่พื้นที่การเกษตรของราษฎรเป็นหลัก ปัจจุบันคลองธรรมชาติทั้ง ๓๘ สาย อยู่ในสภาพที่มีต้นไม้ปกคลุมตามแนวคลองเป็นจำนวนมาก ขนาดความกว้างของคลองโดยประมาณ ๕ – ๑๒ เมตร ลึกประมาณ ๑.๕ – ๓.๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐ – ๑,๘๐๐ เมตร โดยมีคลองสายหลักที่มีขนาดใหญ่ประมาณ ๙ สาย
whiteราษฎรตำบลสามพราน อำเภอสามพราน ประสบสภาพปัญหาและความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม ทำให้ที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรกรรมได้รับความเสียหายทุกปี ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม เนื่องจากในฤดูฝนจะมีน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุน ทำให้น้ำในแม่น้ำท่าจีนล้นตลิ่งและไหลเข้าไปสู่คลองสาขาต่าง ๆ ได้แก่ คลองผู้ใหญ่อิ้น หมู่ ๓ คลองหลังบ้านครูโนรี หมู่ ๕ คลองครูนุกูล หมู่ ๑ คลองผู้ใหญ่เชี้ยง หมู่ ๓ คลองหน้าวัดบางช้างใต้ หมู่ ๕ คลองบ้านนายสกล หมู่ ๕ คลองเจ้าพ่อ หมู่ ๙ คลองตาวี หมู่ ๑ และคลองยายปุ่น หมู่ ๑

3-56-5_040 3-56-5_041

whiteการป้องกันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนล้นตลิ่งเข้ามาท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตร ราษฎรแต่ละรายได้ใช้วิธีก่อสร้างคันดินริมแม่น้ำ ให้มีระดับสูงกว่าระดับน้ำนองสูงสุด ลักษณะเป็นคันกั้นน้ำภายในขอบเขตพื้นที่ของตนเองเชื่อมต่อกันไปบางรายมีฐานะดี ก็จะก่อสร้างเป็นกำแพงคอนกรีต ซึ่งราษฎรและองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน ได้พยายามช่วยเหลือตนเองด้วยการก่อสร้างทำนบซองหรือถมดินปิดกั้นลำน้ำในฤดูฝนเป็นการชั่วคราวและจะรื้อถอนออกในช่วงฤดูแล้ง ส่วนคลองธรรมชาติขนาดใหญ่ จำนวน ๙ สายนั้น ไม่สามารถดำเนินการปิดกั้นได้ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูง วิธีการแก้ปัญหาคือราษฎรแต่ละรายที่มีพื้นที่เกษตร/บ้านเรือน อยู่ริมคลอง ต้องเสริมกระสอบทรายริมตลิ่งคลองเพื่อปิดล้อมพื้นที่ของตนเอง (ความสูงตั้งแต่ ๐.๓๐ ม. ขึ้นไป) รวมทั้งต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำที่รั่วซึมผ่านกระสอบทรายออกไป เสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันน้ำท่วมแต่ละปี จำนวนมาก รวมทั้งต้องเสียเวลามาเฝ้าระวังพื้นที่ของตนเองตลอดช่วงฤดูน้ำหลากที่มีน้ำท่วมแปลงปลูกกล้วยไม้และไม้ใบ ซึ่งเกษตรกรที่มีการปลูกกล้วยไม้และไม้ใบ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันน้ำท่วม มีค่าประมาณ ๙.๗ ล้านบาท/ปี โดยในปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยประสบมหาอุทกภัยราษฎรตำบลสามพรานได้ถูกน้ำเข้าท่วมเกือบทั้งพื้นที่ ทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นมีมูลค่าโดยรวมประมาณ ๖๒๑ ล้านบาท
whiteจากการที่ราษฎรตำบลสามพรานได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมและได้พยายามช่วยเหลือตนเอง โดยใช้กระสอบทรายและทำคันดินป้องกันน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมไม่ให้ได้รับความเสียหายแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวรได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพรานร่วมกับราษฎรในพื้นที่ตำบลสามพราน จึงทำหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบสภาพพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว ได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานโครงการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานตำบลสามพราน ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ปิดปากคลองสายหลัก จำนวน ๙ สาย และปรับปรุงคันกั้นน้ำเพิ่มเติมบางช่วงตามความเหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎร

3-56-5_047

whiteโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานตำบลสามพรานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยกรมชลประทาน ได้ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ จำนวน ๖ แห่ง คือ อาคารบังคับน้ำคลองเจ้าพ่อ หมู่ ๙ อาคารบังคับน้ำคลองหน้าวัดบางช้างใต้ หมู่ ๕ อาคารบังคับน้ำคลองบ้านนายสกล หมู่ ๕ อาคารบังคับน้ำคลองผู้ใหญ่อิ้น หมู่ ๓ อาคารบังคับน้ำคลองหลังบ้านครูโนรี หมู่ ๕ และอาคารบังคับน้ำคลองผู้ใหญ่เชี้ยง หมู่ ๓ และในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำปิดปากคลองสายหลักเพิ่มอีก จำนวน ๓ แห่ง ซึ่งจะทำให้สามารถปิดปากคลองสายหลักได้ครอบคลุมพื้นที่โครงการครบจำนวน ๙ สาย และส่วนลำคลองย่อยต่าง ๆ ทางเทศบาลสามพรานจะเป็นผู้ดำเนินการเองเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากแม่น้ำท่าจีนไหลเข้าคลอง เข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ในช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม และในช่วงแม่น้ำท่าจีนอยู่ในระดับปกติ ก็สามารถเปิดประตูระบายน้ำเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จากน้ำในคลองและใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางเรือ เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกของราษฎรในพื้นที่และช่วยบรรเทาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยส่วนใหญ่ราษฎรประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ ไม้ผล ไม้ประดับ และพืชไร่

3-56-5_045

whiteผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฤดูน้ำหลาก ในพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของราษฎรตำบลสามพรานและตำบลใกล้เคียงอำเภอสามพราน พื้นที่ประมาณ ๑,๖๒๕ ไร่ ราษฎร ๑,๓๕๙ ครัวเรือน ๓,๔๙๑ คน และทำให้ราษฎรมีแหล่งน้ำใช้สำหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้ง จำนวน ๘๗๕ ไร่

 

สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ ๑

Print