ประมวลภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข

 

4-55-8_002

whiteเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ มูลนิธิชัยพัฒนา กองทัพบก สำนักงบประมาณ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมชลประทาน และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ ที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อประชาชน ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง และร่วมเผยแผ่ความรู้ ความเข้าใจ ตามแนวพระราชดำริให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และกระตุ้นให้เกิดการขยายผลการเรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ และพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม อาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ผ่านโครงการพัฒนา อาทิ บ้านเล็กในป่าใหญ่ ป่ารักษ์น้ำฟาร์มตัวอย่าง สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงทรัพยากรชายฝั่งและทะเล เป็นต้น

4-55-8_007

whiteงานเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็นเป็นสุข” เป็นการนำผลสำเร็จที่ปรากฏผลเป็นรูปธรรมที่ประจักษ์แล้ว มาเผยแพร่ในกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก และได้จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงาน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยความร่วมมือของ ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย มูลนิธิชัยพัฒนา กองทัพบก สำนักงบประมาณ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมชลประทาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

61

whiteนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” เป็นการร้อยเรียงเรื่องราวนับจากพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ แนวพระราชดำริ รวมถึงหลักการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระราชดำริในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน การแสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากภายใต้ชื่อ ๘ ทศวรรษการทรงงาน ตลอดจนการนำเสนอผลสำเร็จในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีกว่า ๙๐๐ โครงการ ที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย อาทิ ศิลปาชีพ ป่ารักษ์น้ำ บ้านเล็กในป่าใหญ่ ฟาร์มตัวอย่าง สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง เป็นต้น

4-55-8_005

white

 

whiteครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

whiteณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร

whiteสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเปิดงานภายใต้ชื่อ “ป่าเล็กในเมืองใหญ่ รักษ์ประชา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน” โดยร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดขึ้น ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร

64

63

62

 

4-55-8_017

Print

 

ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กันยายน ๒๕๕๕

ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

whiteโดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

4-55-8_018

65

Print

 

ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

whiteห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา

whiteโดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

4-55-8_024

4-55-8_026

66

4-55-8_045

71

whiteฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

whiteเป็นประธานเปิดงาน “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” ณ จังหวัดนครราชสีมา

whiteสำนักงาน กปร. ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา กองทัพบก  สำนักงบประมาณ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมชลประทาน ร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

whiteเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยทุกคน ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริไปสู่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงเยาวชนได้รับทราบในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

whiteนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของโครงการจาก ๗ หน่วยงานเจ้าภาพร่วม และจังหวัดนครราชสีมา ภายในงานจะมีการแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ฟาร์มตัวอย่าง สินค้า OTOP ของโครงการฯ

whiteนอกจากภาคความรู้ในรูปของนิทรรศการแล้ว สำนักงาน กปร. ยังได้จัดให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้เชิงวิชาการในรูปแบบของการเสวนาตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ” การบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. การเสวนาเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ” สำหรับในช่วงบ่ายของทุกวันจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นบนเวที

Print

 

ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

whiteศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

whiteโดย ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

4-55-8_033

67

68

72

73

69

whiteฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

whiteเป็นประธานเปิดงาน “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” ณ จังหวัดเชียงใหม่

whiteสำนักงาน กปร. ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา กองทัพบก สำนักงบประมาณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมชลประทาน จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็นเป็นสุข” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ นี้ โดยมี ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยทุกคน และเพื่อเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริไปสู่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงเยาวชนได้รับทราบในวงกว้างมากขึ้น

whiteนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ จะมีการจัดแสดงภาพรวมของการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งการแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ โดยนำเสนอในรูปแบบของจริงที่มีชีวิต อาทิ แนวพระราชดำริของพระองค์ที่ทรงห่วงใยเรื่องป่าไม้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการพระราชดำริทางภาคเหนือ ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ซึ่งมีถึง ๑๘ แห่ง ที่ได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ร่วมมือกันฟื้นฟูป่า จนทำให้ได้พื้นที่ป่าคืนมาเป็นจำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ ไร่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่กระจายในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นตัวอย่างที่พิสูจน์ได้ว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันและมีความสุข ตลอดรวมถึงโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ โครงการพิทักษ์ป่า ที่สานสร้างงานพัฒนาให้บังเกิดความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างกลมกลืนและเกื้อกูลกันอย่างสมบูรณ์

Print

 

ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

whiteณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

whiteโดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

4-55-8_038

70

74

4-55-8_043

white

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

whiteเป็นประธานเปิดงาน “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ อำเภอwhiteหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

whiteสำนักงาน กปร. ได้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา กองทัพบก สำนักงบประมาณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมชลประทาน จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยทุกคน ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติไปสู่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงเยาวชนได้รับทราบในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

whiteนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ มุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับชมนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จาก ๗ หน่วยงานเจ้าภาพร่วม และจังหวัดสงขลา ภายในงานจะมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ฟาร์มตัวอย่าง สินค้า OTOP ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

whiteนอกจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข สำนักงาน กปร. ได้จัดให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้เชิงวิชาการในรูปของการเสวนาตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้บทบาทการปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น” โดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา การเสวนาเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ” การเสวนาเรื่อง “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” สำหรับในช่วงบ่ายของทุกวันจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นบนเวทีตลอดการจัดงาน

Print

 

ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

whitewhiteเป็นประธานพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

whitewhiteและตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

75

whiteวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไปยังโรงเรียนกุยบุรีวิทยา อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ครอบครัวนางสาวจิตรลัดดา อ้อนวอน ครอบครัวนางรัตนา จำปาศรี และครอบครัวนายใจเทพ ทองคำ ราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนโรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ และผู้แทนสำนักงาน กปร. ร่วมในพิธีด้วย จากนั้นได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรยากจนในพื้นที่ จำนวน ๕๐๐ คน พร้อมกันนี้ ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ และของที่ระลึกแก่ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน ภายหลังเสร็จพิธีได้เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมของสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มาให้บริการแก่ราษฎร

whiteต่อมาออกเดินทางไปยังโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๔ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความเป็นมาและผลการดำเนินงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำยางชุมฯ

whiteจากนั้น ฯพณฯ องคมนตรี ได้ปล่อยพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำ และเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น้ำสหกรณ์การเกษตรชลประทานยางชุม จำกัด ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำยางชุม

Print

 

whiteสำนักงาน กปร. ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร.๙

whiteจัดงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙” ครั้งที่ ๒๕

76

whiteสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับ มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙” ครั้งที่ ๒๕ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระราชดำริและกระตุ้นให้เกิดการตระหนักและร่วมกันสืบสานพระราชดำริกว้างขวางยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การพัฒนาตนเอง องค์กร และประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติสืบต่อไป

whiteในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้จัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และการเสวนา ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. เสวนาในเรื่อง “การทรงงานที่ไม่มีวันหยุด” การเสวนาในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงการทรงงานที่มิทรงหยุดพักยังคงทรงงานอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพระราชทานความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ปัจจุบันมีมากกว่า ๔,๑๐๐ โครงการ

whiteนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา รวมทั้งการแสดงของนิสิต นักศึกษา และการแสดงดนตรีวงสุนทราภรณ์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ พร้อมชมการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติและพลุประกอบดนตรี

whiteกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของงานที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องคือ การจัดแสดงดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ที่ชนะการประกวดในประเภทต่าง ๆ มาร่วมจัดแสดง เพื่อให้ประชาชนได้ชมแปลงดอกไม้นานาพันธุ์ที่มีความงดงาม รวมถึงการจำหน่ายพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมประยุกต์ผสมผสานการแสดงนาฏศิลป์ไทย ๔ ภาค

whiteงาน “สวนหลวง ร.๙ เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “ด้วยรักและภักดี” การแสดงของวงดนตรีสตริง ลุกทุ่ง พร้อมด้วยศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดงมากมาย ที่จะมาร่วมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ

Print

 

whiteฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

whiteตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

77

 

whiteวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการหมู่บ้านยามชายแดนบ้านแม่ส่วยอู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการพระราชดำริปางตอง ๒ (ปางอุ๋ง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ ได้มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรบ้านแม่ส่วยอู พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ ถุง พร้อมกันนี้ ได้กล่าวถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีความห่วงใยต่อราษฎร และได้พระราชทานสิ่งของพร้อมกับได้พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านแม่ส่วยอูให้ได้รับความสุขโดยทั่วกัน

whiteในการนี้ ฯพณฯ องคมนตรีได้ทำพิธีเปิดวาล์วน้ำ ซึ่งได้สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ส่วยอูที่ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในครัวเรือนให้ได้มีน้ำเพียงพอต่อการบริโภคได้ตลอดทั้งปี จากนั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินงานฟื้นฟูป่าและการบูรณาการการพัฒนาด้านความมั่นคงในโครงการหมู่บ้านยามชายแดน บ้านแม่ส่วยอู ซึ่งเป็นปรากฏการณ์สำคัญด้านความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งทางโครงการได้ให้การสนับสนุนอาชีพในการจ้างงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยทำการเกษตร และงานศิลปาชีพ อันเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ราษฎรได้เป็นอย่างดี โอกาสนี้ ฯพณฯ องคมนตรีได้ปลูกต้นมณฑาดอย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ราษฎรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่าให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

whiteโครงการหมู่บ้านยามชายแดน บ้านแม่ส่วยอู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดขึ้นจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ให้จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร และเพื่อประโยชน์ทางความมั่นคงของประเทศ โดยดำเนินการฝึกอบรมราษฎรในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน การรายงานข่าวสารและการทำหน้าที่ยามชายแดน พร้อมกับได้จัดสรรพื้นที่ทำกินให้กับราษฎรรายครอบครัวและพื้นที่ส่วนกลาง ลักษณะแปลงรวมสำหรับปลูกข้าว พืชไร่ สาธิตการเลี้ยงสัตว์ การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ปลูกสร้างสวนป่าหวาย ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ สร้างฝายแบบผสมผสาน จัดทำแนวกันไฟ และฝึกอบรมราษฎรให้สามารถรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองได้ รวมทั้งสามารถแจ้งการเข้าเตือนภัยให้กับกลุ่มบ้านเครือข่ายและส่วนราชการได้อย่างทันเวลา

whiteปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้รับการฟื้นฟูมาเป็นอย่างดี อันจะเห็นได้จากพื้นที่ป่าก่อนดำเนินงานโครงการ ๒๖,๒๑๘ ไร่ เพิ่มเป็น ๒๘,๒๑๘ ไร่ นอกจากนั้นราษฎรในพื้นที่ยังได้เข้ามาเป็นแรงงานด้านการพัฒนาป่าไม้ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็น ๕,๕๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งนอกจากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ราษฎรยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการฯ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

whiteโครงการพระราชดำริปางตอง ๒ (ปางอุ๋ง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ ฯพณฯ องคมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอันสวยงาม มีแหล่งน้ำและป่าไม้ที่สมบูรณ์ มีกล้วยไม้ป่านานาชนิดที่เพิ่มความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ หลังจากได้รับพระราชทานพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พัฒนาพื้นที่แห่งนี้ ได้ส่งผลให้ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น และเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

78

 

whiteจากนั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านนาป่าแปก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้ดำเนินการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองได้ในส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือแหล่งชุมชนนั้น ให้ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ประมง เพื่อบริโภคและจำหน่ายให้มีรายได้ โดยมุ่งหวังให้คนรักป่าและอยู่กับป่าได้อย่างมีความสุข โดยการปลูกพืช หาของป่า และพืชสมุนไพร เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ในการดำเนินชีวิตตามวิถีสังคมของชุมชน

whiteปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและได้รับพื้นที่ป่ากลับคืนมาอย่างต่อเนื่อง จากเดิม ๒๑,๒๖๗ ไร่ เพิ่มเป็น ๔๒,๔๘๗ ไร่ เนื่องจากราษฎรเกิดทัศนคติที่ดีด้านการอนุรักษ์ และยังสามารถหารายได้หลักจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งรายได้จากเดิม ๔,๐๐๐ บาทต่อเดือน ปัจจุบันมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น ๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือนอีกด้วย

Print

 

ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

whiteตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย

4-55-8_072

whiteวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมชมโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่สูงให้ได้รับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย ช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ดูแลรักษา สามารถทำการเกษตรได้ผลผลิตที่เพียงพออันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศ

whiteสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน เดิมพื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง ทำไร่หมุนเวียน ไม่มีการบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม พื้นที่ป่าถูกบุกรุกเกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลุ่มน้ำแม่งัดเป็นสาขาของลุ่มน้ำปิงตอนบน และจะเป็นผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดลดลง นอกจากนี้ การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบาก ราษฎรประสบปัญหาในเรื่องการผลิตเพื่อสร้างรายได้ไม่สามารถหล่อเลี้ยงให้ดำรงชีพอยู่ได้

4-55-8_077

whiteดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จึงได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีพอยู่ในพื้นที่ทำกินเดิมได้อย่างมีความสุข มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภค และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้มีการพัฒนาพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง เพื่อให้สภาพป่ามีความสมบูรณ์ จากเดิมมีพื้นที่ป่าถูกทำลายประมาณ ๑๑,๐๐๐ ไร่ โดยปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มเติมอีก ๓,๔๐๐ ไร่ รวมพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู ๑๔,๔๐๐ ไร่ จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยี่ยมสถานีเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จากเดิม ๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน เป็น ๗๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน ทำให้ราษฎรมีรายได้ควบคู่กับการได้รับความรู้เพื่อนำกลับไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ ปัญหาด้านยาเสพติดในพื้นที่ลดลงจนทำให้ไม่ปรากฏการทำผิดกฎหมาย

whiteจากนั้นได้เดินทางไปยังโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๒ ได้พระราชทานพระราชดำริในการอพยพราษฎรที่มีฐานะยากจน ไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตัวเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยหญ้าไซ เป็นพื้นที่ทำกินเก่าของชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า ปัญหาของราษฎรในพื้นที่คือ การขาดแคลนข้าวในการบริโภค จึงได้มีการส่งเสริมเรื่องการผลิตข้าวของเกษตรกรให้เพียงพอต่อการบริโภค โดยถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาดำบนที่สูงแบบขั้นบันไดเป็นต้นแบบการใช้พื้นที่ทำให้มีพื้นที่การปลูกข้าวเพิ่มขึ้นจากเดิม ๒๕๐ ไร่ต่อปี เป็น ๔๕๐ ไร่ต่อปี ส่งผลให้รายได้ของราษฎรเพิ่มขึ้นจาก ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปีต่อครัวเรือน เป็น ๖๐,๐๐๐ ต่อปีต่อครัวเรือน

79

 

whiteนอกจากนี้ ยังได้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยมุ่งเน้นให้ “คน” อยู่ร่วมกับ “ป่า” ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน “คน” ไม่ทำลายป่า และทำการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น และยังได้น้อมนำพระราชดำริเรื่อง “ป่าเปียก” มาพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งเป็นทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างแนวป้องกันไฟป่าเปียก โดยก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน เพื่อกักเก็บน้ำ ชะลอความชุ่มชื้น และเก็บกักตะกอนดินไว้บางส่วนซึ่งปัจจุบันได้ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น

whiteปัจจุบันราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงจากการส่งเสริมด้านศิลปาชีพ อาทิ เครื่องเงิน จักสาน ผ้าปักต่าง ๆ รวมถึงมีวิถีชีวิตที่พอเพียงโดยการอยู่ร่วมกับป่า ใช้ของป่า หาผลิตผลจากป่า ทั้งอาหารและสมุนไพรที่สำคัญ

Print