ประโยชน์สุขแห่งมหาชน : ประมวลภาพนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

3-56-4_002

๔,๓๕๐ การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

whiteการจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย โดย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวม ๒๘ หน่วยงาน อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ร้านศิลปาชีพ ๙๐๔ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมประมง บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟฝ.) บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ ตลอดจนตัวอย่างความสำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรม

3-56-4_004

whiteนอกจากนี้ยังมีการนำผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากโครงการมาจัดแสดงและจำหน่าย สำนักงาน กปร. ได้ร้อยเรียงเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ จนก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ ๆ โดยนำตัวอย่างความสำเร็จจากการศึกษา และพัฒนาในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากทั่วประเทศมาจัดแสดงด้วย การจำลองให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบนิทรรศการที่มีชีวิต ภายใต้ชื่องาน “๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ตั้งแต่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกเมื่อปี ๒๔๙๕ จนถึงปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ จำนวน ๔,๓๕๐โครงการ ภายในงานมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมี ๔ ส่วน ประกอบด้วย

whiteส่วนที่ ๑ อย่าละทิ้งประชาชน พระราชดำรัสที่พระราชทานเป็นสัญญาให้กับประชาชนคนไทยที่จะไม่ทรงทอดทิ้ง ดังนั้นจึงทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ มีโครงการพัฒนาแห่งแรกคือ การสร้างถนนเข้าสู่หมู่บ้านห้วยมงคล เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ และการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรก คือโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ำจืดใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค จนปัจจุบันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ทั่วประเทศ

3-56-4_009 3-56-4_010

whiteส่วนที่ ๒ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข นำเสนอผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง ๔ ภาค ได้แก่ พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถึงจำนวน ๑,๖๖๐ โครงการ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ภาคอีสาน มีโครงการฯ จำนวน ๑,๐๘๘ โครงการ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร พื้นที่ภาคกลาง มีโครงการฯ จำนวน ๗๖๖ โครงการ เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก พื้นที่ภาคใต้ มีโครงการฯ จำนวน ๘๒๒ โครงการ เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

3-56-4_013 3-56-4_015

whiteส่วนที่ ๓ การขยายผลสู่ประชาชน นำเสนอผลสำเร็จจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง ๖ แห่ง การเพิ่มประสิทธิภาพในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

3-56-4_023 3-56-4_027

whiteส่วนที่ ๔ ประโยชน์สุขแห่งมหาชน นำเสนอเสียงแห่งความสุขจากประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น พื้นที่ภาคเหนือ จะนำความสำเร็จในการเพาะเห็ดและการปลูกกาแฟที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร พื้นที่ภาคกลาง นำเสนอการเลี้ยงกบและไก่เขียวห้วยทรายในรูปแบบเกษตรผสมผสาน พื้นที่ภาคใต้ แสดงถึงความสำเร็จของการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปลูกส้มโอ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดจนเป็นส้มโอติดชื่อระดับประเทศในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผลสำเร็จจากการผลิตข้าวสังข์หยดของจังหวัดพัทลุง พื้นที่ภาคอีสาน นำเสนอการเลี้ยงไก่ดำภูพาน และการปลูกมะนาวนอกฤดู

3-56-4_026 3-56-4_031

whiteนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ พร้อมกับการเสวนา ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ การบรรยายพิเศษ โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในหัวข้อ พิพิธภัณฑ์เพื่อประโยชน์สุขประชาชน พร้อมกับการเสวนาการขยายองค์ความรู้ สู่ประชาชน วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ การเสวนาในหัวข้อเยาวชนสืบสานพระราชดำริ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ โดย นายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมกับการเสวนาในหัวข้อ ระเบิดจากข้างใน หัวใจบริหารจัดการน้ำ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ การเสวนาในหัวข้อ ประยุกต์ชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ เติมเต็มความสุขแบบพอเพียง โดย นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ควบคู่กับกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับประชาชนที่เข้าชมงาน ๑๐๐ คน ต่อหลักสูตรมีทั้งสิ้น ๘ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรที่ ๑ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ หลักสูตรที่ ๒ การทำเกษตรผสมผสาน จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ หลักสูตรที่ ๓ การเลี้ยงไก่ดำภูพาน จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ หลักสูตรที่ ๔ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ หลักสูตรที่ ๕ การเลี้ยงกบ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ หลักสูตรที่ ๖ การปลูกผักปลอดสารพิษ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ หลักสูตรที่ ๗ การปลูกมะนาวนอกฤดู จากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ และหลักสูตรที่ ๘ การ แปรรูปสัตว์น้ำ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรจากการขยายผลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ และทุกท่านที่เดินทางเข้าชมงานจะได้รับแจกหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๔,๓๕๐ การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน” พร้อมแผ่นภาพเฉลิมพระเกียรติชุด “๙ งานพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน” อีกด้วย

3-56-4_0213-56-4_034

whiteการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงพระราชอัจฉริยภาพ พร้อมกับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ ที่พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๔,๓๕๐ โครงการ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎรและยังเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน สามารถนำเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

Print