ข่าวพระราชกรณียกิจ ประจำฉบับที่ ๓/๒๕๕๖ เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน ๒๕๕๖

3-56-2_001

องคมนตรีนำเลขาธิการ กปร. เฝ้าฯ ถวายรายงาน

whiteวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานฯ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. และนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรับพระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

3-56-2_002

whiteคณะผู้เข้าเฝ้าฯ ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานถึงสถานะของโครงการที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค จำนวน ๔,๓๕๐ โครงการ ร้อยละ ๖๘ หรือ ๒,๙๕๕ โครงการ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ มีการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างถูกวิธีและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้ราษฎรมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำ มีการขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงกว่า ๒,๘๐๐ รายทั่วประเทศ ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน รวมถึงผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง ๖ ศูนย์ ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาทดลองรวบรวมและขยายผลองค์ความรู้สู่ประชาชน โดยคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นไว้แล้ว ๙๓ เรื่อง มีศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริที่จัดตั้งขึ้นอีก ๑๒๐ แห่งทั่วประเทศwhiteในการนี้ เพื่อให้บริการและขยายผลการพัฒนาอย่างทั่วถึง จึงได้ขอพระราชทานจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพิ่มเติมอีก ๓ ศูนย์ คือ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดพิษณุโลก และพื้นที่ภาคใต้ตอนบนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Print

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

whiteวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

3-56-2_004

whiteโดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เฝ้ารับเสด็จ
whiteจากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน” โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.  ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือและกราบบังคมทูลถวายรายงาน

3-56-2_005

Print

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดำนา (โดยวิธีโยนกล้าข้าว) ครั้งที่ ๑๗ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

whiteวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดำนา (โดยวิธีโยนกล้าข้าว) ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมี พลโท พอพล มณีรินทร์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นายสุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักเรียนนายร้อย และเกษตรกรในจังหวัดนครนายก เฝ้าฯ รับเสด็จ

3-56-2_006

whiteในการนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงรับฟังผลการดำเนินงานแปลงสาธิตการเกษตร ต่อจากนั้น ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิบดีกรมการข้าวทูลเกล้าฯ ถวายพันธุ์กล้าข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และเบิกตัวหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เลขาธิการ กปร. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินรับพระราชทานกล้าพันธุ์ข้าวและร่วมโยนกล้าพันธุ์ข้าวลงในแปลงนาด้วย พร้อมนี้ได้ทรงปล่อยแหนแดงลงในแปลงนาข้าวเพื่อช่วยในการบำรุงดิน
whiteจากนั้นทรงเก็บผลผลิตพืชล้มลุกบนคันนา คือ แตงกวา แตงร้าน และถั่วฝักยาว และได้เสด็จประทับรถกอล์ฟไปยังบ่อเลี้ยงปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อทรงปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียน และปลายี่สก จำนวน ๖,๐๐๐ ตัว ต่อจากนั้นได้เบิกตัวเกษตรกรเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายกระบือเพศเมีย จำนวน ๒ ตัว เพื่อสนับสนุนโครงการธนาคารโค – กระบือ กรมปศุสัตว์

3-56-2_008

Print

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

whiteวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และเพื่ออนุรักษ์โครงการพระราชดำริ โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแห่งแรกของประเทศ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องกระบวนการผลิตไฟฟ้าตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3-56-2_013

whiteจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการ กปร. และข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ
whiteทอดพระเนตรสายการผลิต ซึ่งปัจจุบันมี ๔ สายการผลิตหลัก ได้แก่ อบแห้ง กระป๋อง น้ำดื่ม และขวดแก้ว
whiteโอกาสนี้ทรงกดปุมเดินเครื่องบรรจุแยมอัตโนมัติ ซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ ๕ พันชิ้นต่อชั่วโมง สามารถบรรจุแยมผลไม้และน้ำผึ้งได้ในปริมาตรที่สม่ำเสมอ เสด็จพระราชดำเนินผ่านสายการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งและเสด็จฯ ไปยังห้องประชุมโรงงานหลวง เพื่อทรงรับฟังผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ที่มีอุปการะคุณต่อโรงงานฯ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้นเสด็จฯ ไปยังพลับพลาที่ประทับด้านหลังโรงงานฯ ลงพระนามในสมุดเยี่ยม

Print

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้

whiteวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชทานรางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๙๑ ราย โดยมี ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

3-56-2_015

whiteวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เสด็จฯ ไปยังโครงการพืชสวนครัวประดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน และกิจกรรมการดำเนินงานด้านการปลูกพืชผัก และให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้าพืชผักแก่โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนในเครือข่าย และเกษตรกรทั่วไป มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดำเนินการจัดทำโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤติ หรือพื้นที่ที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ จากนั้นเสด็จฯ ไปยังศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านเกษตรผสมผสานของนายสะแปอิง ยีดิง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรพื้นที่ปลูกไม้ผลแบบผสมผสานการปลูกสละซึ่งเป็นรายได้หลัก พื้นที่การเลี้ยงไก่ลูกผสมสามสายเลือด แพะลูกผสมแองโกลนูเบียน แกะลูกผสมแซนต้าอินเนส และโคพันธุ์ลูกผสมอเมริกันบรามัน ซึ่งค่าลงทุนและผลตอบแทน เฉลี่ยเป็นเงิน ๕๖๑,๑๒๓ บาท/ปี โครงการสาธิตการปรับปรุงดินอินทรีย์เพื่อปลูกปาล์มสาคู และการดำเนินงานเรื่องแพะพระราชทาน ๗ ตัว เพื่อขยายพันธุ์ให้แก่เกษตรกรต่อไป

3-56_3-2-1

whiteวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เสด็จฯ ไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่ใหญ่ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรพื้นที่การปลูกหม่อนเพื่อบริโภคผลสด ทรงปล่อยปลา ทอดพระเนตรผลผลิตของโครงการฟาร์มตัวอย่างในจังหวัดนราธิวาส ๙ โครงการ ทรงเก็บผลแก้วมังกร ซึ่งเป็นผลผลิตที่ปลูกในพื้นที่ และทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการฟาร์ม ส่วนราชการที่ให้ความช่วยเหลือตลอดจนพี่น้องราษฎรในหมู่บ้านที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

Print