ข่าวพระราชกรณียกิจ ประจำฉบับที่ ๒/๒๕๕๗ เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๕๗

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

2-57-2_001

whiteทรงร่วมงานฉลองครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) ตามคำทูลขอพระราชทานของ ฯพณฯ ไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศขณะนั้น ซึ่งได้ไปเยี่ยมชมต้นแบบจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์พัฒนาฯ ร่วมกับ ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศแห่ง สปป.ลาว ถือเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

2-57-2_006_2

whiteศูนย์พัฒนาฯ หลัก ๒๒ ตั้งอยู่ที่เมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ภารกิจประกอบด้วย (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ไฟฟ้า น้ำประปา (๒) การพัฒนาแหล่งน้ำ อาทิ สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยซอนสร้างฝายห้วยซั้ว (๓) การพัฒนาที่ดิน (๔) การพัฒนาวิชาการเกษตร (๕) การปศุสัตว์ (๖) งานประมง และ (๗) การพัฒนาวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี หน่วยงานรับผิดชอบฝ่ายไทย คือ สำนักงาน กปร. สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ฝ่ายลาวคือ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ กระทรวงการต่างประเทศลาว

whiteศูนย์พัฒนาฯ หลัก ๒๒ นี้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ และการเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลไปสู่การพัฒนาในแขวงต่าง ๆ ของ สปป.ลาว รวมทั้งได้รับการยอมรับจากระดับผู้นำของประเทศและหน่วยงานภาครัฐใน สปป.ลาว

Print

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

2-57-2_009_2

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการต่างๆ ดังนี้
white๑. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์ บ้านเจริญชัย ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ท.ชาญชัย ภู่ทองแม่ทัพภาค ๒ นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านการวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสำนักราชเลขาธิการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

whiteในการนี้ ได้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เนวิน สคริมชอว์” และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโรงเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมห้องสมุด การสาธิตการเรียนการสอน ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงอาหาร โรงสีข้าวพระราชทานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน โดยมีผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าฯ ถวายรายงานหลังจากนั้นได้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

whiteพร้อมนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ “ให้จัดหาน้ำให้กับโรงเรียนแห่งนี้ และโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำและจัดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบ solar cell และจัดทำเครื่องมือติดตั้งระบบ solar cell”

 

2-57-2_011

white๒. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง พระราชทานพันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประกอบด้วย ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมห้องสมุด การเรียนการสอนชั้นอนุบาล ห้องพยาบาล ห้องสาธิตการเรียนการสอน กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ห้องตัดผมชาย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ
whiteในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ “ให้กรมชลประทานดำเนินการจัดหาน้ำทำการเกษตร โดยการเพิ่มแรงดันน้ำให้กับระบบกระจายน้ำของโรงเรียน”

 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
whiteเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แม่ทัพภาค ๒ นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการสำนักงาน กปร. นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านการวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ ข้าราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ และพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประกอบด้วย ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล โครงการฝึกอาชีพการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ห้องตัดผมชาย กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

whiteในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ “ให้กรมชลประทานช่วยดำเนินการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและหมู่บ้านให้มีแหล่งน้ำต้นทุน”

Print

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ

2-57-2_017_2

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
whiteเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนิทรรศการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แปลงปลูกหม่อนผลสด และแปลงปลูกไม้ผล กิจกรรมภายในห้องสมุดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การเลี้ยงปลาดุกและกบในบ่อซีเมนต์ สุกรพันธุ์เหมยซาน บ่อแก็สชีวภาพแปลงผักสวนครัว แปลงปลูกมะม่วงแก้ว และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

2-57-2_018

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการต่าง ๆ ดังนี้

white๑. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล สวนสมุนไพร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม การแปรรูปและการถนอมอาหารห้องสมุด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนิทรรศการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และการสาธิตการนวดประคบสมุนไพรและซุ้มเครื่องดื่มสมุนไพร และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

white๒. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ทอดพระเนตรห้องพยาบาล ห้องสมุดโครงการฝึกอาชีพ และกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านหนองตะไก้ การสาธิตการเรียนการสอน ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนชั้นอนุบาล การถนอมอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน งานปศุสัตว์ แปลงผักสวนครัว สวนสมุนไพร โรงเพาะเห็ด การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน

2-57-2_020_2

Print