ความเคลื่อนไหว : เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน ๒๕๕๗

3-56-9_001

ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เป็นประธานเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
white
ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงพร้อมด้วย นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. นายจรัลธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ และนายบุญสนอง สุชาติพงษ์ วิศวกรใหญ่ฯ กรมชลประทาน ร่วมกดปุ่มปล่อยน้ำร่วมกันเพื่อส่งน้ำให้แก่ราษฎรใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคพร้อมติดตามความก้าวหน้าและผลสำเร็จโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างฯ
whiteโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ ๑ ใน ๒,๙๕๕ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตรอันส่งผลให้ราษฎรมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยพื้นที่ภาคใต้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนถึง ๘๒๒ โครงการ และเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๕๖๑ โครงการ และในจังหวัดพัทลุงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถึง ๓๓ โครงการ
whiteสำนักงาน กปร. ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การสนองพระราชดำริเป็นไปดังพระราชประสงค์สร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ราษฎร ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ และได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกับกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนองพระราชดำริจนกระทั่งเห็นผลเป็นรูปธรรมและประสบผลสำเร็จสามารถกักเก็บน้ำได้ตามเป้าหมาย อีกทั้งสามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือราษฎรได้ถึง ๓๘,๐๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นโครงการที่จะสร้างประโยชน์ในลักษณะโครงข่ายน้ำที่ขยายผลไปยังพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว อำเภอตะโหมด อำเภอป่าบอน และอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ตลอดจนช่วยเหลือให้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านครองชีพ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ได้มีน้ำเพียงพอต่อไปด้วย

Print

3-56-9_002

ฯพณฯ องคมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร
“พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.) รุ่นที่ ๒

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
white
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.) รุ่นที่ ๒ โดยมี ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมฯ พร้อมผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๔๐ คน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากทั่วประเทศเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถนนอรุณอมรินทร์ ๓๖ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

3-56-9_003

whiteการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (พพร.) รุ่นที่ ๒ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริของสำนักงาน กปร. เป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื้อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในลักษณะองค์รวมของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทุกภาคส่วนและนำมาบูรณาการ พร้อมกับการนำเสนอความรู้ ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมารวบรวมเป็นองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลการดำเนินการต่อไป

Print

3-56-9_004

ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
ประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา
ณ ที่ทำการโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
white
ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ณ ที่ทำการโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. ม.ร.ว.เศรษฐวัฒน์ จักรพันธุ์ ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ นายวีร์รวุทธ์ ปุตรเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้การต้อนรับ
whiteในการนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานการก่อสร้างโครงการห้วยโสมงฯ และรับทราบแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รายงานผลการประชุมคณกรรมการมรดกโลกครั้งที่ผ่านมา และได้มอบนโยบายให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกัน
whiteจากนั้นร่วมปลูกต้นยางนากับข้าราชการและประชาชน มอบกล้าไม้มอบรถยนต์สำหรับใช้งานในอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดาให้แก่ผู้แทนหน่วยงานราชการ

Print

3-56-9_009

สำนักงาน กปร. ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินฯ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล”

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
white
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานกลางในการประสานงาน วางแผน สนับสนุน การดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ชุด “จากยอดดอยสู่ท้องทะเล” ในระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม – วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖ โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร
whiteการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทย และพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเล็งเห็นและให้ความสำคัญในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๆ ๓ ส่วน ได้แก่

3-56-9_010

whiteส่วนที่ ๑ การจัดแสดงนิทรรศการ ชุด จากยอดดอย สู่ท้องทะเลโดยนำผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า ๘๙๐ โครงการ ซึ่งเกิดจากการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและปรากฏผลเป็นรูปธรรม ซึ่งแบ่งการนำเสนอเรื่องราวออกเป็น ๕ ส่วน ได้แก่
whiteสานศิลป์แผ่นดินไทย ชมกิจกรรมการสาธิตการผลิตชิ้นงานศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อให้ผู้ชมได้ศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีการสาธิตทุกวัน และจะผลัดเปลี่ยนประเภทการสาธิตในทุกสัปดาห์ เพื่อให้เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
whiteศาลาการทรงงาน การจำลองศาลาทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่เรียบง่าย ใช้วัสดุในพื้นที่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสภาพภูมิประเทศของสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรทั่วทุกภูมิภาค หลังจากทรงเยี่ยมราษฎรแล้วจึง เสด็จฯ ประทับในศาลาทรงงาน และมีพระราชดำรัสกับราษฎรในแต่ละท้องถิ่น เพื่อทรงทราบปัญหาและมอบหมายงานให้สมาชิกศิลปาชีพโดยประทับนั่งทรงงานครั้งละ ๔ – ๕ ชั่วโมง จนกว่างานจะแล้วเสร็จในวันนั้น ๆ ถือเป็นโอกาสพิเศษที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับชมการจำลองศาลาทรงงานที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงประทับจริงต่อสายตาประชาชน
whiteจากยอดดอย สู่ท้องทะเล นำเสนอผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ป่าไม้ น้ำ การประกอบอาชีพ ทั้งศิลปาชีพและการเกษตรกว่า ๘๙๐ โครงการทั่วประเทศ ผ่านบอร์ดนิทรรศการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ผ่านระบบ QR Code เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการได้มีส่วนร่วมในการชมนิทรรศการมากขึ้น
whiteดั่งน้ำทิพย์ พบกับโมเดลจำลองและพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ ทั้ง ๖ ด้าน กว่า ๘๙๐ โครงการทั่วประเทศ อันเป็นเรื่องราวเรียงร้อยความสำเร็จ “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล”
whiteน้ำพระทัยทรงเมตตา เหล่าประชาอยู่ร่มเย็น นำเสนอสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ชุด “น้ำพระทัยทรงเมตตา เหล่าประชาอยู่ร่มเย็น ” ความยาว ๑๒ นาที นำเสนอเรื่องราวโครงการในพระราชดำริทั้ง ๖ ด้าน ผ่านเทคนิคการฉายบนจอพาโนรามาที่เสมือนชมในโรงภาพยนตร

3-56-9_011

whiteส่วนที่ ๒ กิจกรรมการเสวนาและการฝึกอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณเวทีเสวนา ภายในห้องนิทรรศการหมุนเวียน ดังนี้
whiteวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ กิจกรรม “ม้วนใจใส่การ์ดบอกรักแม่” ซึ่งเป็นกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์การ์ดเพื่อเป็นของขวัญแทนใจบอกรักแม่
whiteวันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ กิจกรรมฝึกอาชีพ “ปลูกมะนาวนอกฤดู” เป็นกิจกรรมอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เพื่อขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ต้องสำรองที่นั่งก่อน)
whiteวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ การแสดงโขนจากมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ตอน “มัจฉานุยุวบุตร” พร้อมร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมกันทั่วประเทศ ณ บริเวณระเบียงไม้หน้าอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
whiteวันเสาร์ที่๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ กิจกรรมเสวนา “เรื่องเล่าจากลวดลายบนผืนผ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ โดยเฉพาะการพลิกฟื้นชีวิตของผ้าทอมือไทย
whiteวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ กิจกรรมฝึกอาชีพ “เพาะเห็ด” เป็นกิจกรรมอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นเพื่อขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ต้องสำรองที่นั่งก่อน)

whiteส่วนที่ ๓ การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง จัดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ตอน “มัจฉานุยุวบุตร” โดยรวบรวมทีมนักแสดงโขนมากฝีมือมาร่วมกันถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวัฒนธรรมไทยที่สวยงาม คงคุณค่าความเป็นไทย โดยแสดงในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ เวทีการแสดงบริเวณด้านหน้าอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พร้อมร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เวลา ๑๙.๑๙ น. ในโอกาสนี้ด้วย

Print

3-56-9_013

เขาหินซ้อนจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
“มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๖ พรรษา ปวงประชาเทิดไท้สดุดี”

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
white
ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ปวงประชาเทิดไท้สดุดี” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ และนายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีนายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. ร่วมงาน
whiteในการนี้ องคมนตรีได้เป็นประธานปลูกต้นปาล์มและปล่อยปลา ณ บริเวณอุทยานมัจฉา โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กปร. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ขึ้นเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๒ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา สร้างงาน เพิ่มอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง ให้แก่พสกนิกรชาวไทยมาถึง ๓๔ ปี

3-56-9_014

whiteกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ผลสำเร็จจากการพัฒนาในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ที่ได้ดำเนินการศึกษา ทดลอง และวิจัยตามแนวพระราชดำริมาตลอดระยะเวลา ๓๔ ปี มีงานวิจัยที่ทำการศึกษาทั้งสิ้น ๑๒๗ เรื่อง และประสบผลสำเร็จ จำนวน ๑๑๔ เรื่อง ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้มีบัญชีหลักในการเผยแพร่องค์ความรู้ขยายผลไปสู่ประชาชนในการประกอบอาชีพ จำนวน ๑๓ เรื่อง เช่น การเพาะเห็ดครบวงจร การเลี้ยงเป็ดไข่ปากน้ำ สมุนไพรว่านสาวหลง การปลูกข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ในระบบเกษตรยั่งยืน เป็นต้น
whiteการแสดงผลงานทางวิชาการ ผลงานด้านการขยายผลการสัมมนาและบรรยายพิเศษ การฝึกอบรมวิชาชีพเสริมเพิ่มรายได้ อาทิ การตัดผมชาย-หญิง การทำเครื่องหอม การทำถุงน่อง กระเป๋าผ้าเนคไท ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่ การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก การทำข้าวเกรียบเห็ด ชาใบหม่อน การแปรรูปข้าวจากกลุ่มเกษตรกรขนมกง น้ำข้าวกล้องงอก ทองม้วน ข้าวยำ ขนมไทย จักสานกระติ๊บ การทำบายศรี การทำไม้กวาด การทำรองเท้าในบ้านสุดหรู แชมพูหมูทะลวง ลูกประคบสมุนไพร น้ำพริกเห็ดนรกชาใบหม่อน การทำน้ำหอม น้ำมันเถาเอ็นอ่อน ยาหม่องสิรินธรวัลลี เป็นต้น

Print

3-56-9_019

ฯพณฯ องคมนตรี
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
white
ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการ กปร. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ และนายปกรณ์ สัตยวณิช ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ คณะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
whiteในการนี้ ฯพณฯ องคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และได้ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ โดยขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันทำงานเป็นทีมเดียวกัน มีการถ่ายทอดงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมทั้งควรหาช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้ที่น่าสนใจของโครงการผ่านสื่อวิชาการต่าง ๆ อาทิ วารสารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของโครงการเป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น
whiteจากนั้น ฯพณฯ องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงทดลองและสาธิตการเพาะเลี้ยงเห็ดป่าในไม้วงศ์ยาง ของงานพัฒนาด้านป่าไม้ และเยี่ยมชมสวนมะนาวของนายกิมา เพ็ชรมาก ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านการปลูกมะนาวนอกฤดู ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

Print

3-56-9_024

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ”

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖
white
ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ดูนิทรรศการ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส โดยนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีนายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. ศิลปินและนักแสดงเดินทางไปร่วมงาน
whiteในการนี้ ประธานในพิธีได้เยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติจนกระทั่งประสบผลสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ รวมถึงการพัฒนาในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่สร้างความรู้และรายได้ให้แก่ราษฎรได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้ชมผลิตภัณฑ์โครงการฟาร์มตัวอย่าง การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พบปะเกษตรกรและอุดหนุนสินค้าเกษตร จากนั้นนั่งรถพ่วงไปยังสวน ๕๐ ปี ครองราชย์ และร่วมปล่อยปลาหมอ จำนวน ๘,๘๘๖ ตัว
whiteการจัดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ดูนิทรรศการ” ในครั้งนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๑๐ ปี ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ได้พระราชทานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา สร้างงาน เพิ่มอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้แก่พสกนิกรชาวไทยในพื้นที่ภาคใต้มากว่า ๓๑ ปี และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ดำเนินการศึกษาทดลอง วิจัย จนกระทั่งประสบผลสำเร็จ และสามารถพัฒนาพื้นที่จากที่เสื่อมโทรมไร้ประโยชน์ อย่างพื้นที่ดินเปรี้ยว ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาคือการพัฒนาคนให้สามารถดำรงชีวิตแบบพออยู่พอกิน และพึ่งตนเองเป็นหลัก

3-56-9_027

whiteภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย จัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ทั้งด้านดิน น้ำ พืช สัตว์ ประมง ป่าไม้ สาธารณสุข อุตสาหกรรม หลากหลายรูปแบบ ทั้งการศึกษาและการพัฒนาอาชีพในรูปแบบของจริงตามกิจกรรมของแต่ละงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส รวมถึงโครงการฟาร์มตัวอย่างในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งผู้เข้าชมงานสามารถศึกษา เรียนรู้ ดูงาน ทั้งรูปแบบนิทรรศการทางวิชาการ และพื้นที่ทำจริง แปลงสาธิตที่เห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเป็นแบบอย่างในการนำไปปรับใช้ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และได้รับความร่วมมือจากเหล่าศิลปินดาราที่เป็นจิตอาสามาร่วมสร้างความรู้ ความบันเทิงให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอีกด้วย
whiteนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้น ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ โดยทำการสอบแข่งขันรอบชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๖ การเล่นเกมตอบปัญหา วอล์คแรลลี่ชิงรางวัล และบริการตกปลาเพื่อให้ผู้ชมงานทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมทั้งภาคความรู้และบันเทิงมากมาย นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ การจำหน่ายอาหารพื้นบ้านนานาชนิด

Print

3-56-9_032

สำนักงาน กปร. จัดงาน
“ใต้ร่มพระบารมี ๓๒ ปี กปร.”

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖
white
ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ให้เกียรติมาร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๓๒ ปี กปร.” และเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.)” รุ่นที่ ๒ จำนวน ๔๐ คน และ “การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.)” รุ่นที่ ๒ จำนวน ๔๐ คน พร้อมกับให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรมทั้ง ๒ หลักสูตรที่ดำเนินการโดยสำนักงาน กปร. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่มาจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ทำหน้าที่ในการสนองพระราชดำริและร่วมมือกันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนางานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
whiteจากนั้น นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วย นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ นางสุวรรณา พาศิริ รองเลขาธิการ กปร. ร่วมแถลงข่าว “ใต้ร่มพระบารมี ๓๒ ปี กปร.” เพื่อสรุปผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ในปี ๒๕๕๖ และแนวทางการดำเนินงานในปี ๒๕๕๗

Print

3-56-9_034

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี มอบ สทก. และปลูกต้นไม้
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
white
ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบเอกสารสิทธิ์ที่ทำกินในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ (สทก.) และร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงศ์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. นายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอหนองปรือ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนผู้มารับ สทก. ให้การต้อนรับ
whiteโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรควบคู่ไปกับการพัฒนา และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายจนมีสภาพเสื่อมโทรม โดยกรมป่าไม้ได้อนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาฤาษี – เขาบ่อแร่ แปลงที่ ๒ จำนวน ๒๐,๖๒๕ ไร่ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ – ๒๕๖๔ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการฟื้นฟูพื้นที่ป่า พัฒนาแหล่งน้ำ สาธารณูปโภคพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรครอบครัวละ ๑ ไร่ จำนวน ๗๘๐ แปลง และแปลงที่ดินทำกินครอบครัวละ ๘ ไร่ และครอบครัว ใหญ่ ๑๖ ไร่ รวม ๙๐๗ แปลง
whiteเพื่อสร้างความมั่นคงในที่ทำกินให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการห้วยองคตฯ สำนักงาน กปร. กรมป่าไม้ และจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกันดำเนินการออกเอกสารสิทธ์ทำกินในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ (สทก.) ให้แก่ราษฎรดังกล่าว โดยครั้งแรกดำเนินการมอบ สทก. แล้วจำนวน ๖๒๗ แปลง เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒ ได้ดำเนินการมอบ สทก. ให้ราษฎรอีก จำนวน ๕๗๘ แปลง เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ภายหลังการมอบ สทก. ให้กับประชาชนเป็นผู้มีสิทธิ์แล้ว ฯพณฯ องคมนตรี ได้ร่วมปลูกป่ากับส่วนราชการและประชาชน

Print

3-56-9_037

โครงการปลูกป่าเชิงนิเวศน์ น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาส “มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ปวงประชาเทิดไท้สดุดี”

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
white
ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเชิงนิเวศน์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส “มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ปวงประชาเทิดไท้สดุดี” ณ บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขามณีจอมทอง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. นายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้แทนหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
whiteฯพณฯ องคมนตรี ได้กล่าวเปิดงานสรุปได้ว่าการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า “ปลูกป่าไม่ใช่สวนป่า ไม่ต้องปลูกเป็นแถวเป็นแนวการปลูกป่าต้องไม่ตัดไม้พื้นล่างจนทำให้พื้นที่เตียนโล่ง จะต้องรักษาไม้พื้นล่างต่าง ๆ เอาไว้ด้วย เพื่อให้เกิดการพึ่งพาเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ในระบบนิเวศน์” หลังจากนั้นได้มอบกล้าไม้แก่ผู้แทนโรงเรียนจำนวน ๑๐ โรงเรียน เพื่อนำไปปลูกในโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยหิน บ้านปรือวาย บ้านเขาหินซ้อน บ้านหนองแสง เป็นต้น และร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ ๑๕ ไร่ มีไม้ยืนต้นและไม้กินได้ จำนวน ๒๘ ชนิด เช่น พะยูง ตะเคียนทอง ยางนา มะค่าโม่ง สะเดา ขี้เหล็ก หว้า เป็นต้น รวมจำนวน ๖,๘๐๐ ต้น

Print

3-56-9_039

เลขาธิการ กปร. นำคณะทำงานโครงการฯ
ขยายผลการพัฒนาสู่แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
whiteนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. นำคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซ้อน – ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) ขยายผลการพัฒนาไปสู่แขวงต่าง ๆ ใน สปป. ลาว โดยเข้าพบ นายพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายผลสำเร็จของโครงการฯ และการจัดงานครบรอบ ๒๐ ปี ของโครงการศูนย์ฯ หลัก ๒๒
whiteจากนั้นเดินทางไปประชุมร่วมกับ ท่านดวงจิต ยั้งไซว่าง รองเจ้าแขวงเชียงขวาง ณ ห้องว่าการแขวงเชียงขวางเกี่ยวกับการขยายผลการพัฒนาในพื้นที่แขวงเชียงขวางรวมทั้งเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษในการเสวนาแนวทางการดำเนินงานขยายผลสู่แขวงเชียงขวาง โดยมีท่านคำแสน มะนีวง หัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงเชียงขวาง ท่านอะนุโลม ตุนะลม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซ้อน – ห้วยซั้ว พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการฝ่ายไทย – สปป. ลาว ตลอดจน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและเกษตรกรตัวแบบจากหมู่บ้านต่าง ๆ ของแขวงเชียงขวาง เข้าร่วมเสวนาจำนวน ๕๐ คน

Print

3-56_3-9-1

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในลักษณะการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการ

whiteโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ ตลอดจนร่วมระดมความคิดเห็น ค้นหาตัวแบบความสำเร็จเพื่อนำไปสู่รูปธรรม การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างความยั่งยืนแก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ดังนี้

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
white
ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๘๓ คน

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
white
ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๖๓ คน

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
whiteณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๐๗ คน

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
white
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๒๖ คน

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
white
ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๘๗ คน

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
white
ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๗๓ คน

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
white
ณ ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑๒๖ คน