องค์ความรู้/สาระน่ารู้ : ๑๗ ผลสำเร็จที่โดดเด่น

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

3-56_3-7-1

๐๑ แกล้งดิน
whiteการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด โดยการใช้วัสดุปูนและการใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดิน เรียกว่า “โครงการแกล้งดิน” ด้วยการทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปจะไปกระตุ้นให้สารประกอบกำมะถันที่พบในดินพรุเป็นจำนวนมากทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ทำให้ดินเป็นกรดจัด จากผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ากระบวนการนี้สามารถทำให้พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดสามารถทำการปลูกพืชเศรษฐกิจและทำการเกษตรชนิดต่าง ๆ ได้
whiteต้นทุนการผลิต จากพื้นที่ที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ ต้นทุนการผลิตต่อพื้นที่ ๑ ไร่ จะใช้วัสดุปรับปรุงดิน ๑.๖ ตัน/ไร่ คิดเป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท

3-56_3-7-2

๐๒ การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าวหอมกระดังงา
white
ข้าวหอมกระดังงา เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง มีลักษณะคล้ายกับข้าวสังข์หยด สีน้ำตาลเข้ม เม็ดยาวรี มีความหอม นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณช่วยรักษาอาการเหน็บชา จึงเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อให้สามารถปลูกข้าวได้ดี พร้อมทั้งส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าต้นทุนการผลิตต่อพื้นที่ ๑ ไร่
whiteค่าลงทุนทั้งหมด วัสดุปรับปรุงดิน/ ค่าเมล็ดพันธุ์/ ค่าปุ๋ย/ ค่าเตรียมแปลง/ ค่าปักดำ/ ค่าหว่านปุ๋ย/ ค่าเก็บเกี่ยว รวมเป็นเงิน ๔,๙๒๑ บาท ผลผลิตข้าวที่ได้รับ
whiteกำไรที่ได้จากการขายเป็นเงิน ๑๔,๓๒๙ บาท (กิโลกรัมละ ๓๕ บาท)
whiteกำไรที่ได้จากการแปรรูปข้าวเป็นเงิน ๒๒,๕๗๙ บาท (กิโลกรัมละ ๕๐ บาท)

3-56-7_015

๐๓ การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ
whiteจากการปรับปรุงพื้นที่พรุให้เกิดประโยชน์ จึงได้มีการนำปาล์มน้ำมันมาทดลองปลูกภายในพื้นที่ โดยปลูกในดินเปรี้ยว ผลปรากฏว่าปาล์มมีการเจริญเติบโตดีและสามารถให้ผลผลิตคุ้มค่าต่อการลงทุนในพื้นที่

3-56-7_016

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
whiteต้นทุนการผลิตต่อพื้นที่ ๑ ไร่ (คำนวณราคาที่ราคาปาล์ม กิโลกรัมละ ๔.๐๐ บาท)

3-56-7_017

๐๔ การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
white
การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเป็นการจัดแบ่งพื้นที่ตามสัดส่วนในรูปแบบแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบกับจัดการการระบายน้ำ การจัดการดิน และการจัดการพืชให้เหมาะสมตามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
whiteเมื่อดำเนินการตามหลักดังกล่าว ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบว่า ในปีแรกจะต้องลงทุนประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท/ไร่ หลังจากปีที่ ๑ ต้นทุนส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนผันแปรและรายได้เริ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และดินที่มีการปรับปรุงด้วยหินปูนบดทำให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช จนกระทั่งหลังจากปีที่ ๖ เกษตรกรจะเริ่มมีกำไรจากการดำเนินงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

3-56-7_019

๐๕ การผลิตอาหารข้นสำหรับไก่
whiteการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริมรายได้จำเป็นต้องมีการปรับปรุงในหลาย ๆ ด้านไปพร้อมกัน โดยเฉพาะเรื่องการให้อาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะการที่ไก่จะเจริญเติบโตจนให้ผลผลิตตอบแทนแก่ผู้เลี้ยงได้นั้น ต้นทุนส่วนใหญ่อยู่ที่อาหาร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาหาร ตลอดจนการผลิตอาหารสัตว์เองก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิต สามารถสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
whiteราคาตลาดของอาหารไก่ ราคา ๑๕ บาท/กิโลกรัม
whiteต้นทุนราคาการผลิตอาหารไก่เอง ราคา ๑๑ บาท/กิโลกรัม
whiteจะทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้ ๔ บาท

3-56-7_020

๐๖ การผลิตอาหารข้นสำหรับแพะ
white
แพะ เป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิม โดยเกษตรกรจะให้แพะหาอาหารกินเองตามธรรมชาติ ส่งผลให้แพะไม่สามารถให้ผลผลิตได้เท่าที่ควร ดังนั้นเกษตรกรจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการจัดการด้านอาหาร ให้อาหารตรงตามความต้องการของแพะ เพื่อให้แพะมีการเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตอย่างเต็มความสามารถ
whiteราคาตลาดของอาหารแพะ ๑๒ บาท/กิโลกรัม
whiteต้นทุนราคาการผลิตอาหารแพะเอง ๑๐.๓๐ บาท/กิโลกรัม
whiteจะทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้ ๑.๗๐ บาท/กิโลกรัม

3-56_3-7-3

๐๗ การเลี้ยงปลาหมอไทยในบ่อดินพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
white
ปลาหมอไทย เป็นปลาน้ำจืดพื้นบ้านของไทย สามารถเพาะเลี้ยงและเจริญเติบโตได้ในอัตราความหนาแน่นสูง ทนทานต่อสภาวะที่คุณสมบัติของดินและน้ำแปรปรวนได้ แต่เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พรุ ค่าความเป็นกรดด่างของน้ำอยู่ในระดับต่ำมาก จำเป็นต้องมีการปรับปรุงบ่อและปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาโดยเฉพาะ

ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงในบ่อดิน ขนาด ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
whiteต้นทุนในการดำเนินการ เฉลี่ย ๔๑.๑๕ บาท/กิโลกรัม
whiteได้กำไร เฉลี่ย ๑๓.๘๕ บาท/กิโลกรัม
whiteคิดได้เป็นรายได้ จำนวน ๒๒๘,๘๐๐ บาท/บ่อ
ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงในบ่อดิน ขนาด ๑,๗๗๐ ตารางเมตร
whiteต้นทุนในการดำเนินการ เฉลี่ย ๔๒.๔๓ บาท/กิโลกรัม
whiteได้กำไร เฉลี่ย ๑๐.๕๗ บาท/กิโลกรัม
whiteคิดได้เป็นรายได้ จำนวน ๒๘๐,๙๐๐ บาท/บ่อ

3-56_3-7-4

๐๘ การเลี้ยงปลานิลในบ่อพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
white
ปลานิลเป็นปลาน้ำจืดที่ต้องการของตลาดเพราะประชาชนนิยมบริโภคสูง แต่เนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พรุมีสภาพค่าความเป็นกรดด่างของน้ำอยู่ในระดับต่ำมาก ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงบ่อและปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลานิล เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตปลานิลได้มากขึ้น

ต้นทุนและผลตอบแทน
whiteต้นทุนเฉลี่ย ราคา ๒๖.๑๑ บาท/กิโลกรัม คิดได้เป็นจำนวน ๒๐,๙๗๕.๖๐ บาท/ไร่
whiteราคาขาย ๓๑.๓๗ บาท/กิโลกรัม คิดได้เป็นจำนวน ๒๕,๒๐๔.๕๔ บาท/ไร่
whiteได้กำไร ๕.๒๖ บาท/กิโลกรัม คิดได้เป็นจำนวน ๔,๒๒๘.๙๔ บาท/ไร่

3-56_3-7-5

๐๙ การปลูกและแปรรูปไม้เสม็ดขาวในพื้นที่พรุ
whiteไม้เสม็ดขาวเป็นไม้ท้องถิ่นที่มักนำมาใช้ในงานก่อสร้างและงานหัตถกรรมไม้ อีกทั้งยังเป็นไม้ที่สามารถขึ้นได้ดีในพื้นที่เสื่อมโทรม ดังนั้นการใช้ไม้เสม็ดขาวให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงควรใช้วิธีแปรรูปไม้ต่าง ๆ และจัดจำหน่าย ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับและจูงใจให้ประชาชนหันมาปลูกไม้เสม็ดขาวเพื่อการค้ามากขึ้น

3-56_3-7-6

๑๐ การปลูกและแปรรูปปาล์มสาคู
white
ปาล์มสาคู เป็นพืชที่สามารถนำส่วนต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การนำใบมาทำจากมุงหลังคา นำน้ำเลี้ยงจากก้านใบมาทำกาว นำยอดอ่อนมาปรุงเป็นอาหาร ใช้เนื้อในของส่วนลำต้นเป็นอาหารสัตว์ รวมทั้งนำมาสกัดเอาแป้งมาใช้ประโยชน์ในการบริโภค นอกจากนี้ยังสามารถนำต้นมาปลูกเพื่อช่วยอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ปลูกเป็นแนวกันลม และปลูกเพื่อป้องกันการกัดเซาะหรือป้องกันการพังทลายของดิน เป็นต้น

3-56_3-7-7

๑๑ แนวทางการฟื้นฟูป่าพรุ
white
ป่าพรุโต๊ะแดง เป็นป่าพรุผืนสุดท้ายของประเทศที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ขณะเดียวกันก็เป็นป่าที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เสื่อมโทรมได้ง่าย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่นั้น เกิดมาจากปัญหาการระบายน้ำออกจากพื้นที่อันมีผลทำให้ชั้นดินอินทรีย์แห้งและเกิดไฟป่าเผาไหม้ทำลาย ทางศูนย์ฯ จึงได้ทำการศึกษาวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพรุแห่งนี้ให้คงอยู่ต่อไปได้

3-56_3-7-8

๑๒ การปลูกสละแซมในสวนยางพารา
white
สละเนินวง เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพร่มเงาในสวนยางพารา นอกจากนี้ยังพบว่าการปลูกสละเนินวงในสวนยางพาราไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพารา อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาด ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรผู้ปลูกยางในการปลูกพืชเสริมรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะราคายางพาราตกต่ำ

whiteอัตราการสร้างผลผลิต
whitewhiteช่วง ๑-๓ ปี             ยังไม่มีผลผลิต
whitewhiteช่วง ๔-๕ ปี            จะสามารถสร้างผลผลิตได้ประมาณ ๙ กิโลกรัม/ต้น/ปี
whitewhiteช่วง ๖-๒๒ ปี          จะสามารถสร้างผลผลิตได้ประมาณ ๒๐ กิโลกรัม/ต้น/ปี

3-56-7_041

๑๓ การเพาะเห็ดฟางด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา
white
ขี้เลื่อยจากไม้ยางพารานั้นเป็นวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำมาทดลองผสมกับเชื้อเห็ดแล้วพบว่าให้ผลผลิตดอกเห็ดสูง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถใช้พื้นที่ระหว่างแถวต้นยางเพาะเห็ดฟางได้ เมื่อวัสดุที่เพาะเห็ดฟางสลายก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักทำให้ต้นยางเจริญเติบโตดีขึ้น เป็นการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี และมีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายดอกเห็ดฟาง

ต้นทุนและผลตอบแทน
whiteค่าต้นทุน ประกอบไปด้วย ค่าเชื้อเห็ดฟาง ขี้เลื่อย ไม้ยางพารา ผักตบชวาสด มูลวัว พลาสติกคลุมกองเห็ดฟางและค่าแรง คิดเป็น ๖๕ บาท/กอง
ราคาตลาด คิดเป็น ๑๒๐ บาท/กอง
white*ซึ่งผลผลิตของเห็ดฟางจะได้เฉลี่ย ๑ กิโลกรัม/กอง
ผลกำไรสุทธิ ๕๕ บาท/กอง

3-56-7_045

๑๔ การเพาะเห็ดสกุลนางรมด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา
whiteการเพาะเห็ดสกุลนางรม เป็นการเพาะเห็ดที่ใช้พื้นที่น้อยและใช้วัตถุดิบในการผลิตจากวัสดุเหลือใช้จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา อีกทั้งวิธีการเพาะทำได้ง่าย เหมาะที่จะให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปสามารถเพิ่มรายได้ และเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน

ค่าลงทุนผันแปรและผลตอบแทน
whiteค่าต้นทุนจะประกอบด้วย ค่าเชื้อเห็ด ขี้เลื่อย รำละเอียด ปูนขาว ดีเกลือ สำลี ถุงพลาสติก จุกประหยัด คอขวด พลาสติกและค่าแรง คิดเป็นราคา ๕.๕๐ บาท/ก้อนเชื้อ/ถุง
whiteซึ่งจะสามารถทำให้เกิดผลผลิตเฉลี่ย ๓๐๐ กรัม/ก้อนเชื้อ ราคาจำหน่ายประมาณ ๖๐ บาท/กิโลกรัม
สร้างรายได้
whiteคิดเป็นราคา ๑๘ บาท/ก้อนเชื้อ/ถุง
ผลกำไรสุทธิ
white๑๒.๕๐ บาท/ก้อนเชื้อ/ถุง

3-56-7_050

๑๕ การทำบัญชีครัวเรือนในพื้นที่ดินเปรี้ยว
white
การดำเนินการโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกร เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกร รวมถึงเยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคคลที่เข้าร่วมโครงการ สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ในระดับหนึ่ง เพราะเกษตรกรไม่ได้มีการวางในการประกอบอาชีพ จึงทำให้ไม่ทราบว่ามีกำไรหรือขาดทุนซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร

3-56-7_054

๑๖ การใช้หญ้าแฝกพันธุ์สงขลา ๓ เพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
white
หญ้าแฝกเป็นพืขที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมีการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกหญ้าแฝกและใช้ใบหญ้าแฝกสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสานเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายเสริมรายได้นอกจากภาคเกษตร ควบคู่กับการปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และยังเป็นส่วนสำคัญในพระราชดำริให้ราษฎรใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

3-56_3-7-9

 

ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ (ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก)

3-56-7_057

๑๗ การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงในพื้นที่พรุ
white
สารในการป้องกันกำจัดแมลงจากพืชสมุนไพร มีฤทธิ์แตกต่างกัน เช่น ไล่แมลง ดึง-ดูดแมลง ฆ่าแมลงตัวแก่ และฆ่าแมลงตัวอ่อน เป็นต้น ซึ่งพืชสมุนไพรที่ใช้ควบคุมแมลงต่าง ๆ ได้แก่ กะเพราแดง ขมิ้นชัน ข่า ไพล ขี้เหล็ก ตะไคร้หอม น้อยหน่า พริกไทย มะกรูด แมงลัก ยาสูบ ยูคาลิปตัส สะระแหน่ หนอนตายอยาก และโหระพา

ต้นทุนและผลตอบแทน
๑) ครีมทากันยุงสูตรภาคใต้
whiteต้นทุนต่อขวด ๑๔ บาท
whiteราคาขายขวดละ ๒๕ บาท
whiteกำไร ๑๑ บาท
๒) ยาหม่องสมุนไพรกันยุง
whiteต้นทุนต่อขวด ๒๓.๑๐ บาท
whiteราคาขายขวดละ ๓๐ บาท
whiteกำไร ๖.๙๐ บาท
๓) สมุนไพรไล่ยุง
whiteต้นทุนต่อห่อ ๑๐ บาท
whiteราคาขายห่อละ ๑๕ บาท
whiteกำไร ๕ บาท
๔) สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงขนาด ๔๗๕ ซีซี
whiteต้นทุนต่อขวด ๓๓.๓๓ บาท
whiteราคาขายขวดละ ๔๐ บาท
whiteกำไร ๖.๖๗ บาท

3-56_3-7-10

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส โทร. ๐๗๓-๖๓๑๐๓๓, ๐๗๓-๖๓๑๐๓๘
โทรสาร ๐๗๓-๖๓๑๐๓๔ http://www.pikunthong.com

Print