เล่าสู่กันฟัง : ไปรษณียบัตร

3-56-8_001

white“กระผมได้มีโอกาสรับชมการถ่ายทอดสดงานของสำนักงาน กปร. ที่ทาง NBT ได้ถ่ายทอดสด โดยร่วมกับกองทัพไทย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผบ.สส. จัดงาน  “๘ ทศวรรษแห่งการพัฒนาเทิดทูลภักดี ภายใต้ร่มพระบริบาล สืบงานพ่อหลวงของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และจัดต่ออีก ๓ วันถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากประชาชนได้หลั่งไหลไปชมงานอย่างล้นหลาม บนเนื้อที่ ๙,๗๐๐ ตารางเมตร ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทอดพระเนตรจาก ๒๘ หน่วยงาน “๔,๓๕๐ การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน” เป็นการแสดงพระราชกรณียกิจตั้งแต่พระราชสมภพ ทรงพระปรีชาชาญเพิ่มพูน ทรงเรียนรู้เพื่อประชาชน ทรงส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนางานทั่วทุกแผ่นดินไทย กษัตริย์ที่ทรงงานหนักเพื่อสร้างรากฐานพัฒนา “คน” ”
white“กระผมได้รับความกรุณาจากสำนักงาน กปร.  อย่างดียิ่งที่อนุเคราะห์หนังสือ ๔,๓๕๐ การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน และวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนังสือมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้สนใจในการศึกษา ค้นคว้า นำมาประยุกต์ใช้และตัดสินใจในการประกอบอาชีพให้ประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว เพื่อความสุขและความยั่งยืนทางอาชีพของวงศ์ตระกูลสืบไป สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก็ได้นำไปศึกษา ค้นคว้า ทำรายงานต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงงานหลายโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน ทำให้ราษฎรได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย”

นายจินดา ศรีภัทรโชติ
จังหวัดเชียงใหม่

 

3-56-8_003 3-56-8_004

whiteหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ มีความน่าสนใจและมีคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน การศึกษาข้อมูลที่เป็นระบบ และเข้าพระราชหฤทัยในกฎของธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ซึ่งประชาชนชาวไทยสามารถศึกษาเรียนรู้และน้อมนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

นายณัฐพล ฉันทอุไร
จังหวัดสงขลา

Print