ประชาหน้าใส : เกษตรทฤษฎีใหม่…ที่เขาวง

2-57-6_001

หาน้ำให้ราษฎร
whiteเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีภาพเหตุการณ์หนึ่งที่ชาวบ้าน ตลอดจนข้าราชการอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่อาจลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งได้บินวนเหนืออำเภอเขาวงเป็นเวลานาน ทำให้ชาวบ้านที่รอรับเสด็จต่างมีความสงสัย ครั้นเมื่อลงจอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ตรงไปที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มารับเสด็จ และมีรับสั่งว่า “…เราพบสถานที่สร้างอ่างเก็บน้ำแล้ว เดี๋ยวเราจะไปดูกัน…” และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปบนถนนดิสโก้
whiteที่เรียกว่า “ถนนดิสโก้” นั้นเพราะเป็นถนนลูกรัง ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ รถแกว่งไปแกว่งมาเหมือนเต้นดิสโก้ก็เลยเรียกว่าถนนดิสโก้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรเห็นข้าวของราษฎรบ้านกุดตอแก่นที่มีรวงข้าวแต่ไม่มีเมล็ด หรือรวงหนึ่งมีสองสามเมล็ด เนื่องจากฝนแล้งทำให้ขาดน้ำ ต้นข้าวที่โตขึ้นได้เพราะอาศัยน้ำค้าง เมื่อพระองค์ทรงเห็นสภาพความยากลำบากของราษฎรและการขาดแคลนน้ำเพราะขาดระบบชลประทาน จึงให้จัดทำโครงการก่อสร้าง “อ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน” ณ บ้านดงหมู ตำบลคุ้มเก่า บ้านนาวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำทฤษฎีใหม่ไปทดลองทำที่บ้านแดนสามัคคี หมู่ ๑๓ ตำบลคุ้มเก่า เป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ทั้งนี้ให้มีหลักการดำเนินงานเหมือนกับพื้นที่ดำเนินการที่วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
whiteต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปทอดพระเนตรโครงการฯ แล้วได้พระราชทานพระราชดำริให้ขยายผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคีอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียง ที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้ชื่อโครงการว่า “โครงการขุดสระเก็บกักน้ำตามทฤษฎีใหม่”

2-57-6_004_2

 

การขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่
whiteจากพระราชดำริดังกล่าว สำนักงาน กปร. ได้ดำเนินการประสานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ โดยมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๘ ไร่ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาให้ทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินจะดำเนินการขุดสระขนาด ๑,๒๕๐ – ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจ่ายเงินสมทบค่าน้ำมัน ๒,๕๐๐ บาท/สระ ตลอดจนเน้นในเรื่องของการให้องค์ความรู้ด้านการเกษตร และการเพิ่มทักษะในการทำการเกษตรให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งขับเคลื่อนให้ราษฎรเกิดการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 ขั้นที่ ๑ การพัฒนาด้านการผลิต ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคนและสังคมโดยจัดเวทีชุมชน/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวความคิดเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานทั้งเรื่องงาน เงิน และคนมีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการผลิตที่ยั่งยืน เช่น

  • ขยายผลโครงการเกษตร ๑ ไร่ ไม่ยากไม่จน ในเครือข่ายฮักแพง-แบ่งปัน อำเภอเขาวง จำนวนสมาชิก ๗๒๐ ราย
  • สร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๖ ตำบล เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้สร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน โดยการปรับเปลี่ยนแนวคิดดำเนินกิจกรรม ๑ ไร่ ไม่ยากไม่จนภายใต้ ๓ ตัวชี้วัด คือ ๑) หลุมพอเพียง ๒) พืชปลอดสารพิษ และ ๓) การทำบัญชีครัวเรือน
  • สร้างเกษตรกรประณีตจาก ๑ ไร่ ไม่ยากไม่จน เป็น ๑ ไร่ ๑ แสน โดยมีวิธีการลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้-สร้างโอกาส (สร้างองค์ความรู้-เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ-ระบบคุณธรรมคู่ปัญญา)
  • สร้างยุวเกษตรกร “เด็กไทยหัวใจเกษตร” ในโครงการ My Little Farm บ้านกุดปลาค้าว โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ขั้นที่ ๒ การรวมกลุ่ม เครือข่ายจากทุกภาคส่วน สร้างแผนการตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยการส่งเสริมสินค้านำมาจำหน่ายที่ร้าน Q-Shop และจัดให้มีตลาดนัดสีเขียวทุกวันศุกร์ และส่งเสริมด้านการตลาดในเรื่องของข้าวเหนียวเขาวงอินทรีย์ ซึ่งเป็นข้าวเหนียวที่ดีที่สุดของอำเภอเขาวงซึ่งปัจจุบันได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือข้าว GI) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลักษณะของการดำเนินงานเป็นแบบเชิง บูรณาการในพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายฮักแพงแบ่งปันอำเภอเขาวง

ขั้นที่ ๓ ร่วมมือกับแหล่งเงินและแหล่งทุน เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษาอบรมด้านสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ ทั้งด้านการจำหน่ายผลิตผล การแปรรูป การทำบัญชีฟาร์ม รวมทั้งการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งและธนาคารเมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์ พัฒนาตลาดอาหารปลอดภัย และมีการปรับปรุงโรงสีข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้มากขึ้น

 

เกษตรกรตัวอย่าง

2-57-6_010
นายวิเศษ คำไชโย
ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

whiteนายวิเศษ คำไชโย อยู่บ้านเลขที่ ๑๙๑ หมู่ ๙ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เดิมเคยเป็นหัวหน้าสายตรวจ รปภ. เจอปัญหาความยุ่งยากของชีวิต จึงกลับคืนสู่ภูมิลำเนา และก่อตั้งวงดนตรีหมอลำเรื่องต่อกลอน คณะซุปเปอร์ดวงวิเศษ มีสมาชิกกว่า ๑๐๐ ชีวิต เคยประกวดชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย แต่ตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปี ที่ใช้ชีวิตในภาคความบันเทิงไม่ได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีแต่ความวุ่นวาย และชีวิตเสี่ยงตายอยู่หลายครั้ง ผลสุดท้ายจึงต้องพักวงหมอลำ และตั้งหน้าตรากตรำหาเงินใช้หนี้

whiteจุดเริ่มต้นของการลงมือทำเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อปี ๒๕๔๙ เกษตรอำเภอเขาวง ได้รับงบประมาณจากโครงการขุดสระน้ำประจำไร่นาตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขนาดความจุ ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ให้กับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และต่อมาในปี ๒๕๕๐ นายวิเศษได้ไปปรึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ประเภทไม้ผล และในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ นายวิเศษ เริ่มหันมาสนใจการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และเริ่มศึกษาหาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ

2-57-6_012_2

 

whiteจนกระทั่งในปี ๒๕๕๒ ได้เดินทางไปอบรมที่ศูนย์ปราชญ์ พ่อคำเดื่อง ภาษี จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ความรู้และเห็นช่องทางในการเดินตามรอยพระเจ้าแผ่นดินจึงเกิดความคิดรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มฮักแพงแบ่งปันอำเภอเขาวงขึ้นโดยมีตนเองเป็นหัวหน้ากลุ่ม ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมในกลุ่มจำนวน ๗๒๐ ราย โดยสมาชิกกลุ่มทุกจะต้องเข้ารับการอบรมที่ศูนย์พัฒนาคุณธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพระมหาสุภาพพุทธวิริโย เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดของเกษตรกร โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ พึ่งตนเอง, พึ่งพากันเอง, สร้างภาคีเครือข่าย, เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

whiteด้วยนายวิเศษ เป็นคนที่ใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา จึงได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งได้รับรางวัลมากมาย เช่น เกียรติบัตรรางวัลเกษตรกรที่มีการเชื่อมโยงผลผลิตสินค้าเกษตรฯ งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๔, การทำงานเชิงบูรณาการระดับดีเยี่ยมแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๔, ผ่านหลักสูตรชาวนาชั้นนำ (SMART FARMER) กรมการข้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อบรมหลักสูตรศูนย์ข้าวชุมชน กรมการข้าว, อบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร, อบรมหลักสูตรครู ก จากศูนย์พัฒนาคุณธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น

2-57-6_015_2

whiteปัจจุบันนายวิเศษเป็นหัวหน้ากลุ่มฮักแพง-แบ่งปัน และได้นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่มฮักแพง-แบ่งปัน ทำให้นายวิเศษมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข โดยปราศจากความวุ่นวาย หรือมีชีวิตที่เสี่ยงตายเหมือนเมื่ออดีตที่ผ่านมา

ตารางต้นทุน รายรับ ของนายวิเศษ คำไชโย
2-57-6_016_2

โดย สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒

Print

ต้นแบบเกษตรผสมผสาน ณ ปลวกแดง
whiteปัจจุบัน นายวินัย สวัสดิ์วิเชียร เกษตรกรตำบลแม่นํ้าคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีอายุ ๕๗ ปีสมรสและมีบุตร ๑ คน จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

2-57-6_017

คุณวินัยเริ่มทำการเกษตรมาตั้งแต่เมื่อไร
whiteเดิมผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไป จนเมื่อประมาณปี ๒๕๒๔ ผมได้ตัดสินใจนำเงินเก็บจำนวนหนึ่ง มาซื้อที่ดินจำนวน ๕ ไร่ เพื่อปลูกยางพารา ซึ่งทำให้ผมมีรายได้จากการกรีดยางและรับจ้างทั่วไปประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี ต่อมาเมื่อลูกโตและเข้าโรงเรียน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็เพิ่มขึ้นตามมา รวมทั้งผมยังเป็นลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านรวม ๒๐,๐๐๐ บาท ด้วย จึงมีความคิดว่า จะต้องหารายได้เพิ่มขึ้น และเมื่อทราบว่า ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริมีการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป จึงได้ตัดสินใจเข้ามาหาความรู้ ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้หลักการสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นได้นำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติ เช่น การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยนํ้าชีวภาพ นํ้าส้มควันไม้ เพื่อใช้แทนปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง รวมทั้งได้เลี้ยงกบ เป็ด ไก่ เป็นอาหาร และปลูกไม้ผลหลายชนิดเพื่อเป็นรายได้หลักของครอบครัว

ช่วยเล่าถึงที่มาที่ทำให้คุณวินัยตัดสินใจมาเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง
whiteช่วงแรก ๆ ที่ผมได้เริ่มทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีความรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ จึงได้กลับไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ อีก มีเจ้าหน้าที่มาดูว่าผมมีวิธีการทำการเกษตรอย่างไร และได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม จนกระทั่งผมสามารถทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นผลสำเร็จ โดยผมสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของครอบครัวจากการนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคภายในครัวเรือนไปจำหน่ายมีรายได้เกือบทุกวัน จึงทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่สุขสบายขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก

กิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานของคุณวินัยมีอะไรบ้าง
whiteทุกเช้าผมจะตื่นเวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. หลังจากปฏิบัติภารกิจส่วนตัวแล้วก็จะออกไปกรีดยางในพื้นที่ ๕ ไร่ และนำนํ้ายางไปขายให้กับพ่อค้า กลับถึงบ้านในเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ผมก็จะเริ่มรดนํ้าไม้ผลที่ปลูกอยู่หลายชนิดมีขนุน ละมุด สละ ลองกอง และชมพู่ พื้นที่ว่างระหว่างแถวไม้ผล ผมได้นำพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพรที่รับประทานได้มาปลูกแซมด้วย เช่น เร่ว ว่านม่วง กระวาน กานพลู พริกไทย อบเชย โป้ยกั๊ก การบูร ใบเตย ขลู่ และหัวกระทือ ในช่วงเช้าภรรยาผมจะช่วยดูแลแปลงพืชผักสวนครัวที่เราปลูกเพื่อใช้ประกอบอาหารและลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว มีพริก มะเขือ มะกรูด ขิง ข่า ตะไคร้ กะเพรา โหระพา ขมิ้น หน่อไม้ และพืชผักกินใบกินยอดต่าง ๆ โดยในบางครั้งจะมีเพื่อนบ้านแวะเวียนมาเก็บพืชผักสวนครัวเหล่านี้ไปปรุงอาหาร หรือนำไปขยายพันธุ์ต่อบ้าง ซึ่งได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน

whiteในช่วงสายหรือช่วงบ่ายหากพอมีเวลาผมก็จะขยายพันธุ์ไม้ผลต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายเป็นต้นพันธุ์ โดยวิธีการตอนกิ่ง เสียบยอด ปักชำ และเพาะเมล็ดตามที่ได้เรียนรู้จากศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

2-57-6_019_2

whiteนอกจากนี้ ปลาและกบที่ผมเลี้ยงในบ่อดินก็ให้ผลตอบแทนที่ดีคือ โตเร็วและให้เนื้อที่มีคุณภาพ พ่อค้าจึงสนใจมารับซื้อถึงบ้าน ทำให้ผมประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง
2-57-6_023_2
whiteไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง และเป็ด จะเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในคอกที่มีพื้นที่ในการหาอาหารกินเอง โดยอาหารที่เราใช้เลี้ยงไก่และเป็ดเหล่านี้เป็นพืชผักต่าง ๆ ที่เราปลูกเอง ช่วยให้สามารถลดค่าอาหารสำเร็จรูปลงได้ ทั้งนี้ ผมให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความสะอาดคอกไก่ เพื่อลดเชื้อโรค ไก่จึงแข็งแรง มีสุขภาพดี ทุกวันนี้ครอบครัวผมไม่ต้องซื้อไข่ไก่มารับประทานแล้ว ช่วงไหนไก่ออกไข่มากยังสามารถแจกจ่ายหรือจำหน่ายให้กับเพื่อนบ้านในราคาที่ย่อมเยา รวมทั้งนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือทำบุญกับวัดใกล้บ้านได้ด้วย

2-57-6_024_2

whiteเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภครวมถึงผมและครอบครัวมีสุขภาพที่ดี ผมจึงเลือกที่จะทำเกษตรแบบผสมผสานที่ไม่พึ่งพายาฆ่าแมลงหรือสารเคมีในปริมาณมาก ๆ ผมจึงได้ขอเข้าไปเรียนรู้วิธีการผลิตนํ้าส้มควันไม้จากศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ด้วย โดยจะนำเศษไม้ที่ตัดแต่งต้นไม้ผล และสวนยางพารามาเผา ซึ่งนอกจากจะได้นํ้าส้มควันไม้มาใช้ฉีดพ่นพืชผักหรือไม้ผล เพื่อป้องกันโรคและแมลง ยังได้ถ่านไม้ซึ่งสามารถขายหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน

whiteนอกจากนี้ ผมยังได้ทำปุ๋ยหมักแห้งและปุ๋ยนํ้าชีวภาพจากวัตถุดิบต่าง ๆ เช่น เศษใบไม้ หญ้า ผลไม้ที่ร่วงหล่นจากต้น หรือเศษอาหาร ซึ่งช่วยผมได้มากในการลดค่าใช้จ่ายเป็นค่าปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงลงได้และพืชผลที่ปลูกก็มีการเจริญเติบโตงอกงามและให้ผลผลิตดี

2-57-6_027_2

whiteการเข้าร่วมกลุ่ม อย่างไรก็ตามผมมิได้ทำการเกษตรโดยลำพังเพียงครอบครัวเดียว ยังมีการรวมกลุ่มกันระหว่างสมาชิก เพื่อนบ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันอย่างต่อเนื่อง มีการร่วมกันในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตที่ตนเองไม่สามารถผลิตได้ การรวบรวมผลผลิตส่งขายหรือให้พ่อค้ามารับซื้อ เช่น ยางพารา ผลไม้ นํ้าผึ้งจากการเลี้ยงชันโรง พืชผัก เป็นต้น ทำให้ต้นทุนการขนส่งผลผลิตลดลงไปจากเดิม ที่มีความจำเป็นต้องมีการเดินทางไปซื้อเองขายเอง ในบางช่วงเวลาที่ปริมาณผลผลิตที่จะซื้อ/ขายมีน้อยบางครั้งไม่ได้นำออกไปขายก็จะต้องปล่อยให้เน่าเสียไป

whiteหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ผมได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ หลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองมะปริง มีสมาชิก ๓๐ ครัวเรือน กลุ่มจักสานบ้านหนองมะปริง มีสมาชิก ๑๐ ครัวเรือน กลุ่มเครือข่ายชุมชนพอเพียงด้านการเลี้ยงไก่พื้นเมือง มีสมาชิก ๓๐ ครัวเรือน และกลุ่มเลี้ยงชันโรงมีสมาชิกรวม ๑๐ ครัวเรือน

whiteจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทำให้ผมและเพื่อนสมาชิกได้รับการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตเบื้องต้นจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น ได้รับพันธุ์ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พันธุ์ผัก สมุนไพร ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก พันธุ์ไก่ พันธุ์ปลา พันธุ์กบ กล่องเลี้ยงชันโรง และวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำเกษตร และที่สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งคือการที่มีศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ มาเป็นพี่เลี้ยงที่คอยให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในเรื่องความรู้เกี่ยวกับเกษตรก้าวหน้าช่วยให้กิจกรรมต่าง ๆ ของเกษตรกรเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

เหตุผลที่ให้ความสำคัญกับการทำบัญชีครัวเรือน และเริ่มทำบัญชีครัวเรือนได้อย่างไร
whiteเมื่อก่อนผมคิดว่าการทำบัญชีมันยุ่งยาก ไม่อยากเขียนไม่อยากจด ทั้ง ๆ ที่ได้รับการอบรมมาแล้ว แล้วก็กลับมามองตัวเองว่า ที่ผ่านมาเราทำอะไร ๆ ก็แล้วแต่ คิดว่าตัวเองขาดทุนตลอด แต่กลับไม่รู้ว่าเราจ่ายอะไรไปบ้าง มีรายได้อะไรบ้าง จึงลองหยิบสมุดบัญชีที่ไปอบรมมาลองเริ่มจดดู แล้วก็ทำให้ผมทราบว่า เรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง มีรายได้มาจากไหนบ้าง แล้วมองต่อไปว่าอันไหนที่เราพอลดได้บ้าง เมื่อนำมารวมกันเป็นปี ๆ ก็เห็นว่าเราไม่ได้ขาดทุนนะ ผมทำบัญชีครัวเรือนที่บอกให้ทราบว่า ผมมีรายได้ประมาณ ๓๑๑,๐๐๐ บาทต่อปี และรายจ่ายรวม ๑๙๑,๙๐๐ บาท และมีเงินออมราว ๑๑๙,๑๐๐ บาทต่อปี

2-57-6_031

 เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
white
ทุกวันนี้ชีวิตครอบครัวผมมีความสุข เมื่อได้ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้จ่ายของครอบครัวเป็นไปตามหลักเหตุผลแตกต่างจากในอดีต ทำให้สามารถเก็บออมได้ และไม่มีภาระหนี้สิน ผมทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยปลูกพืชหลากหลายชนิดซึ่งช่วยลดความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ผลผลิตจะมีราคาตกต่ำ อีกทั้งผมและครอบครัวเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะมีส่วนร่วมเสริมสร้างความผูกพันขึ้นในชุมชนของเราด้วย

สิ่งที่จะบอกเล่าแก่เกษตรกรรุ่นใหม่นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
white
การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางที่เกษตรกรไทยควรนำไปปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ผมปฏิบัติได้ในระดับหนึ่งแล้ว จึงอยากฝากบอกเกษตรกรและคนรุ่นหลังว่า การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไม่ยากอย่างที่คิด ต้องค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำ อย่างมีเหตุมีผล ไม่โลภ ไม่หลง เมื่อพร้อมระดับหนื่งแล้วก็ค่อย ๆ ทำเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของตนเอง จำไว้อย่างเดียวว่า “ทำอะไรที่เหมาะสมกับฐานะตนเอง” ชีวิตก็จะประสบกับความสุข ความยั่งยืนได้

โดย สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ ๑

Print