บรรณาธิการ

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๕๖

 

3-56-1_001สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
เพื่อเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า

“คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่                             คือคำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น
จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์                                        เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี”

 

บทบรรณาธิการ
whiteเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๒๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำ ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ฯ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. และนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. เฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
whiteสาระสำคัญของรายงาน ประกอบด้วยสถานะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปัจจุบันที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทุกภูมิภาคจำนวน ๔,๓๕๐ โครงการ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ การขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก การขยายผลศูนย์ศึกษาฯ และโครงการใน สปป. ลาว และในการนี้ได้ขอพระราชทานจัดตั้งศูนย์ศึกษาฯ เพิ่มเติมอีก ๓ แห่ง คือ ที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้สามารถนำผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาฯ ไปให้บริการในพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
whiteนายวุฒิ สุมิตร รองราชเลขาธิการ ซึ่งเฝ้าฯ ถวายงานใกล้ชิดมานับสิบปี เล่าว่าทรงพระเกษมสำราญทุกครั้งเมื่อได้ทรงทราบถึงผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไม่ว่าจะเป็นการได้ทอดพระเนตรเอกสารรายงานที่ทูลเกล้าฯ ถวายไป หรือผู้มาเฝ้าฯ กราบบังคมทูลให้ทรงทราบ ในครั้งนี้ แม้ว่าเมื่อตื่นพระบรรทมจะมีพระอาการทรงปวดหลังอยู่บ้าง แต่มีพระราชดำรัสว่า “นาน ๆ ที กปร. จะมาเฝ้าฯ อย่างไรก็ต้องเสด็จฯ ลงให้ได้”
whiteในครั้งนี้เป็นการเสด็จฯ ออกให้เฝ้าฯ อย่างเป็นพิธีการเป็นครั้งแรกของการเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ วังไกลกังวล จึงนับเป็นวาระโอกาสที่เป็นประวัติศาสตร์สำคัญอีกครั้งหนึ่งของสำนักงาน กปร. ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเดือนแห่งการสถาปนาสำนักงาน กปร. ครบรอบ ๓๒ ปี
whiteสำหรับภาพปกฉบับนี้ คุณหญิงสร้อยระย้า เรืองวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญกองศิลปาชีพ ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ให้เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงาน กปร. ได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์นี้มอบให้วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประดิษฐานเป็นปกวารสารฯ ฉบับเฉลิมพระเกียรติในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ นับเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
whiteการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับกองทัพไทย ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เดิมกำหนดไว้วันที่ ๑๓ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีผู้สนใจเข้าชมงานจำนวนมากจนต้องขยายระยะเวลาออกไปถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยเฉพาะการฝึกอบรมอาชีพที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งผู้ที่มาสมัครไม่ทันก็ติดตามไปสมัครในงานเฉลิมพระเกียรติฯ ที่สำนักงาน กปร. ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดขึ้น ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง ในช่วงวันที่ ๘ สิงหาคม – ๘ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการชุด “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล” อีกด้วย
whiteผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาฯ ต่าง ๆ อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์แยกเป็นศูนย์ฯ แต่ละเล่ม รวมทั้งศูนย์ฯ ภูสิงห์ และศูนย์ฯ ปากพนังฯ ด้วย จะเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนรู้และเป็นคู่มือฝึกอบรมขยายผลการพัฒนาต่อไป…

กองบรรณาธิการ

 

3-56-1_002

องคมนตรีนำเลขาธิการ กปร. เฝ้าฯ ถวายรายงาน
ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖

Print