บรรณาธิการ

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๗

2-57-1_002_2
“ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด
ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืดและกว้าง
มีต้นไม้ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง
พ่อจ๋า… ลูกหิวจะตายและเหนื่อยด้วย
ดูซิจ๊ะ… เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก
ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า
พ่อจ๋า… เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม..?
ลูกเอ๋ย… ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมย์ และความสบายสำหรับเจ้า
ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวย ๆ
จงไปเถิด แม้มันจะเป็นสิ่งบีบคั้นหัวใจเจ้า
พ่อเห็นแล้วว่า หนามตำเนื้ออ่อน ๆ ของเจ้า
เลือดของเจ้า เปรียบดั่งทับทิมบนใบหญ้าใกล้น้ำ
น้ำตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว
เปรียบดังเพชรบนมรกตที่แสดงความงดงามเต็มที่
เพื่อมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า
เมื่อเผชิญกับความทุกข์ ให้อดทนและสุขุม
และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า
ไปเถิด… ถ้าเจ้าต้องการ… เดินตามรอยเท้าพ่อ”

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 “…เพื่อมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า เมื่อเผชิญกับความทุกข์ ให้อดทนและสุขุมและจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า ไปเถิด… ถ้าเจ้าต้องการ… เดินตามรอยเท้าพ่อ…”

whiteข้อความตอนหนึ่งจาก พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งวันนี้ได้ประจักษ์แล้วถึงสิ่งซึ่งทรงตามรอย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จย่า จากการทรงงานที่เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะถิ่นทุรกันดาร ผู้ลำบากยากไร้ ให้พออยู่พอกินโดยทั่วหน้ากัน
whiteวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับนี้ จึงขอประมวลพระราชกรณียกิจส่วนหนึ่งที่ทรงสืบสานทรงงานแทนพระองค์ และที่มีพระราชดำริทรงริเริ่มโครงการ ทรงติดตามความก้าวหน้าสม่ำเสมอ และพระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติม ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันกับยุคโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนวัตกรรมต่าง ๆ แต่แนวพระราชดำริยังทรงเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนเสมอ อาทิ
whiteทฤษฎีใหม่…ที่เขาวง คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เรียกว่า ถนนดิสโก้ และเป็นที่มาของการหาน้ำให้ราษฎร จนเกิดทฤษฎีใหม่เต็มขั้น ที่มีตัวอย่างความสำเร็จให้เห็นจริง ตัวอย่างในต่างแดนยังมี “สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) สปป.ลาว” ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ ๒๐ ดำเนินงานมาจนมีผลสำเร็จเกิดขึ้นแล้ว ก่อเกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของบ้านพี่เมืองน้อง
whiteตามรอย…สมเด็จย่า ใน “วิถีครู วิถีผู้สร้าง” ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ครู ตชด. สู่รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พบกับ “ครูไสว” ผู้รับรางวัลอันทรงเกียรติ และโครงการที่บูรณาการจากหลากหลายหน่วยงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ ที่เน้นการน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่กลุ่มเด็กนักเรียน และเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงและขยายผลถึงครอบครัว จนเกิด“โครงการพัฒนาและผลิตอาหารในโรงเรียน ตชด.”
whiteย้อนรอยความทรงจำของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เล่าเรื่องราวแสดงความเป็นปึกแผ่นของสยามประเทศในอดีต และให้ข้อคิดลึกซึ้งกินใจว่าวันนี้ …ความจงรักภักดี แท้จริงนี้เอง คือความรักชาติ แล้วจะทราบว่า ชีวิตมีความสุขอย่างยั่งยืนคืออะไร หาคำตอบได้ใน ความรู้ต้นแบบของเกษตรผสมผสาน ณ ปลวกแดง จังหวัดระยอง ขอแนะนำโครงการใหม่ ที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายขยายกลุ่มทำนา โรงสีข้าวชุมชนบ้านอ่าวเคียน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงสีด้วยพระองค์เอง…
whiteเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอถวายพระพรชัยมงคล “ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”

กองบรรณาธิการ

Print