ข่าวพระราชกรณียกิจ ประจำฉบับที่ ๔/๒๕๕๕ เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ๒๕๕๕

whiteสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่

whiteวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ รับเสด็จ ทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนเผ่ามละบรี ศูนย์เรียนรู้ชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” มละบรี ภูฟ้า พระราชทานสิ่งของแก่ครูนิเทศ และทอดพระเนตรแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แปลงเกษตรเพื่อผลิตอาหารบริโภคในชุมชน และห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับชุมชน จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องนิทรรศการภายในอาคารสำนักงานศูนย์ภูฟ้า ทรงรับฟังผลการดำเนินงานด้านการเกษตรและงานพัฒนาด้านป่าไม้ ทอดพระเนตรแปลงชาอู่หลง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกราบบังคมทูลรายงานผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาอินทรีย์

01

4-55-2_003

whiteวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น หมู่ที่ ๑ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยเลา ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. แม่ทัพภาคที่ ๓ และข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

whiteจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจโรงเรียนสัมฤทธิ์บุญวิทยาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดบุญฤทธิบุญ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Print

     

whiteสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานสวรรค์ ๑๑๕ ปี อ่างทองหนองเจ็ดเส้นเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จังหวัดอ่างทอง

whiteวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานสวรรค์ ๑๑๕ ปี อ่างทองหนองเจ็ดเส้นเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ

whiteผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการฯ และเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานอุทยานสวรรค์ ๑๑๕ ปี เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน ๖๑ ราย จากนั้น เสด็จฯ ไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อุทยานสวรรค์ ๑๑๕ ปี อ่างทองหนองเจ็ดเส้นเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ” และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการจัดแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนและอุโมงค์พืชผัก

02

whiteในการนี้ พระราชทานพระราชดำริแก่เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการ กปร. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า

white๑. เรื่องพันธุ์ข้าวปทุมธานี ที่มีอยู่ควรรีบดำเนินการแจกจ่ายให้ราษฎรก่อนที่เมล็ดพันธุ์ข้าวจะหมดอายุการงอก

white๒. พื้นที่โครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้นฯ บริเวณดังกล่าว มีลมพัดแรงควรปลูกต้นยางนาเป็นแนวกำบังลมเพื่อให้สามารถปลูกพืชได้ และต้นยางนามีน้ำมัน มีประโยชน์ในการใช้ทาเพื่อรักษาเนื้อไม้ ใช้ทาไม้ เครื่องจักสานต่าง ๆ หรือใช้ผสมกับชันใช้ยาเรือ

white๓. ปัจจุบันมีน้ำจากโครงการแก้มลิงฯ แล้ว จึงควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานแก่ราษฎร

Print

whiteสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงนาสาธิตในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

whiteวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทรงติดตามและทอดพระเนตรผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงนาสาธิตในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการทำนาในรูปแบบที่ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี

03whiteในการนี้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมกันนี้ได้ทรงเกี่ยวข้าวพันธุ์ดีในแปลงนาพระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกร ๑๐ ราย

4-55-2_011

4-55-2_013

whiteจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา และทอดพระเนตรการดำเนินงานพัฒนาพลังงานทดแทนจากข้าว ตลอดจนการดำเนินงานของโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา และทรงเยี่ยมราษฎร

Print

whiteสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

whiteวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมี พลโท พอพล มณีรินทร์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นายสุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักเรียนนายร้อยและเกษตรกร ในจังหวัดนครนายก เฝ้าฯ รับเสด็จ

4-55-2_015

whiteทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานแปลงสาธิตการเกษตร โดยมี นายพรชัย วนิชนพรัตน์ เกษตรจังหวัดนครนายก ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการกระจายพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ข้าว กข ๓๑ (ปทุมธานี ๘๐) สรุปว่า ตามที่ได้รับพันธุ์ข้าวจำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น สำนักงานเกษตรจังหวัดได้มอบให้เกษตรกรสมาชิก ศูนย์ข้าวบ้านหนองตะลุมพุก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน ๑๐ ราย ซึ่งเริ่มเพาะปลูกเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ และเก็บเกี่ยวเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้ผลผลิตรวม ๗๕,๐๐๐ กิโลกรัม

04

whiteจากนั้นจะกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ ๑) ให้แก่เกษตรกร ๑๕ ราย ในหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านพริก รวมจำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อเพาะปลูกในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ จะเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (คาดว่าจะมีผลผลิต ๑๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม) และจะกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ ๒) ให้แก่เกษตรกร ๒๐ ราย ในหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านพริก รวมจำนวน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อเพาะปลูกในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ จากนั้นจะกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ครั้งที่ ๓) ให้แก่เกษตรกร ๓๐ ราย ในหมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านพริก จำนวน ๖,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อเพาะปลูกในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖

Print