ความเคลื่อนไหว : เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๕๘

บทสัมภาษณ์นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4-58-12_001

วันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
whiteกระผมและคณะ มีโอกาสดีที่ได้มาเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานลงมา คือ โครงการแก้มลิงแห่งนี้ ตามที่ชาวบ้านได้ทำหนังสือ ขอพระราชทานความช่วยเหลือไป เราก็โชคดีที่ได้พระราชทานลงมา ผมและคณะก็จะตระเวนไปทั่วทุกภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคกลาง ไปเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง หรือเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ไปเยี่ยมเพื่อที่จะสอบถามว่า โครงการเหล่านี้ มีประโยชน์อะไรกับชาวบ้าน มีสิ่งที่ต้องแก้ไข ปรับปรุงอะไรบ้าง เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในสมัยที่เสด็จพระราชดำเนินออกเยี่ยมเยียนราษฎรตลอด ๖๐ ปีที่ผ่านมา ในช่วงที่พระวรกายยังแข็งแรงอยู่นั้นก็ทรงเยี่ยมเยียนประชาชนทุกแห่งทุกหน แล้วผู้ที่ได้ติดตามเสด็จใกล้ชิด ก็จะได้ยินพระสุรเสียง ทรงสอนไป ทรงทำงานไปสอนผู้ติดตามใกล้ชิดไป

สอง-สามประการ ที่อยากจะอัญเชิญมาเล่าสู่กันฟัง ในฐานะที่พวกเราก็เป็นเกษตรกรของพระองค์ ประการที่ ๑. เมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปที่ไหน ตามที่ราษฎรทุกข์ หรือบอกกล่าวมายังสำนักพระราชวัง สำนักราชเลขาธิการ พระองค์ได้เสด็จฯ ไปดูตรงนั้นตรงนี้ เนื่องจากแห้งแล้ง เนื่องจากดินเปรี้ยว ดินเค็ม หรือทำการเพาะปลูกไม่ได้ เราก็จะเห็นตามภาพข่าวโทรทัศน์ ข่าวพระราชสำนักก็จะเสด็จฯ ออกไปพื้นที่ในชนบท ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรของประชาชนเป็นส่วนมาก ในภาคเหนือก็จะเสด็จขึ้นไปบนเทือกเขาบนยอดดอยทรงสอนว่าเราต้องสอบถาม พี่น้องชาวบ้านให้แน่ว่าความเดือดร้อนองชาวบ้านนั้นคืออะไร ต้องกระจายการค้นหาข้อมูลจากทุกฝ่าย ทุกกลุ่ม หรือผู้แทน ที่เป็นผู้แทนผู้นำของพี่น้องก็คือ กำนัน ในสมัยนั้น อบต.ก็ยังไม่มี ท่านผู้ใหญ่บ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ พระสงฆ์ ถ้าเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓ จังหวัด ก็ท่านอิหม่าม โต๊ะครู หรือว่าผู้ที่เป็นคนเก่าคนแก่ที่รู้พื้นที่ว่าปู่ย่าตายายอยู่กันมาอย่างไร นํ้าสายนี้ไหลมาจากไหน หน้าฝนนํ้าเป็นอย่างไร หน้าแล้งนํ้าเป็นอย่างไร คือสอบถามให้ชัดเจนว่า ข้อมูลความเดือดร้อนของพี่น้องอยู่ที่ไหน

จากนั้น ก็ต้องร่วมประชุม ปรึกษากับชาวบ้าน แล้วชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาของเขาเอง เขาคิดว่าจะแก้อย่างไร เขาอยากให้พระองค์ช่วยอย่างไร จากนั้นก็เอาความรู้ของชาวบ้าน มาผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ กับเทคโนโลยีบ้าง หรือปรึกษานักวิชาการที่เกี่ยวข้องบ้าง เช่น ถ้าการพัฒนาแหล่งนํ้า ก็จะทรงปรึกษากับนายช่างชลประทาน เพื่อการเกษตรกรรมก็มี นักวิชาการทางการเกษตร เรื่องป่าไม้ เรื่องการประมง เรื่องการปศุสัตว์ ก็จะทรงปรึกษานักวิชาการเหล่านี้ โดยเอาความเห็นของชาวบ้านเป็นหลักว่าเราจะช่วยเขาแก้ไขปัญหาอย่างไร จะปรับปรุงอย่างไร ข้อที่ ๑. ก็คือต้องฟังความเห็นของชาวบ้าน ข้อที่ ๒. นอกจากฟังเสียงชาวบ้านแล้วเราอย่าเอาความคิดตามกระทรวง ทบวง กรม นักวิชาการบางคนอาจจะไม่เคยเดินอยู่ในแปลงเพาะปลูกเลย บางคนไม่เคยดำนา บางคนไม่เคยเกี่ยวข้าว บางคนไม่เคยปลูกต้นไม้สักต้นเดียว ท่านบอกว่าอย่าเอาตัวเราไปใส่ อย่าเอาความรู้ไปยัดเยียดให้ชาวบ้านเป็นอันขาดต้องเอาความรู้ไปผสมกับความรู้ดั้งเดิม ที่ปู่ย่าตายายสั่งสอนมา ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมที่ไม่เหมือนกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในสภาพแต่ละอำเภอ ท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกัน สภาพดิน น้ำก็ไม่เหมือนกัน บางอำเภอปลูกเงาะดี บางอำเภอปลูกทุเรียนดี บางอำเภอ ก็ปลูกดีได้หลาย ๆ อย่าง แต่ทรงสอนตรงนี้ว่า อย่าเอาความรู้ตรงนี้ คนที่รํ่าเรียนมาเป็นดอกเตอร์มายัดเยียดให้ชาวบ้านเป็นอันขาด

ประการสำคัญอีกประการหนึ่ง ทรงสั่งสอนก็คือว่า บางครั้งเราทำโครงการอะไรไปแล้วด้วยความหวังดี ด้วยความตั้งใจ ด้วยความมุ่งมั่น แต่อาจจะมีข้อมูลบางตัวที่มันเปลี่ยนไป อาจจะทำให้โครงการไม่ประสบผลสำเร็จ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ก็อย่าไปท้อถอยการที่ไม่สำเร็จสมบูรณ์เรียบร้อย ก็ค่อย ๆ แก้ไข ติดตามดู ปีแรกมีอุปสรรคปัญหาก็แก้ไปเรื่อย ๆ ฉันใดก็ฉันนั้น ผมว่าแก้มลิงแห่งนี้มีประโยชน์มาก ทุกคนก็พึงพอใจ ส่วนรวมได้ประโยชน์ แต่หากว่าขยายผลให้ดีขึ้น ปรับปรุงกันไปเรื่อย ๆ อย่าหยุดนิ่ง ฉะนั้น ก็ขอให้ช่วยกันดูแลรักษา และก็ขยายผล อย่างที่ท่านทำกันอย่างวันนี้

และก็ขอชื่นชมว่าใช้แหล่งนํ้าเพื่อการเพิ่มผลผลิต บางทีเราอาจจะคิดว่าผลิตแล้วเอาไปขายที่ไหน แต่ผมเชื่อว่า หากพวกเราช่วยกันคิด ปรึกษากัน อะไร ๆ ที่มันดูยาก มันอาจจะง่ายขึ้น ความจริงหลายสิ่งหลายอย่างไม่ใช่เราต้องการแต่เงินสดอย่างเดียวผลผลิตบางตัวเราสามารถที่จะแบ่งปันกัน แลกเปลี่ยนกัน ถ้ามีเงินสดได้ก็ดี เพราะชีวิตในบางวันก็ต้องมีเงินสดใช้ เมื่อมีเงินสดแล้ว เราก็ต้องรู้จักใช้เงินให้เป็น ให้พอเพียง ก็ต้องมีการควบคุม ด้วยการลงสมุดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เชิญชวน เร่งเร้า กระตุ้น ให้เราทำกัน เราจะได้รู้ว่าเงินทองที่เราหามาได้ด้วยความยากลำบาก ว่าเราใช้ทำอะไรบ้าง อันนี้เราต้องลงไว้ให้รู้ ถ้าเราลงไว้นาน ๆ เราก็จะรู้ว่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เรื่องอย่างนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสอนด้วยว่าต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน

ประการสุดท้ายที่ทรงสอนพวกเราอยู่เสมอก็คือ ทุกงานทุกโครงการที่พัฒนาขึ้นมานั้น มีทั้งคนที่ได้ประโยชน์ และคนที่เดือดร้อน สมมุติว่าเราเห็นว่าตรงนี้น่าจะเป็นอ่างเก็บนํ้า ทางกรมชลประทานก็มาออกแบบ สำรวจ เห็นว่าเหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศ สายนํ้าต้นทุนก็เหมาะที่จะทำเป็นที่กักเก็บนํ้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง อาจจะช่วยในฤดูนํ้าหลากเพื่อไม่ให้เกิดนํ้าท่วม ไม่ให้เกิดความเสียหายได้ในพื้นที่ตอนล่าง แต่ทุกโครงการเมื่อเกิดขึ้นแล้ว มีทั้งคนที่ได้ประโยชน์และคนที่เดือดร้อน ก็ทรงสอนว่าคนที่ได้ประโยชน์ก็ต้องคิดถึงคนที่เดือดร้อน ว่าเดือดร้อนจากไหน ก็คือว่า อ่างเก็บนํ้าท่วมพื้นที่ทำกินของพี่น้อง ญาติมิตรในหมู่บ้าน ก็ต้องอพยพโยกย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่จัดสรรให้ใหม่ จะต้องห่างญาติมิตร ซึ่งทรงสอนว่าจะต้องช่วยดูแลผู้ที่เสียสละเหล่านี้ด้วย และผู้ที่ได้ประโยชน์นั้นจะต้องใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ให้ดีที่สุด อย่าใช้โดยสิ้นเปลือง เพราะประเทศเราดูว่านํ้าจะเยอะจริง ถึงหน้านํ้า นํ้าก็ท่วม แต่ถึงเวลาแล้งก็แล้ง พวกเราที่อยู่ภาคใต้อาจจะไม่ลำบากเรื่องนํ้า ไม่เหมือนภาคเหนือกับภาคอีสาน และก็สรุปว่าสิ่งต่าง ๆ ที่พระราชทานคำสอนมานี้ พวกเราก็พยายามพูดกันต่อไป เพื่อให้เราได้เห็นมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพียงแต่ว่าเราใช้การจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ต้องช่วยกัน และก็ต้องเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ผมมาทุกภูมิภาคก็จะเล่าสู่กันฟัง และก็ทุกเรื่องราวก็จะมีเจ้าหน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานเพื่อถวายให้ทอดพระเนตร และได้ทรงรับทราบว่าโครงการที่ได้พระราชทานมานี้ พี่น้องเห็นเป็นอย่างไร ได้ใช้ประโยชน์บ้างไหม มีอะไรที่ต้องปรับปรุงขยายผลบ้าง บางเรื่องเราที่เป็นเรื่องทางเทคนิคก็จะขอพระราชทานความเห็นของพระองค์ท่าน คือขอพระราชทานความเห็น ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งภาษาชาวบ้านก็คือคำแนะนำ ก็จะพระราชทานลงมา ให้หน่วยงานได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนได้ ในสมัยนี้ก็ต้องช่วยกันหลายฝ่าย ตั้งแต่งบประมาณ รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม งบประมาณจากจังหวัด ก็ต้องช่วยกัน เพราะเป็นบ้านของเรา

Print

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เปิดงาน “พิกุลทองเทิดไท้ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักพัฒนา”
4-58-12_002

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
white
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส จัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการ ภายใต้ชื่องาน “พิกุลทองเทิดไท้ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้านักพัฒนา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเผยแพร่ผลสำเร็จ

จากการดำเนินงานของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ มากว่า ๓๐ ปี โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ศิลปิน และประชาชนทั่วไป

Print

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
4-58-12_003

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘
white
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายพระนาย สุวรรณรัฐ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตามการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการเกษตรและชนบท ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงาน กปร. เป็นแกนกลางในการรวบรวมข้อมูลและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกต้นแบบเกษตรกรและประชาชนที่น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนบังเกิดผลต่อตนเอง ชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อที่จะนำเป็นตัวอย่างในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในลักษณะสูตรสำเร็จในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปต่อไป
4-58-12_004
โอกาสนี้ ได้เดินทางไปยังพื้นที่พัฒนาแหล่งนํ้าจำนวน ๓ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยตาดข่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฝายกั้นนํ้าห้วยหินอ้ม

ในการนี้ องคมนตรีและคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าชุมชนตามแนวพระราชดำริ

 

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
white
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายพระนาย สุวรรณรัฐ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ และนายกิจจา ผลภาษี ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมผลการดำเนินงานการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการเกษตรและชนบท ตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

4-58-12_005

โอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะเดินทางไปโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยอีจ้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฝายหนองเดือนห้า และโครงการอ่างเก็บนํ้าฝายหลวง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการปิดทองหลังพระ ในการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็ก ให้แก่ราษฎรตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

Print

 

สำนักงาน กปร. จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๕
4-58-12_007%e0%b9%982

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
white
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวด “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๕ พร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร โดยมีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๑๒ สถาบันเข้าร่วมพิธี

Print

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
4-58-12_008
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
white
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายประสาท พาศิริ รองเลขาธิการ กปร. นายปวัตร์ นวะมะรัตน ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ และผู้อำนวยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง ๖ แห่ง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๕๐ ท่าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

4-58-12_009

การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๘ และพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ ในการศึกษา วิจัยทดสอบ และสาธิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง ๖ แห่ง

Print

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

4-58-12_011%e0%b9%982

whiteนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมีน ายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับพร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมปลูกต้นมะขามป้อมหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ และเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ประกอบด้วย กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมพืชผักและผลไม้ และแปลงป่าไม้ จากนั้น องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์ศิลปาชีพ เช่น การทอผ้า การแกะสลักไม้ การปักผ้าโขน เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น

Print

สำนักงาน กปร. จัดแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน”

4-58-12_012

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
white
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษาราชินีศรีแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นายอดิศร นุชดำรงค์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และพลตรี ธัญญพรหม อัศวจินดา ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๓ โดยมี นางสาวเกียรติยา ธรรมวิภัชน์ ผู้สื่อข่าวสถานีโมเดิร์นไนน์ทีวี เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

4-58-12_013

พร้อมกันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้สรุปสุดท้ายถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอดกว่า ๖๐ ปี ที่ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงงานอย่างมิเคยหยุด ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อให้ได้ช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของพสกนิกร จึงทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระองค์เอง ดังนั้นในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา พวกเราพสกนิกรชาวไทยต่างระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเป็นหน้าที่พลเมืองของประเทศต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และสานต่อพระราชปณิธานสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมุ่งมั่นสมดังที่ทรงมีความรักและความหวังดีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

Print

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

4-58-12_014

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
white
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายประสาท พาศิริ รองเลขาธิการ กปร. และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง ๖ แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ ๘๐ คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานต่าง ๆ อาทิ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงาน กปร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่องาน “๖๐ พรรษา ขวัญหล้าประชาไทย”

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการดำเนินงานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงรับทราบถึงผลการประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจรครั้งที่ ๑๑ เมื่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

ในการนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงการดำเนินงานในกรอบการทำงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง ๖ ศูนย์ โอกาสนี้ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาถึงกรอบแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และการพิจารณาเรื่องรางวัลโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกตลอดจนการบริหารจัดการเงินรายได้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเหมาะสมต่อไปด้วย

Print

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

4-58-12_016_2

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
white
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้ง ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำนักงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน กปร. และนักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ ๔๐ คน เข้าร่วมประชุม การประชุมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการนำหญ้าแฝกไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในหน่วยงานต่าง ๆ

Print

สำนักงาน กปร. จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาฝึกอบรม หลักสูตร “นบร. และ พพร. รุ่นที่ ๔” ประจำปี ๒๕๕๘

4-58-12_017

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
white
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม “หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๔ และหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๔” รวมจำนวน ๗๙ คน โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. พร้อมผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร นบร. และ พพร. ทั้ง ๔ รุ่นที่ผ่านมา เข้าร่วมในพิธีมอบวุฒิบัตรฯ ในครั้งนี้ ทั้งสิ้น ๒๘๐ คน ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โอกาสนี้ ได้กำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ โดยนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เรื่อง “รวมพลังสนองพระราชปณิธาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และนายสุเมธ ตันติเวชกุล ในหัวข้อ “ปฏิรูปประเทศไทยทำอย่างไรให้ยั่งยืน” ตลอดจนการเสวนาจากผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรทั้ง ๒ หลักสูตร ในหัวข้อ “ประสบการณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และการเสวนากลุ่มย่อย เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาอบรมที่ผ่านมา รวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นด้วย

Print

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

4-58-12_018

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
white
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. นางสาวศรีนิตย์ บุญทอง ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ นายจรูญ อิ่มเอิบสิน ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผู้บริหารสำนักงาน กปร. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตามการดำเนินงานพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้า เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์จากโครงการปรับปรุงอ่างเก็บนํ้าโคกยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านควน หมู่ที่ ๖ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงาน กปร. ได้สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชดำริ ในการวางโครงการโดยการผันน้ำจากลำน้ำข้างเคียง ได้แก่ คลองเจาะวามาลงที่อ่างเก็บนํ้าโคกยางแล้วขุดลอกพื้นอ่างหรือเสริมระดับสันเขื่อนให้สูงขึ้น เพื่อเก็บกักนํ้าเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับพื้นที่เพาะปลูกและมีนํ้าใช้อุปโภค – บริโภค สำหรับหมู่บ้านราษฎรอย่างกว้างขวางมากขึ้น

จากนั้น องคมนตรีฯ ได้เป็นประธานในพิธีดำนาในฤดูกาลเพาะปลูกของกลุ่มทำนาโคกเป็ด หมู่ที่ ๒ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับนํ้าจากโครงการอ่างเก็บนํ้าโคกยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Print

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิด สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4-58-12_019

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
white
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิด สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายดนุชา สินทวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมในพิธีในครั้งนี้

จากนั้น นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกรของสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวครบวงจรที่มีผลงานและการตลาดดีเด่น หลักสูตร Young Smart Famer และหมู่บ้านขยายผลศูนย์ภูพานฯ พร้อมกับเยี่ยมชมการแข่งขันการตำข้าวลีลา และการแข่งขันทำอาหารจากไก่ดำภูพาน การทำผลิตภัณฑ์และอาหารจากพืชของกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ ชมนิทรรศการ “ดินของพ่อ” และแปลงปลูกป่า ๕ ระดับ จากหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ พร้อมกับมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันประกวดผลผลิตทางการเกษตร และผู้ประกอบอาหารดีเด่น พร้อมกับเยี่ยมชมหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ชมการเพาะเห็ด การปลูกป่าไม้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ การลงแขกเกี่ยวข้าว โอกาสนี้ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งนํ้าอ่างเก็บนํ้าห้วยผาแตก บ้านโนนสมบูรณ์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ได้จัดงานครบรอบ ๓๓ ปี ของการก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ภายใต้ชื่อ สร้างนํ้า เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้ขึ้น

Print