แนะนำโครงการ : อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4-58-7_001

ความเป็นมา

พื้นที่อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม และอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานส่งผลให้ผลผลิตการเกษตรและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงความทุกข์ที่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับ จึงมีพระราชดำริในปี ๒๕๒๕ ถึงการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรฯ สรุปความได้ ดังนี้ “อ่างเก็บน้ำคลองหลวงที่กรมชลประทานจะก่อสร้างขึ้น มีระบบส่งน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำโดยตรงเพื่อการส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก ได้มีการจัดซื้อที่ดินภายในอ่างเก็บน้ำไว้บางส่วนแล้วนั้น การดำเนินการก่อสร้างต้องใช้เวลานานหลายปี เนื่องจากราคาค่าก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำอยู่ในเกณฑ์สูง ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลวงแห่งนี้ให้เล็กลงประมาณเท่ากับพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่จัดซื้อไว้แล้ว หรืออาจจะต้องซื้อเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ซึ่งจะทำให้ราคาค่าก่อสร้างลดลงและดำเนินการก่อสร้างได้รวดเร็วขึ้น สำหรับระบบส่งน้ำควรก่อสร้างไว้ตามเดิม”

4-58-7_002

เกร็ดน่ารู้สำหรับชื่ออ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร ซึ่งเป็นชื่อที่ชนะการประกวดจัดขึ้นโดยจังหวัดชลบุรี โดยมุ่งหวังให้ชาวชลบุรีได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชดำริให้มีการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดย “รัช” หมายถึงกษัตริย์ และ “ชโลทร” หมายถึง ท้องน้ำ ดังนั้น “คลองหลวง รัชชโลทร” จึงมีความหมายถึง ท้องน้ำของพระมหากษัตริย์ที่ชื่อคลองหลวง

4-58-7_003

ลักษณะโครงการ

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีที่ตั้งอยู่ในเขตบ้านคลองตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๘ จะสามารถกักเก็บน้ำได้ ๙๘ ล้านลูกบาศก์เมตร และสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานราว ๔๔,๐๐๐ ไร่

4-58-7_004

ประโยชน์ของโครงการ

๑. ช่วยป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม และอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

๒. ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภค เป็นแหล่งประมงและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ การทำปศุสัตว์ อุตสาหกรรม และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ รวมถึงสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนได้

๓. ช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนตามแนวคลองชลประทานราว ๔๔,๐๐๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่รวม ๑๑ ตำบล ใน ๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเกาะจันทร์ และอำเภอพนัสนิคม

4-58-7_005

ความก้าวหน้าของโครงการ

การก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ ในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรฯ ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ จนแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันได้เริ่มเก็บกักน้ำแล้ว

 

บทสรุป

4-58-7_006

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร นับเป็นหนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประชาชนชาวไทยเสมอมาเมื่อทรงทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนในหลายอำเภอของจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่อง ทรงมิได้นิ่งนอนพระราชหฤทัย และได้ทรงแสวงหาแนวทางที่จะบรรเทาทุกข์นั้น พร้อม ๆ กับพระราชทานโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ประชาชนโดยทรงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถลดผลกระทบจากอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก และลดผลกระทบของปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งให้แก่ประชาชน อีกทั้งโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร จะช่วยเสริมปริมาณความต้องการใช้น้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นกว่า ๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวชลบุรีอย่างแท้จริงอีกด้วย

Print

ที่มา : รายงานสรุปสำนักชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๘
เรียบเรียงโดย : นางสาววนิดา สราธิคุณ
กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑