ข่าวพระราชกรณียกิจ ประจำฉบับที่ ๔/๒๕๕๘ : เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ๒๕๕๘

4-58-2_001

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ สำนักงาน กปร. นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ ได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจำนวน ๗๐ ราย การประกวดนกเขา จำนวน ๔๐ รางวัล รวมทั้งการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จำนวน ๗ ราย จากนั้น ทรงปลูกต้นตะเคียนชันตาแมว จำนวน ๑ ต้น และต้นลองกอง จำนวน ๑ ต้น และทอดพระเนตรซุ้มนิทรรศการจาก ๒๙ หน่วยงาน ภายในงาน “ของดีเมืองนรา” ประจำปี ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ณ บริเวณซุ้มนิทรรศการของกรมชลประทานได้พระราชทานพระราชดำริสรุปความว่า

white) ขอให้สำนักราชเลขาธิการ สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน ร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบนระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลที่เชื่อมกันระหว่างหน่วยงานและมีข้อมูลที่ครอบคลุมและครบถ้วน
white) โครงการฯ ที่สำนักงาน กปร. ให้การสนับสนุนก็มีจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ ขอให้ร่วมกันทำงานทั้งในส่วนของสำนักงาน กปร. และมูลนิธิชัยพัฒนาในการจัดทำโครงการต่างๆ ตามที่ได้พระราชทานเงินให้ไว้สำหรับการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวต่อไป
white) ขอให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทานร่วมกันพิจารณาแนวทางการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโบด จังหวัดนครนายก

4-58-2_0024-58-2_003

4-58-2_004

ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปบ้านนายสุรัตรธรรมขันทา เลขที่ ๕๖/๔ บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้ ปี ๒๕๕๘ (มกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๘) นายสุรัตรฯ มีรายได้จากการปลูกผัก จำนวน ๖๘,๖๐๐ บาท และปศุสัตว์ จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท โดยมีรายได้สุทธิ หลังหักค่าใช้จ่าย จำนวน ๙๑,๗๒๐ บาท

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ (ห้องพิพิธภัณฑ์ดิน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ทำการสหกรณ์ เพื่อจัดทำเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ (ห้องพิพิธภัณฑ์ดิน) สำหรับจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการดินให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคใต้

ในโอกาสนี้ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายแพะพันธุ์ชามี่ จำนวน ๖ ตัว

4-58-2_005

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
white
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนรับรองพิกุลทองฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า

…อยากรู้ว่า จุลินทรีย์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรใดๆ บ้าง เพราะว่า ไม้ใหญ่ๆ ในพื้นที่สามารถขึ้นได้ ก็น่าจะมีจุลินทรีย์ที่ช่วยการเจริญเติบโตในพื้นที่ได้ ให้มีการศึกษาด้านการเกษตรต่อไป…

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี โดยมีนายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ สำนักงาน กปร. พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ทรงติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และทอดพระเนตรกิจกรรมของเด็กนักเรียนและอาคารนอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมผ้าบาติกและทรงลงสีลายผ้าบาติก

ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาของเกษตรกร ตำบลบ้านดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีนายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ สำนักงาน กปร. นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗ พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗ กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าในการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานีและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโกลก จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรนิทรรศการ ทรงรับฟังกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวกราบบังคมทูลรายงาน ทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนา (ด้วยเคียว) ทอดพระเนตรการสาธิตการเกี่ยวข้าวแบบโบราณด้วยแกละ ทอดพระเนตรนิทรรศการการให้ความช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ภาคใต้ของมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงรับฟังการบรรยายสรุปการจัดหาพื้นที่เพื่อทดสอบพันธุ์ข้าว ตามพระราชกระแสและทรงเยี่ยมราษฎร

4-58-2_006

whiteสำหรับการจัดหาพื้นที่ทดสอบพันธุ์ข้าวตามพระราชกระแส มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดทำโครงการนำร่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้

ในการนี้ พระราชทานพระราชดำริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปความว่า

white) พันธุ์ข้าวพระราชทาน เมื่อเกี่ยวเสร็จแล้วให้นำมาสีขายในพื้นที่ หากมีผลผลิตเหลือจึงนำมาขายที่กรุงเทพฯ โดยบรรจุผลิตภัณฑ์ให้สวยงามสำหรับจำหน่ายของร้านภัทรพัฒน์
white) การทดลองพันธุ์ข้าวซีบูกันตัง พันธุ์ข้าวชัยนาท ๑ รวมทั้งพันธุ์ข้าวอื่นๆ ให้ดำเนินการในพื้นที่สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๗ (ปัตตานี) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งในการทดลองดังกล่าว ขอให้ทดสอบเรื่องการทำพันธุ์ข้าวที่จะสามารถสนับสนุนให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคกลางได้ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรภาคกลางผลิตพันธุ์ข้าวไม่ได้ ทั้งนี้ ข้าวพันธุ์หอมปทุมธานี จะเป็นที่ต้องการของพื้นที่ภาคกลาง
white) การปลูกข้าวเพื่อทำเมล็ดพันธุ์ ควรเลือกพันธุ์ข้าวและต้องกำหนดขอบเขตพื้นที่ปลูกของพันธุ์ข้าวในพื้นที่นั้นๆ ไม่ให้ปลูกรวมกันหลายๆ พันธุ์ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้กัน จะทำให้เก็บเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ เพราะพันธุ์ข้าวอาจจะปะปนกันได้
white) ข้าวเปลือกมีปัญหาเรื่องไม่แห้ง ให้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องอบข้าวให้เกษตรกร ซึ่งที่พิจิตรจะมีราคาถูก
white) เห็นควรให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดหาที่ดินสำหรับผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทาน
white) เมล็ดพันธุ์ผัก ควรมีการอบรมและแนะนำวิธีการปลูกแบบไม่ใช้ยาฆ่าแมล
white) ขอให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเก็บกักน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกด้านท้ายเขื่อนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
white) ขอให้ติดตามผลการบริหารจัดการน้ำ การใช้น้ำ และคุณภาพน้ำของสระเก็บน้ำพระราม ๙ จังหวัดปทุมธานี

ดำรัส สารบัญ 1-3 UPDADT WIN NEW.indd

 

Print

4-58-2_008_2

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
white
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประกอบพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารปฏิบัติการวิจัยด้านข้าว โดยมีนายสุภัทร ศรีสุนทรพินิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นายปวรัตน์ นวะมะรัตน ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์ จัดแสดงพันธุ์ข้าวเด่น ได้แก่ พันธุ์ข้าวเหนียว กข ๒๐ และพันธุ์ข้าวทนน้ำท่วมฉับพลัน สายพันธุ์ IRRI 119 – PCR – 162 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทยและ “อีรี่”

รวมถึงการแสดงพัฒนาการพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ชีวภัณฑ์ แบคทีเรียปฏิปักษ์ควบคุมโรคไหม้ การพยากรณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลบนต้นข้าวด้วย Insect Shot Applications บนมือถือและการจัดแสดง Application บนมือถือองค์ความรู้เรื่องข้าว

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารปฏิบัติการวิจัยด้านข้าว ทอดพระเนตรแปลงนาผลิตเมล็ดพันธุ์ คัดพันธุ์หลัก แปลงแสดงพันธุ์ข้าว และแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว นิทรรศการเกี่ยวกับการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม

4-58-2_010_2

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
white
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่จาก ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ พระราชทานอาหารช้าง และปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน ๖ เชือก จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ซับจำปา

4-58-2_012

Print

 4-58-2_014_2

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
white
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาและทรงเยี่ยมราษฎรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวห้อมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านโคกไทรงาม ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและรองเลขาธิการ กปร. นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ มูลนิธิชัยพัฒนาและคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า ให้ราษฎรขุดสระไว้ใช้กันเองได้หรือไม่ โดยสำรวจความสมัครใจและความต้องการของราษฎรด้วยการดำเนินงานให้ใช้เครื่องจักรเครื่องมือและงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทานและราษฎรบ้านโคกไทรงาม ที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

ต่อมา เสด็จฯ ไปยังกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์จากหอยเชอรี่ บ้านโคกไทรงาม และทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้หอยเชอรี่เป็นอาหารสัตว์ และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ จากนั้นเสด็จฯ ไปยังบ้านของนางปัด วิรัตน์ ราษฎรบ้านโคกไทรงาม ทอดพระเนตรบ้านที่พระราชทานให้ทดแทนบ้านเดิมที่เสียหายจากวาตภัย

โอกาสนี้ เสด็จฯ ไปยังบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพิ่มเติมจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก (บ้านกางของ) เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และทอดพระเนตรแปลงนาผลิตเมล็ดพันธุ์ของสมาชิกกลุ่มที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ ความว่า

white. ขอให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา มาสำรวจความต้องการการขุดลอกสระที่ตื้นเขิน รวมทั้งสำรวจการขุดสระ ขุดบ่อให้ราษฎรที่มีความต้องการ และเมื่อได้ข้อมูลแล้ว ให้ดำเนินการขุดในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หากราษฎรมีน้ำแล้ว ควรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ผ่านเกณฑ์ด้วย
white
. อยากให้มีการแปรรูปสินค้า และงานหัตถกรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยขอให้ร้านภัทรพัฒน์มาดูแลและปรับปรุง เพื่อให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

จากนั้นเสด็จฯ ไปยังกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านขอนแก่น ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ ความว่า

whiteให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำที่เหมาะสมให้กับราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว อยากให้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในหมู่บ้านดังกล่าว ส่วนผ้าพื้นเมืองนอกจากจะทอไว้ใช้เอง อยากให้เอามาขายให้ร้านค้าของพระองค์ และขอให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา มาสอนการทำผลิตภัณฑ์พื้นเมืองให้มีความหลากหลาย เช่น การจัดทำผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เป็นต้น

ต่อมา เสด็จฯ ไปยังศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ บ้านกุง ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ในการนี้ ได้มีพระราชดำรัสกับหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. ความว่า

whiteขอให้สำนักงาน กปร. ไปดำเนินการจัดทำศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้ดำเนินการไว้เบื้องต้นแล้วที่อำเภอปะนาเระ และอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยให้ดำเนินการเป็นไปตามระบบเมล็ดพันธุ์ข้าวและขอให้ไปศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ที่ภาคอีสาน ภาคเหนือ หรือภาคกลาง โดยขอให้ประสานการดำเนินงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตพื้นที่ภาคใต้กับสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไป

4-58-2_016_2

 

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
white
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนบ้านหนองกา (ประชารัฐพิทยา) ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผลของโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรผสมผสานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์  ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและรองเลขาธิการ กปร. นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ มูลนิธิชัยพัฒนาและคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรผสมผสานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ทอดพระเนตรกิจกรรมแปลงเรียนรู้การเกษตรด้านต่างๆ ภายในโครงการ ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรผลงานของกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย และมีพระราชปฏิสันถารกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาและข้าราชการที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการฯ

4-58-2_017

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
white
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังโครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำฝายบ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ ๒ นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และรองเลขาธิการ กปร. นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ มูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารระบายน้ำฝายบ้านหนองโดน และทรงกดปุ่มเปิดบานประตูระบายน้ำของโครงการ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ ความว่า

white. ในช่วงน้ำท่วมหรือน้ำมามาก ให้หาวิธีการนำน้ำไปเก็บไว้ในสระน้ำหรือในแปลงนาของเกษตรกรเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูทำนาหรือทำการเกษตร
white
. กรมชลประทานได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งแล้ว ขอให้ผู้มีหน้าที่ด้านการเกษตรส่งเสริมกิจกรรมให้ได้จังหวะกับเรื่องของน้ำ ดังเช่นที่เขื่อนบางนรา จังหวัดนราธิวาส มีการลงแรงลงมือและใช้ให้คุ้มประโยชน์ ซึ่งในเรื่องนี้จังหวัดบุรีรัมย์รับที่จะจัดทำแผนพัฒนาอาชีพต่างๆ ให้เหมาะสมกับราษฎรในพื้นที่ต่อไป

whiteต่อมา เสด็จฯ ไปยังกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ บริเวณหนองจระเข้เผือก ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำที่กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกและวางระบบผันน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนมาเติม เพื่อช่วยเหลือราษฎรสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทานฯ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตร
ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ ความว่า

white. ควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้น แม้จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเมล็ดพันธุ์ก็ต้องให้เขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วย และให้มีระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทางการเกษตร โดยให้กลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วมในการบริหารการใช้น้ำให้เป็นเวลาจะได้มีปริมาณน้ำเพียงพอและทั่วถึง และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มาช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วย

white. การดำเนินงานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเสม็ดน้อย ที่จะดำเนินการในระยะต่อไป อาจจะมีปัญหาเรื่องค่ากระแสไฟฟ้า ให้ไปประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้หรือไม่ เนื่องจากค่าสูบน้ำมีราคาสูงมาก ให้สำนักงาน กปร. ไปพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ปัญหาน้ำแล้งด้วยการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ ถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน การดูแลรักษา และปริมาณแสงแดดในพื้นที่อย่างละเอียด โดยการหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่มาช่วยงานมูลนิธิชัยพัฒนาด้วย นอกจากนี้พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการนี้มี ๒ ตำบล คือ ตำบลหนองโดน และตำบลช่อผกา จึงควรมีการทำข้อตกลง(MOU) ในเรื่องต่างๆ โดยควรกำหนดอายุเวลาในการทำข้อตกลง และมีการลงนามกันเป็นระยะ จะได้มีการรับรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในพื้นที่บริเวณนี้ยังประสบปัญหาเรื่องน้ำหลายตำบล จึงควรพิจารณาแก้ไขปัญหาทั้งลุ่มน้ำลำปลายมาศ

white. ให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาพิจารณาดำเนินการสำรวจข้อมูลราษฎรที่ผลิตพันธุ์ข้าวในพื้นที่และส่งเสริมการทำบ่อเก็บกักน้ำประจำไร่นา พร้อมแนะนำให้เกษตรกรทำนาโดยใช้วิธีปักดำ อย่าใช้เครื่องจักรให้ใช้แรงงานมากขึ้น จะทำให้สามารถตรวจพบเมล็ดข้าวปนที่ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนให้หาตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรที่ทำได้ดีเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มชาวบ้านสนใจทำตาม โดยขยายผลแบบค่อยเป็นค่อยไปและพัฒนาให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านต่อไป

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป ผลการดำเนินงานของโครงการฯ

4-58-2_018

whiteในการนี้ มีพระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินงาน ความว่า ขอให้กำชับแผนและการปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกัน ต้องระมัดระวังเรื่องผลกระทบจากโรงงานที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้เคยเกิดขึ้นที่โรงงานอื่นมาแล้วด้วย เช่น เรื่องการบำบัดน้ำเสีย และควรมีการจัดทำประชาคมฟังความเห็นจากประชาชนด้วย นอกจากนี้ ต้องดูในเรื่องสภาพบริบทต่างๆ ของสังคมให้ดี เพราะในอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันมากเพื่อที่จะทำให้ราษฎรได้ประโยชน์และพอใจ รวมทั้งต้องดูเรื่องการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่เป็นเครื่องดื่มเช่น เรื่องกลิ่น และควรมีการแปรรูปอย่างอื่น เพื่อที่จะได้ช่วยรับซื้อผลผลิตของชาวบ้านด้วย ไม่ใช่เน้นผลิตน้ำมะเขือเทศอย่างเดียว

4-58-2_020_2

whiteต่อมา เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายในอาคารสำนักงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๔ (ละหานทราย) แปลงนาทรงปลูกเมื่อปี ๒๕๓๑ บริเวณท้ายเขื่อนลำนางรอง และสภาพของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๔ (ละหานทราย) พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ ในศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพลตำรวจโทดร ปิ่นเฉลียว ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทานและคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ
ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำรัสกับนายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. และนายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญฯ กรมชลประทาน ความว่า

whiteให้พิจารณาจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างศูนย์การเรียนแห่งใหม่

4-58-2_021

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
white
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังที่ดินส่วนพระองค์ บ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและรองเลขาธิการ กปร. นายเทอดศักดิ์ ณยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ มูลนิธิชัยพัฒนาและคณะ เฝ้าฯ รับเสด็จ

4-58-2_022 4-58-2_023

whiteในการนี้ ทอดพระเนตรสภาพแปลงนาในที่ดินส่วนพระองค์ และทรงเยี่ยมราษฎรที่ทำนาบนที่ดินส่วนพระองค์ เพื่อนำร่องเข้าโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังโครงการขุดลอกฝายบ้านตรอกล่าง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อทรงรับฟังการรายงานจาก นายพิชัย ธรสาธิตกุล ประธานกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลตูม ผู้ขอพระราชทานโครงการเกี่ยวกับผลผลิตและงานฝีมือของกลุ่ม และราษฎรในพื้นที่มีความประสงค์จะน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงฝายบ้านตรอกล่าง เพื่อตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ

จากนั้น ทรงปล่อยปลา ทรงรดน้ำต้นลำดวนแดงและทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ ความว่า

white. หญ้าแฝกที่ปลูกรอบบริเวณพื้นที่ที่ขุดลอกฝายเป็นฟันหลอ ให้ดำเนินการปลูกใหม่อย่างถูกวิธี และให้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อความร่มเย็น สวยงามด้วย
white
. ขอให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและกรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกคลองซึ่งอยู่อีกฝั่งของฝายบ้านตรอกล่างด้วย

4-58-2_024

 

Print