องค์ความรู้ : ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ

“ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ”

4-58-10_001

4-58-10_003
“RDPB Camp 5”

4-58-10_002
หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์
เลขาธิการ กปร.

การวางรากฐานทางสังคมที่สำคัญ คือ การวางรากฐานให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นอนาคตสำคัญของประเทศชาติ

ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน กปร. จึงได้จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในทุกรุ่น สามารถต่อยอด ขยายผล จากแนวพระราชดำริได้หลากหลายพื้นที่ โดยมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามภูมิสังคมซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

4-58-10_004

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๕ นี้จัดขึ้น จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๗ วัน ๖ คืน ในพื้นที่ภาคกลาง ภายใต้หัวข้อ “นํ้าคือชีวิต…สร้างได้ด้วยมือเรา” ซึ่งเยาวชนได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ด้วยการสัมผัสจริง จากสถานที่จริง บนเส้นทางสายนํ้าตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

4-58-10_005

อาทิ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เขื่อนดินกักเก็บนํ้าที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เรียนรู้ทฤษฎีอ่างใหญ่เติมอ่างเล็ก อ่างเล็กเติมสระนํ้า เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย และการขาดแคลนนํ้า โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี จุดกำเนิดของเกษตรทฤษฎีใหม่ของประเทศไทยรู้จักเกษตรกรกลุ่มแรกที่ได้น้อมนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ เรียนรู้แนวพระราชดำริที่พลิกฟื้นวิถีเกษตรไทย โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียนรู้การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันสามารถทำได้ยาก โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี และที่สำคัญ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แห่งแรกของประเทศไทย เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้ทำการศึกษา ทดลอง วิจัย จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ สามารถนำไปต่อยอดและขยายผล ได้อย่างชัดเจน และเหมาะสมยิ่งขึ้น

4-58-10_007_2

ครั้งที่ ๒ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้หัวข้อ “ป่าสร้างนํ้า… เพื่อชีวิตพอเพียง” เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการป่าไม้ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคเหนือ

4-58-10_011_2

อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ใน ๖ ศูนย์ฯ ที่กำเนิดขึ้นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดการป่าต้นนํ้าลำธารที่สมบูรณ์ เป็นต้นแบบการพัฒนาให้แก่พื้นที่อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ แหล่งจ้างงานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งโครงการหลวงตีนตกและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ หมู่บ้านแม่กำปอง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อันเป็นแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนา ก่อกำเนิดป่าที่สร้างนํ้า ส่งผลให้ประชาชนดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ บนพื้นฐานของความพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4-58-10_016_2

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงาน กปร. ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯ และมอบรางวัลให้แก่ทีมเยาวชนที่ชนะการประกวดโครงการฯ โดยครั้งที่ ๑ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการคิดให้ดี ทำให้พอ โดยทีมกลาง กลาง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ รางวัลที่ ๒ มี ๒ รางวัล ได้แก่ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มนํ้าท่าจีน เพื่อสร้างชีวิตแก่ชุมชน โดยทีมก้านกล้วยสุพรรณ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการเยาวชนรักษ์นํ้ารักษ์ผืนป่า โดยทีมต้นกล้าทานตะวัน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รางวัลชมเชยมี ๕ รางวัล ได้แก่ โครงการปศุสัตว์แบบคอนโดเพื่อการบำบัดนํ้าเสีย โดยวิธีธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ โดยทีม ACCT รักษ์หนองหาร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ โครงการปันนํ้าใจ สานสายใยพี่สู่น้อง ตามรอยวิถีพอเพียง โดยทีมสิงห์นํ้าตาลอาสา จากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการสุขพอดี โดยทีมวันสุขวัยใส จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการวรรณกรรมสร้างป่าสืบสานพระราชดำริ โดยทีมเด็กเซราะกราวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโครงการสืบสานการศึกษาทางไกลเพื่อน้อง โดยทีม eDLTV จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก

4-58-10_019_2

สำหรับครั้งที่ ๒ รางวัลชนะเลิศได้แก่ โครงการสวนพืชผักเกษตรอินทรีย์และสวนสมุนไพรเศรษฐกิจพอเพียง โดยทีมสาสุขสิรินธรจากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก รางวัลรองชนะเลิศมี ๒ รางวัล ได้แก่ โครงการปลูกป่าจิตสำนึกสู่เยาวชนรุ่นใหม่ สร้างเครือข่ายนักอนุรักษ์ โดยทีมมณีอินทร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการร่วมใจอาสา สร้างฝายถวายในหลวง โดยทีมรามฯ รักษ์ป่า จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา รางวัลชมเชย มี ๕ รางวัล ได้แก่ โครงการคุณค่าของชาวนากับหลักสูตรท้องถิ่น “ย้อนรอยวิถีชาวนาไทย ฉบับเด็กและเยาวชน” โดยทีมคนของพระราชาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการยุวชนอาสาสร้างฝายถวายในหลวง โดยทีมลูกเจ้าพระยา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โครงการสารคดีขยายพันธุ์ต้นโกงกางตามแนวพระราชดำริ โดยทีมต้นกล้าต้นใหม่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โครงการปลูกหญ้าในป่าเลนโดยทีม Inspiration จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และโครงการเลี้ยงสัตว์ปลูกผักตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยทีมตาลโตนด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4-58-10_023_2

และเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ เมื่อจบโครงการในแต่ละครั้งเยาวชนในแต่ละค่ายได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ธนาคารอาสาสานต่อพระราชดำริ” โดย ครั้งที่ ๑ โครงการ “ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมบูรณาการท้องถิ่น สานต่อพระราชดำริ” ณ บริเวณพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งนอกจากร่วมกันทำกิจกรรมอาสาร่วมปลูกต้นจากกับชุมชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานต่อพระราชดำริแล้ว เยาวชนยังได้มีโอกาสเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ กิจกรรมทำธนาคารปู ธนาคารหอยและสร้างบ้านให้ปลาและเดินชมเส้นทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนในครั้งนี้ด้วย

4-58-10_021

สำหรับครั้งที่ ๒ โครงการ “ปลูกป่าด้วยใจ สร้างสายใยสู่ท้องทะเล” กลุ่มเยาวชนธนาคารอาสาสานต่อ พระราชดำริได้เดินทางสู่ชุมชนบ้านตำมะลังใต้ จังหวัดสตูล เพื่อร่วมกันปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้า บริเวณบ้านตำมะลังใต้ นอกจากนี้ เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้านและออกทะเลหาปลาร่วมกับชาวประมง อาทิ การทำประมงชายฝั่งการตกปูดำ การวางอวนปลา การตกปลาหมึก ฯลฯ รวมทั้ง การเรียนรู้กับเด็กและเยาวชนในการสร้างปะการังเทียมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมสร้างสรรค์ชุมชนให้น่าอยู่ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาและจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ใช้ความรู้เรื่องโครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชนและนักเรียนบ้านตำมะลังใต้ในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การปลูกผักปลอดสารพิษ ตามรอยพอเพียง สร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนเพื่อน้อง การพัฒนาบริเวณโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนน่าอยู่

4-58-10_026_2

การจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) ทำให้เยาวชนได้ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เยาวชนมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เยาวชนด้วยกัน ได้ค้นพบบทบาทและความสำคัญของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคม อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น มีคำกล่าวที่ว่า “เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” เพราะเด็กและเยาวชนคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคตเมื่อสัญญาณการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังขึ้นแล้ว นั่นคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในวงกว้างของประเทศสมาชิก ประเทศไทยคือหนึ่งในสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีบทบาทและภารกิจสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนในเวทีโลก โดยการมุ่งพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนบนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างพลังทางสังคมโดยใช้องค์กรชุมชนเป็นศูนย์กลาง ใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย และการพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งหากเยาวชนได้รับการเรียนรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่สามารถผสมผสานองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง เพื่อสืบสานพระราชดำริอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติสืบไป

4-58-10_028

 

Print

เรียบเรียงโดย : นางสาวอภิญญา แก้วเปรมกุศล
กองประชาสัมพันธ์