ความเคลื่อนไหว : เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร., นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาฯ สำนักราชเลขาธิการ, นายจรูญ อิ่มเอิบสิน ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง, นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน, นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ สำนักงาน กปร. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปิยะมิตร ๒ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จากนั้น องคมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกของภาคใต้ เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๑๙ และแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๒๔ เขื่อนบางลางนับเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอเนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ของประเทศตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี นอกจากนั้นอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางยังช่วยบรรเทาอุทกภัยน้ำท่วมบริเวณตอนล่างของลุ่มน้ำปัตตานีที่เคยเกิดขึ้นเสมอได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญในภาคใต้ ซึ่งช่วยเสริมอาชีพและรายได้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้เขื่อน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาอีกด้วย

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ นายจรูญ อิ่มเอิบสิน ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ สำนักงาน กปร. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการระบบระบายน้ำ ตำบลท่าสาป ตำบลพร่อน และตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

จากนั้น องคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง ตำบลสะเอง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อนมัสการพระธรรมสิทธิมงคล (พ่อท่านฉิ้น ) จากนั้น เดินทางไปยังโครงการระบบระบายน้ำตำบลท่าสาป ตำบลพร่อน และตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการระบบระบายน้ำฯ ตำบลท่าสาป ที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานพระราชดำริกับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ สรุปความว่าให้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา) โดยเฉพาะบริเวณที่มีถนนเป็นคันกั้นน้ำ

ในการนี้ สำนักงาน กปร. ได้รับสนองพระราชดำริ โดยให้การสนับสนุนงบประมาณกับกรมชลประทาน ดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนสายท่าสาป-ดอนยาง บ้านสาคอ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พร้อมกับกำหนดแผนงานการดำเนินงานเป็น ๒ ระยะ คือ แผนระยะเร่งด่วน ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ และแผนระยะยาว แผนระยะเร่งด่วน ได้ดำเนินการปรับปรุงคลองที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพในการระบายน้ำมากยิ่งขึ้น โดยการขุดลอกขยายคลองลำดา คลองตาสา และคลองสาคอ และปรับปรุงอาคาร ท่อระบายน้ำบ้านสาคอ บ้านบราแง ๑ บ้านพร่อน ส่วนแผนระยะยาว ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ดังกล่าวให้ครอบคลุมทั้งระบบ ประโยชน์ที่เกิดจากโครงการฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วมขังให้แก่ราษฎรในพื้นที่

พร้อมกันนี้ องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปะนาแระ และอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ไขปัญหาพื้นที่พรุแฆแฆ ซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรม และมีน้ำท่วมขังเกือบทั้งปี ให้สามารถนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกพืชหรือเพื่อการเกษตร ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับโครงการฯ คือ ช่วยบรรเทาอุทกภัย และช่วยในการระบายน้ำออกจากพื้นที่พรุช่วยในการเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้ง พัฒนาพื้นที่พรุในบริเวณที่เสื่อมโทรมให้กลับมาใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด ป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่เกษตร เกษตรกรในพื้นที่โครงการสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำเกษตรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ และศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่พรุเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่พรุอื่น ๆ ต่อไป

 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ ดร.สมชาย ธรนิสร ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่กรมชลประทาน นางสาวอุศนีย์ ธูปทองผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ สำนักงาน กปร. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เดินทางไปเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ปัตตานี ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

จากนั้น องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยฟาฏอนี (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา) ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้สถาปนาขึ้นโดยนักวิชาการมุสลิมและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอิสลามศึกษาในภูมิภาค แนวคิดในการสร้างสถาบันการศึกษาอิสลามระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเกิดขึ้นจากกลุ่มนักศึกษาที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเห็นว่าสังคมมุสลิมในประเทศไทยมีความจำเป็นต้องมีสถาบันอุดมศึกษาอิสลาม เพื่อทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรมอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้าและความสงบสันติ ดั่งเจตนารมณ์ของอิสลามต่อไป

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอดิศร นุชดำรงคน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดร.สมชาย ธรนิสร ผู้อำนวยการโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ กรมชลประทาน นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ สำนักงาน กปร. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป่าพรุโต๊ะแดง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) ซึ่งเป็นป่าพรุพื้นใหญ่แห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงมีความสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่ที่มีความ หลากหลายทางชีวภาพทั้งป่าไม้ สัตว์นานาชนิด ซึ่งปัจจุบันเป็นคลังข้อมูลการเรียนรู้ของเยาวชนและเป็นขุมทรัพย์ที่มีค่าทั้งพืชพันธุ์ สัตว์ และยารักษาโรค

ในการนี้ องคมนตรีและคณะได้ร่วมหารือและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการป้องกันการบุกรุกที่ดิน การเกิดไฟไหม้ป่า การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาป่าพรุ รวมถึงการจัดหาแหล่งน้ำ และการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามแนวพระราชดำริในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่พรุ และแหล่งทำกินของราษฎรให้บังเกิดความยั่งยืนและพอเพียง พร้อมกันนี้ องคมนตรีและคณะชมนิทรรศการการพึ่งพาทรัพยากรป่าพรุ หลุมพี สมุนไพรในป่าพรุ และสาคู จากนั้น ได้ร่วมปลูกต้นไม้สาคู ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นและเป็นพื้นที่ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานให้ปลูกเสริมในพื้นที่ป่าพรุ จากนั้น เยี่ยมชมพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง โดยมีเยาวชน เครือข่าย เพื่อนชาวพรุ นำชมและอธิบายประโยชน์และชนิดพันธุ์พืช สัตว์ในพื้นที่อันเป็นการสร้างสำนึกรักให้แก่เยาวชนในพื้นที่ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรของชาติให้มีความยั่งยืนตลอดไป

จากนั้น องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกปาฆาบือซา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมกันนี้ องคมนตรีได้ร่วมปล่อยปลากินพืชลงในสระน้ำ จากนั้น ร่วมปลูกต้นตะเคียนชันตาแมว ณ งานสวนป่าสัตว์ป่าฯ ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกปาฆาบือซา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ที่กำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีความห่วงใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ยากไร้ซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรและการว่างงานของราษฎร

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายสมชาย ธรนิสรผู้อำนวยการสำนักงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ กรมชลประทาน นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ สำนักงาน กปร. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกโก อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ในการนี้ องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปศุสัตว์ ประมง ซึ่งพบว่าผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ราษฎรมีความรู้ในการประกอบอาชีพได้ดีขึ้น

ต่อมา คณะได้เดินทางไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พบปะประชาชนและเจ้าหน้าที่ในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ

ในการนี้ ได้ปล่อยปลากินพืช จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว ลงในสระน้ำภายในฟาร์มตัวอย่างฯ และชมอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่นำผลผลิตจากฟาร์มตัวอย่างเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและรักษาคุณภาพอาหารให้มีอายุนานยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๕ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๕ ครั้งที่ ๑ และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “คลองหลวงในเมืองหลวง” ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ทั้งนี้ การจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๕ ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “น้ำคือชีวิต…สร้างได้ด้วยมือเรา” เปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับทราบพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทุ่มเทพระวรกาย และพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำให้ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ปัจจุบันมีจำนวนมากถึง ๓,๑๐๒ โครงการ

ในปี ๒๕๕๘ สำนักงาน กปร. จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๕ ขึ้น จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๖ คืน ๗ วัน เพื่อเผยแพร่แนวคิดและทฤษฎีด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดยครั้งที่ ๑ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน – วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ภายใต้หัวข้อ “น้ำคือชีวิต…สร้างได้ด้วยมือเรา” โดยเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่น้ำแล้ง น้ำเสีย น้ำท่วม น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคกลาง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๒ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ ๑๕ – วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ภายใต้หัวข้อ “ป่าสร้างน้ำ…เพื่อชีวิตพอเพียง” โดยเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างครบวงจร ด้วยการปลูกป่าในใจคน และการพัฒนาฟื้นฟูป่าเพื่อสร้างน้ำและเพิ่มดิน ส่งผลให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

 

 

หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๕ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๕ ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ ๑๕ – วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ และนายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริบรรยายสรุป “ ป่าสร้างน้ำเพื่อชีวิตพอเพียง ” ในโอกาสนี้เยาวชนได้ร่วมปลูกป่าในใจคนกับจัดให้มีกิจกรรมการปลูกป่าจำนวน ๓๐๐ ต้น และร่วมกันสร้างฝายธรรมชาติจำนวน ๓ ฝาย ณ บริเวณโครงการ พัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และสานสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันของเยาวชนในค่าย RDPB CAMP อีกด้วย

 

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๔

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๔ พร้อมกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา” โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. ให้การต้อนรับพร้อมกับบรรยาย เรื่อง “ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน กปร. และการร่วมมือเป็นเครือข่ายกับภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์” ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่น ที่ ๔ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ และเสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในปี ๒๕๕๘ นี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคมถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีระยะเวลาทั้งสิ้น ๒๓ วัน โดยมีข้าราชการจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชนและมูลนิธิ ตลอดจนข้าราชการของสำนักงาน กปร. รวม ๓๕ หน่วยงาน จำนวน ๔๐ คน

 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายกิจจา ผลภาษี ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. นายวิชัย แหลมวิไล อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนด้านการเกษตรกรรมที่ปลอดภัยจากสารพิษเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรธรรมชาติ พร้อมกับนมัสการ “สมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์” ซึ่งเป็นพระประธานวัดญาณสังวรารามฯ และเยี่ยมชมสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง สวนป่าสิริเจริญวรรษ

นอกจากนี้ องคมนตรีและคณะยังได้เยี่ยมชมโครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งได้สนองพระราชดำริ โดยการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีสภาพถูกบุกรุกแผ้วถาง เป็นป่าเสื่อมโทรม ควบคู่กับการ

ส่งเสริมอาชีพการเกษตร โดยแบ่งเป็นงานพัฒนาที่ดิน มีการสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ฯลฯ รวมทั้งได้มีการดำเนินงานด้านงานชลประทานโดยการก่อสร้างแหล่งน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ พร้อมกับได้จัดตั้งศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยจัดทำแปลงสาธิตเกษตรกรรมธรรมชาติ ปลูกพืชผักหมุนเวียน และจัดทำฐานการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ และจัดให้มีการอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามาเรียนรู้อย่างถูกหลักวิชาการเพื่อจะนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ภายในโครงการยังมีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน โดยจัดตั้งโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม เพื่อให้บริการแก่ประชาชน และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ให้บริหารด้านต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามฯ มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากพันธุ์พืช สัตว์ป่าที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าที่ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูป่าพัฒนาอาชีพ ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งเกษตรกร และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้ารับการอบรมจากศูนย์ฝึกฯ แห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเยี่ยมชมวัดญาณสังวราราม และวิหารเซียน (อเนกกุศลศาลา) รวมทั้งเขาชีจรรย์ในการพักผ่อนหย่อนใจและท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี

 

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ นายกิจจา ผลภาษี ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. นายวิชัย แหลมวิไล อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เดินทางไปติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำเมืองจันทบุรีตามแนวพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือให้แก่พสกนิกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รวมถึงการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมที่ส่งผลต่อชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎร ทั้งนี้จากการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนองพระราชดำริในการประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

จากนั้น องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๕พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการอ่างเก็บน้ำในเขตลุ่มน้ำคลองหลวงขึ้นใหม่ และดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

เป็นประธานเปิดการสัมมนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “การขับเคลื่อนวิถีชีวิตพอเพียงสู่การพัฒนาประเทศ”

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดสัมมนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “การขับเคลื่อนวิถีชีวิตพอเพียงสู่การพัฒนาประเทศ” ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักงาน กปร. โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมด้วยนางสุวรรณา พาศิริ นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารสำนักงาน กปร. หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ผู้นำชุมชน เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภาครัฐ เอกชน ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๑๕๓ คน เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

การสัมมนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “การขับเคลื่อนวิถีชีวิตพอเพียงสู่การพัฒนาประเทศ” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างศูนย์เรียนรู้ของ สำนักงาน กปร. จำนวน ๔๗ แห่ง เพื่อส่งเสริมทักษะเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ระดมความคิดและร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้มีศักยภาพ พร้อมที่จะขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังจัดแสดงนิทรรศการจากศูนย์เรียนรู้ อาทิ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ บริษัท ซองเดอร์ไทยออแกนิคฟูด จังหวัดสุพรรณบุรี บริษัทพรทิพย์ ภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต และการจัดแสดงนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมกันนี้ได้มีการจำหน่ายและแบ่งปันผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้มาจัดแสดงอีกด้วย

 

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการปลูกป่าบกและป่าต่างระดับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการปลูกป่าบกและป่าต่างระดับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ร่วมปลูกต้นไม้ได้แก่ ยางนา เสลา อินทนิล และตะเคียนทอง ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านโป่งมะม่วงหวาน ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยการปลูกป่าเสริมเพิ่มเติมพื้นที่ว่างเปล่าในครั้งนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากภาคราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ตลอดจนเยาวชนในชุมชนโดยรอบ พื้นที่ป่าสาธารณะบ้านโป่งมะม่วงหวานและชาวจันทบุรีเป็นอย่างดียิ่ง

 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

ตรวจเยี่ยมชมโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำจากคลองท่อมล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเลตามพระราชดำริ

และติดตามการดำเนินงานระบบภูเขาเปียกในโครงการวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายวิชัย แหลมวิไล อดีตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชูชาติ ฉุยกลม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เดินทางไปติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำจากคลองท่อมล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเลตามพระราชดำริ พร้อมกับได้เยี่ยมชมวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการดำเนินงานจัดทำระบบภูเขาเปียกในโครงการวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย

สรุปโครงการวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกับชมสวนพุทธอุทยาน และสักการะพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ตามลิขิตของพระพรหมโมลี ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูง ๓๒ เมตร อาการแห่งกายครบบริบูรณ์ทั้ง ๓๒ ประการของมนุษย์ เพื่อเป็นสถานที่ศูนย์รวมความเคารพสักการบูชาเหล่าพุทธศาสนิกชน และมีศาสนสถานที่สำคัญเป็นศูนย์รวมจิตใจและความเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยอีกด้วย นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ดำเนินการขยายแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติมจากที่ดินที่ราษฎรถวายเพิ่ม เพื่อช่วยเหลือวัดและราษฎรบริเวณใกล้เคียงให้มีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค

 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด

โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๒

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๒ โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นางสุวรรณา พาศิริ รองเลขาธิการ กปร. นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. ให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินี าถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสมบูรณ์ วงค์กาด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สำนักงาน กปร. และนายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และปีดินสากล ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และปีดินสากล โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นายจรูญ อิ่มเอิบสิน ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเนินธัมมังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการศึกษาทดลองการปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเนินธัมมังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมและติดตามผลการดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ พร้อมกับชมบอร์ดนิทรรศการผลการดำเนินงานและได้เยี่ยมชมงานด้านศิลปาชีพ พร้อมมอบพันธุ์ข้าวปทุมธานี ๑ และพันธุ์ข้าว กข ๕๕ ให้กับตัวแทนเกษตรกร จำนวน ๒ ราย เพื่อนำไปมอบให้กับเพื่อนเกษตรกรจำนวน ๒๖ ราย

จากนั้น คณะได้เดินทางไปยังโครงการศึกษาทดลองการปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมและติดตามผลการดำเนินงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่าจากเป็นน้ำตาลปี๊บ จากนั้น คณะได้ร่วมกันปลูกต้นจากจำนวน ๔ ต้น เป็นที่ระลึกในโอกาสนี้อีกด้วย

 

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยนายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นายจรูญ อิ่มเอิบสิน ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมกับเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์ศิลปาชีพด้านการทอผ้า และผลผลิตของราษฎรประกอบด้วย งานจักสานเตยปาหนัน ข้าวซ้อมมือ ขนมพื้นบ้าน โอกาสนี้ องคมนตรีและคณะได้ร่วมปลูกต้นจิกทะเล จำนวน ๘ ต้น เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณป่าทุ่งทะเลฯ

ต่อมา คณะเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปากคลอง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้กรมประมงพิจารณาจัดตั้งหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อเพาะเลี้ยงปลาเก๋าและปูทะเล เพื่อนำไปส่งเสริมและช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณปูในแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ราษฎรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปูและป่าชายเลนและได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปูเชิงอนุรักษ์ สามารถเพิ่มรายได้ที่มั่นคงให้แก่ครอบครัว

จากนั้น คณะได้เดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีฯ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ในโอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้มอบพันธุ์กล้วยน้ำว้า จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน ๑๐๐ ต้น ให้แก่กลุ่มเกษตรกรรอบศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ และร่วมกิจกรรมปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่า จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น พร้อมทั้งพูดคุยกับราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

 

 

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

เป็นประธานการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี โดยมีนายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. และพันตำรวจเอก นพพล ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ องคมนตรี ปลูกต้นพระเจ้า ๕ พระองค์ และเลขาธิการกปร. ปลูกต้นพะยูง ในบริเวณแปลงไม้ ๕ ระดับเฉลิมพระเกียรติฯ และบริเวณแปลงสวนพฤกษศาสตร์ ไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยองคมนตรี ปลูกต้นเสลา และเลขาธิการ กปร. ปลูกต้นตะแบก พร้อมกับเยี่ยมชมแปลงไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติฯ

 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายสัญชัย เกตุวรชัญ

รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ จังหวัดชุมพร และเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องชมมัลติมีเดีย และห้องโมเดลจำลองพร้อมกับพบปะราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ โอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้มอบพันธุ์ต้นมะพร้าว จำนวน ๒๐ ต้น และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ประกอบด้วย ปลานิลจิตรลดา จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว ปลาหมอ ๑๐,๐๐๐ ตัว และปลาแก้มช้ำ ๑๐,๐๐๐ ตัว บริเวณหนองใหญ่ทางช้าง

จากนั้น คณะได้เดินทางไปยังเขื่อนรัชชประภา ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาชุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำเขื่อนรัชชประภา พร้อมกับชมนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โอกาสนี้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี สักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต และนมัสการพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) เพื่อเป็นความสิริมงคล

 

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายกิจจา ผลภาษี ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นายประลอง ดำรงไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการแก้มลิงหนองแท่นแก้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งดอน ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์จำนวน ๓๐ ต้น เพื่อสร้างความร่มรื่นให้แก่พื้นที่โครงการแห่งนี้ด้วย ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐองคมนตรีและคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปถึงผลการดำเนินงานและผลสำเร็จจากโครงการฯ

Print