บรรณาธิการ

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ตุลาคมธันวาคม ๒๕๕๘

4-58-1_001

ได้นำเสนอบทความเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินมาถึงบทสรุปสุดท้าย โดยในฉบับนี้ เป็นการรวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกร ตลอดจนการสืบสานงานพัฒนาตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ปี ๒๕๕๘ สำนักงาน กปร. ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนวิถีชีวิตพอเพียงสู่การพัฒนาประเทศ” ซึ่งกองบรรณาธิการเห็นว่า การบรรยายดังกล่าวมีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้นำมาเรียบเรียงให้ผู้อ่านได้รับทราบดังเนื้อหาตอนหนึ่งที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้เชิญพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ความตอนหนึ่งว่า

“บ้านเมืองไทยคนไทยได้พบกับความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลา เราเคยเสียกรุง เราเคยชนะศึกใหญ่… ประเทศไทยจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าเดิม… คนไทยต้องระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้น”

ซึ่งแม้จะเป็นพระราชดำรัส เมื่อ ๓๐ กว่าปีมาแล้ว แต่ก็ยังทันสมัย ทันเหตุการณ์ ให้เราได้น้อมนำ ตระหนักรู้ เพื่อฝ่าฟันปัญหาวิกฤตร่วมกันในปัจจุบันและอนาคตได้

การประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี ผู้อ่านจะได้รับทราบความเป็นมาพร้อมทั้งความก้าวหน้า และสถานะปัจจุบันของโครงการที่ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ยังเป็นการเติมเต็มข้อมูล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานต่อไป ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่เหมาะสมกับพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวน่าสนใจ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ความคืบหน้าของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๖๐ หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ รวมทั้งข่าวสารพระราชกรณียกิจ งานพัฒนาตลอดจนความเคลื่อนไหว การเยี่ยมเยียนโครงการต่าง ๆ ขององคมนตรีและผู้บริหารสำนักงาน กปร. ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

พร้อมทั้งคอลัมน์ประจำต่าง ๆ ครบถ้วน อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระเช่นเคย

กองบรรณาธิการ

Print