ข่าวพระราชกรณียกิจ ประจำฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน ๒๕๕๘

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกถั่วเขียว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พลโท ชาญชัย ยศสุนทร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. และนายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเกษตรกรในจังหวัดนครนายก ร่วมรับเสด็จ
เมื่อเสด็จฯ มาถึงอาคารอเนกประสงค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานแปลงสาธิตการเกษตร พร้อมทั้งการช่วยเหลือราษฎรจังหวัดนครนายกซึ่งประสบภัยแล้งในปีนี้
โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริ สรุปความตอนหนึ่งดังนี้ “...ขอให้พิจารณาแนวทางการผันน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชล ไปยังอ่างเก็บน้ำทรายทองอ่างเก็บน้ำคลองโบด และอ่างเก็บน้ำห้วยปรือในลักษณะอ่างพวง…”
จากนั้น ทรงเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวในกระบะสำหรับใชัในรถปักดำ เนื่องจากเป็นวิธีการที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถประหยัดน้ำ ต้นทุน และได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากนั้น เสด็จฯ ไปตามทางลาดพระบาทสู่แปลงสาธิตการเกษตร เพื่อทรงโปรยเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อยอันมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการปลูกข้าวในปี ๒๕๕๗ใช้ข้าวหอมพันธุ์ปทุมธานี ๑ ที่ทรงปลูกเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ด้วยรถปักดำนาพระที่นั่ง
ต่อจากนั้น ได้ทอดพระเนตรการดูแลรักษาแปลงสาธิตการเกษตรด้วยการบริหารจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง ทั้งวิธีเกษตรเคมีและวิธีเกษตรอินทรีย์ ทรงเยี่ยมราษฎร ก่อนเสด็จฯ กลับ

3-58-2_001

3-58-2_002

Print

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอ่างเก็บน้ำแม่เสริม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปางโดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี พร้อมด้วยพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกรมประมง ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออ่างเก็บน้ำแม่เสริมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่อ่างเก็บน้ำ และทอดพระเนตรนิทรรศการ

3-58-2_003

3-58-2_004

จากนั้น เสด็จฯ ไปศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานกุารในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้แทนสำนักพระราชวัง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒ ตลอดจนข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

3-58-2_005

ในการนี้ ทอดพระเนตรการปลูกผักหวานป่าและการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง ระบบวนเกษตร กิจกรรมการสาธิตการทำหน่อไม้หนีบ โครงการขุดบ่อแก้มลิง ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์ศิลปาชีพ บ้านแม่ต๋ำ มีขนาดความจุ ๓,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณในการดำเนินการ ๘๗,๖๓๐ บาท สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จำนวน ๑๐๐ ไร่ ในการนี้ ได้มีพระราชดำรัสกับท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ความว่า ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ขุดบ่อแก้มลิงขนาดเล็กดังกล่าวเพิ่มเติม ขยายผลต่อไปตามพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน

3-58-2_006

จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมการทอผ้า จักสาน การแกะสลักผลิตภัณฑ์เซรามิกแม่ต๋ำ ทุ่งจี้ และฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

Print

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานภาคนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ (Thailand Research Expo 2015) และทรงเปิดการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครั้งที่ ๙ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในการนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบอร์ดนิทรรศการต่าง ๆ และทรงรับฟังการบรรยายสัมมนา

3-58-2_007

3-58-2_008

3-58-2_009

3-58-2_010

Print

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ การนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน โดยมีข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถวายรายงานรายละเอียดต่าง ๆ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในปีนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา และเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3-58-2_011

3-58-2_012

Print